Presentations and Authors


Last name A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All
Track:
 

AI and the Web

On Information Coverage for Location Category Based Point-of-Interest Recommendation PDF
Xuefeng Chen, Yifeng Zeng, Gao Cong, Shengchao Qin, Yanping Xiang, Yuanshun Dai
High-Performance Distributed ML at Scale through Parameter Server Consistency Models PDF
Wei Dai, Abhimanu Kumar, Jinliang Wei, Qirong Ho, Garth Gibson, Eric P. Xing
Cross-Modal Image Clustering via Canonical Correlation Analysis PDF
Cheng Jin, Wenhui Mao, Ruiqi Zhang, Yuejie Zhang, Xiangyang Xue
Content-Based Collaborative Filtering for News Topic Recommendation PDF
Zhongqi Lu, Zhicheng Dou, Jianxun Lian, Xing Xie, Qiang Yang
Question/Answer Matching for CQA System via Combining Lexical and Sequential Information PDF
Yikang Shen, Wenge Rong, Zhiwei Sun, Yuanxin Ouyang, Zhang Xiong
Clustering-Based Collaborative Filtering for Link Prediction PDF
Xiangyu Wang, Dayu He, Danyang Chen, Jinhui Xu
DynaDiffuse: A Dynamic Diffusion Model for Continuous Time Constrained Influence Maximization PDF
Miao Xie, Qiusong Yang, Qing Wang, Gao Cong, Gerard de Melo
A Probabilistic Model for Bursty Topic Discovery in Microblogs PDF
Xiaohui Yan, Jiafeng Guo, Yanyan Lan, Jun Xu, Xueqi Cheng
Are Features Equally Representative? A Feature-Centric Recommendation PDF
Chenyi Zhang, Ke Wang, Ee-peng Lim, Qinneng Xu, Jianling Sun, Hongkun Yu
Representation Learning for Aspect Category Detection in Online Reviews PDF
Xinjie Zhou, Xiaojun Wan, Jianguo Xiao

Computational Sustainability and AI

Learning Large-Scale Dynamic Discrete Choice Models of Spatio-Temporal Preferences with Application to Migratory Pastoralism in East Africa PDF
Stefano Ermon, Yexiang Xue, Russell Toth, Bistra Dilkina, Richard Bernstein, Theodoros Damoulas, Patrick Clark, Steve DeGloria, Andrew Mude, Christopher Barrett, Carla P. Gomes
A Simulator of Human Emergency Mobility Following Disasters: Knowledge Transfer from Big Disaster Data PDF
Xuan Song, Quanshi Zhang, Yoshihide Sekimoto, Ryosuke Shibasaki, Nicholas Jing Yuan, Xing Xie

Game Theory and Economic Paradigms

Exploring Information Asymmetry in Two-Stage Security Games PDF
Haifeng Xu, Zinovi Rabinovich, Shaddin Dughmi, Milind Tambe

Knowledge Representation and Reasoning

On Elementary Loops and Proper Loops for Disjunctive Logic Programs PDF
Jianmin Ji, Hai Wan, Peng Xiao

Machine Learning Applications

Generalized Singular Value Thresholding PDF
Canyi Lu, Changbo Zhu, Chunyan Xu, Shuicheng Yan, Zhouchen Lin
On Vectorization of Deep Convolutional Neural Networks for Vision Tasks PDF
Jimmy SJ. Ren, Li Xu
Mining User Interests from Personal Photos PDF
Pengtao Xie, Yulong Pei, Yuan Xie, Eric Xing
Integrating Image Clustering and Codebook Learning PDF
Pengtao Xie, Eric P. Xing
Stable Feature Selection from Brain sMRI PDF
Bo Xin, Lingjing Hu, Yizhou Wang, Wen Gao
Forecasting Collector Road Speeds Under High Percentage of Missing Data PDF
Xin Xin, Chunwei Lu, Yashen Wang, Heyan Huang
Large-Margin Multi-Label Causal Feature Learning PDF
Chang Xu, Dacheng Tao, Chao Xu
Exploiting Task-Feature Co-Clusters in Multi-Task Learning PDF
Linli Xu, Aiqing Huang, Jianhui Chen, Enhong Chen
Temporally Adaptive Restricted Boltzmann Machine for Background Modeling PDF
Linli Xu, Yitan Li, Yubo Wang, Enhong Chen
Sparse Bayesian Multiview Learning for Simultaneous Association Discovery and Diagnosis of Alzheimer's Disease PDF
Shandian Zhe, Zenglin Xu, Yuan Qi, Peng Yu
A Nonconvex Relaxation Approach for Rank Minimization Problems PDF
Xiaowei Zhong, Linli Xu, Yitan Li, Zhiyuan Liu, Enhong Chen

NLP and Machine Learning

Dataless Text Classification with Descriptive LDA PDF
Xingyuan Chen, Yunqing Xia, Peng Jin, John Carroll
Recurrent Convolutional Neural Networks for Text Classification PDF
Siwei Lai, Liheng Xu, Kang Liu, Jun Zhao
Learning Greedy Policies for the Easy-First Framework PDF
Jun Xie, Chao Ma, Janardhan Rao Doppa, Prashanth Mannem, Xiaoli Fern, Thomas G. Dietterich, Prasad Tadepalli
Jointly Modeling Deep Video and Compositional Text to Bridge Vision and Language in a Unified Framework PDF
Ran Xu, Caiming Xiong, Wei Chen, Jason J Corso

NLP and Text Mining

Learning to Recommend Quotes for Writing PDF
Jiwei Tan, Xiaojun Wan, Jianguo Xiao

Novel Machine Learning Algorithms

Learning Relational Kalman Filtering PDF
Jaesik Choi, Eyal Amir, Tianfang Xu, Albert J. Valocchi
Random Gradient Descent Tree: A Combinatorial Approach for SVM with Outliers PDF
Hu Ding, Jinhui Xu
Low-Rank Multi-View Learning in Matrix Completion for Multi-Label Image Classification PDF
Meng Liu, Yong Luo, Dacheng Tao, Chao Xu, Yonggang Wen
Transfer Feature Representation via Multiple Kernel Learning PDF
Wei Wang, Hao Wang, Chen Zhang, Fanjiang Xu
Dictionary Learning with Mutually Reinforcing Group-Graph Structures PDF
Hongteng Xu, Licheng Yu, Dixin Luo, Hongyuan Zha, Yi Xu
Active Manifold Learning via Gershgorin Circle Guided Sample Selection PDF
Hongteng Xu, Hongyuan Zha, Ren-Cang Li, Mark A. Davenport
Nystrom Approximation for Sparse Kernel Methods: Theoretical Analysis and Empirical Evaluation PDF
Zenglin Xu, Rong Jin, Bin Shen, Shenghuo Zhu
Self-Paced Learning for Matrix Factorization PDF
Qian Zhao, Deyu Meng, Lu Jiang, Qi Xie, Zongben Xu, Alexander G. Hauptmann
10,000+ Times Accelerated Robust Subset Selection PDF
Feiyun Zhu, Bin Fan, Xinliang Zhu, Ying Wang, Shiming Xiang, Chunhong Pan

Vision

Metric Learning Driven Multi-Task Structured Output Optimization for Robust Keypoint Tracking PDF
Liming Zhao, Xi Li, Jun Xiao, Fei Wu, Yueting Zhuang

Student Abstracts

Effect of Spatial Pooler Initialization on Column Activity in Hierarchical Temporal Memory PDF
Mackenzie Leake, Liyu Xia, Kamil Rocki, Wayne Imaino
Learning Word Vectors Efficiently Using Shared Representations and Document Representations PDF
Qun Luo, Weiran Xu
Combining Machine Learning and Crowdsourcing for Better Understanding Commodity Reviews PDF
Heting Wu, Hailong Sun, Yili Fang, Kefan Hu, Yongqing Xie, Yangqiu Song, Xudong Liu
What Is the Longest River in the USA? Semantic Parsing for Aggregation Questions PDF
Kun Xu, Sheng Zhang, Yansong Feng, Songfang Huang, Dongyan Zhao

Virtual Agent Demonstrations

Cerebella: Automatic Generation of Nonverbal Behavior for Virtual Humans PDF
Margot Lhommet, Yuyu Xu, Stacy Marsella


Copyright © 2018 Association for the Advancement of Artificial Intelligence. All Rights Reserved.