Presentations and Authors


Last name A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All
Track:
 

AAAI18 - Applications

Algorithms for Trip-Vehicle Assignment in Ride-Sharing PDF
Xiaohui Bei, Shengyu Zhang
EAD: Elastic-Net Attacks to Deep Neural Networks via Adversarial Examples PDF
Pin-Yu Chen, Yash Sharma, Huan Zhang, Jinfeng Yi, Cho-Jui Hsieh
Learning Differences Between Visual Scanning Patterns Can Disambiguate Bipolar and Unipolar Patients PDF
Jonathan Chung, Moshe Eizenman, Uros Rakita, Roger McIntyre, Peter Giacobbe
Comparing Population Means Under Local Differential Privacy: With Significance and Power PDF
Bolin Ding, Harsha Nori, Paul Li, Joshua Allen
MuseGAN: Multi-track Sequential Generative Adversarial Networks for Symbolic Music Generation and Accompaniment PDF
Hao-Wen Dong, Wen-Yi Hsiao, Li-Chia Yang, Yi-Hsuan Yang
Picasso, Matisse, or a Fake? Automated Analysis of Drawings at the Stroke Level for Attribution and Authentication PDF
Ahmed Elgammal, Yan Kang, Milko Den Leeuw
Beyond Distributive Fairness in Algorithmic Decision Making: Feature Selection for Procedurally Fair Learning PDF
Nina Grgić-Hlača, Muhammad Bilal Zafar, Krishna P. Gummadi, Adrian Weller
Distributed Composite Quantization PDF
Weixiang Hong, Jingjing Meng, Junsong Yuan
Tensorized Projection for High-Dimensional Binary Embedding PDF
Weixiang Hong, Jingjing Meng, Junsong Yuan
Predicting Aesthetic Score Distribution Through Cumulative Jensen-Shannon Divergence PDF
Xin Jin, Le Wu, Xiaodong Li, Siyu Chen, Siwei Peng, Jingying Chi, Shiming Ge, Chenggen Song, Geng Zhao
Norm Conflict Resolution in Stochastic Domains PDF
Daniel Kasenberg, Matthias Scheutz
Deep Representation-Decoupling Neural Networks for Monaural Music Mixture Separation PDF
Zhuo Li, Hongwei Wang, Miao Zhao, Wenjie Li, Minyi Guo
Early Prediction of Diabetes Complications from Electronic Health Records: A Multi-Task Survival Analysis Approach PDF
Bin Liu, Ying Li, Zhaonan Sun, Soumya Ghosh, Kenney Ng
Learning the Joint Representation of Heterogeneous Temporal Events for Clinical Endpoint Prediction PDF
Luchen Liu, Jianhao Shen, Ming Zhang, Zichang Wang, Jian Tang
Multi-View Multi-Graph Embedding for Brain Network Clustering Analysis PDF
Ye Liu, Lifang He, Bokai Cao, Philip S. Yu, Ann B. Ragin, Alex D. Leow
Uplink Communication Efficient Differentially Private Sparse Optimization With Feature-Wise Distributed Data PDF
Jian Lou, Yiu-ming Cheung
Learning the Probability of Activation in the Presence of Latent Spreaders PDF
Maggie Makar, John Guttag, Jenna Wiens
Generating an Event Timeline About Daily Activities From a Semantic Concept Stream PDF
Taiki Miyanishi, Jun-ichiro Hirayama, Takuya Maekawa, Motoaki Kawanabe
On Organizing Online Soirees with Live Multi-Streaming PDF
Chih-Ya Shen, C. P. Kankeu Fotsing, De-Nian Yang, Yi-Shin Chen, Wang-Chien Lee
An AI Planning Solution to Scenario Generation for Enterprise Risk Management PDF
Shirin Sohrabi, Anton V. Riabov, Michael Katz, Octavian Udrea
Automated Segmentation of Overlapping Cytoplasm in Cervical Smear Images via Contour Fragments PDF
Youyi Song, Jing Qin, Baiying Lei, Kup-Sze Choi
When Social Advertising Meets Viral Marketing: Sequencing Social Advertisements for Influence Maximization PDF
Shaojie Tang
Synthesis of Programs from Multimodal Datasets PDF
Shantanu Thakoor, Simoni Shah, Ganesh Ramakrishnan, Amitabha Sanyal
CD-CNN: A Partially Supervised Cross-Domain Deep Learning Model for Urban Resident Recognition PDF
Jingyuan Wang, Xu He, Ze Wang, Junjie Wu, Nicholas Jing Yuan, Xing Xie, Zhang Xiong
Geographic Differential Privacy for Mobile Crowd Coverage Maximization PDF
Leye Wang, Gehua Qin, Dingqi Yang, Xiao Han, Xiaojuan Ma
Catching Captain Jack: Efficient Time and Space Dependent Patrols to Combat Oil-Siphoning in International Waters PDF
Xinrun Wang, Bo An, Martin Strobel, Fookwai Kong
Video Summarization via Semantic Attended Networks PDF
Huawei Wei, Bingbing Ni, Yichao Yan, Huanyu Yu, Xiaokang Yang, Chen Yao
TIMERS: Error-Bounded SVD Restart on Dynamic Networks PDF
Ziwei Zhang, Peng Cui, Jian Pei, Xiao Wang, Wenwu Zhu
Ranking Users in Social Networks With Higher-Order Structures PDF
Huan Zhao, Xiaogang Xu, Yangqiu Song, Dik Lun Lee, Zhao Chen, Han Gao

AAAI18 - Artificial Intelligence and the Web

Mitigating Overexposure in Viral Marketing PDF
Rediet Abebe, Lada A. Adamic, Jon Kleinberg
Neural Link Prediction over Aligned Networks PDF
Xuezhi Cao, Haokun Chen, Xuejian Wang, Weinan Zhang, Yong Yu
Privacy Preserving Point-of-Interest Recommendation Using Decentralized Matrix Factorization PDF
Chaochao Chen, Ziqi Liu, Peilin Zhao, Jun Zhou, Xiaolong Li
CA-RNN: Using Context-Aligned Recurrent Neural Networks for Modeling Sentence Similarity PDF
Qin Chen, Qinmin Hu, Jimmy Xiangji Huang, Liang He
Dual Deep Neural Networks Cross-Modal Hashing PDF
Zhen-Duo Chen, Wan-Jin Yu, Chuan-Xiang Li, Liqiang Nie, Xin-Shun Xu
Representation Learning for Scale-Free Networks PDF
Rui Feng, Yang Yang, Wenjie Hu, Fei Wu, Yueting Zhang
VSE-ens: Visual-Semantic Embeddings with Efficient Negative Sampling PDF
Guibing Guo, Songlin Zhai, Fajie Yuan, Yuan Liu, Xingwei Wang
Partial Multi-View Outlier Detection Based on Collective Learning PDF
Jun Guo, Wenwu Zhu
A Network-Specific Markov Random Field Approach to Community Detection PDF
Dongxiao He, Xinxin You, Zhiyong Feng, Di Jin, Xue Yang, Weixiong Zhang
Robust Detection of Link Communities in Large Social Networks by Exploiting Link Semantics PDF
Di Jin, Xiaobao Wang, Ruifang He, Dongxiao He, Jianwu Dang, Weixiong Zhang
On Validation and Predictability of Digital Badges’ Influence on Individual Users PDF
Tomasz Kuśmierczyk, Kjetil Nørvåg
FILE: A Novel Framework for Predicting Social Status in Signed Networks PDF
Xiaoming Li, Hui Fang, Jie Zhang
Community Detection in Attributed Graphs: An Embedding Approach PDF
Ye Li, Chaofeng Sha, Xin Huang, Yanchun Zhang
Social Recommendation with an Essential Preference Space PDF
Chun-Yi Liu, Chuan Zhou, Jia Wu, Yue Hu, Li Guo
Early Detection of Fake News on Social Media Through Propagation Path Classification with Recurrent and Convolutional Networks PDF
Yang Liu, Yi-Fang Brook Wu
Cross-Lingual Entity Linking for Web Tables PDF
Xusheng Luo, Kangqi Luo, Xianyang Chen, Kenny Q. Zhu
DepthLGP: Learning Embeddings of Out-of-Sample Nodes in Dynamic Networks PDF
Jianxin Ma, Peng Cui, Wenwu Zhu
Listening to the World Improves Speech Command Recognition PDF
Brian McMahan, Delip Rao
Location-Sensitive User Profiling Using Crowdsourced Labels PDF
Wei Niu, James Caverlee, Haokai Lu
Binary Generative Adversarial Networks for Image Retrieval PDF
Jingkuan Song, Tao He, Lianli Gao, Xing Xu, Alan Hanjalic, Heng Tao Shen
Deep Region Hashing for Generic Instance Search from Images PDF
Jingkuan Song, Tao He, Lianli Gao, Xing Xu, Heng Tao Shen
Improved English to Russian Translation by Neural Suffix Prediction PDF
Kai Song, Yue Zhang, Min Zhang, Weihua Luo
Towards Efficient Detection of Overlapping Communities in Massive Networks PDF
Bing-Jie Sun, Huawei Shen, Jinhua Gao, Wentao Ouyang, Xueqi Cheng
Structural Deep Embedding for Hyper-Networks PDF
Ke Tu, Peng Cui, Xiao Wang, Fei Wang, Wenwu Zhu
Confidence-Aware Matrix Factorization for Recommender Systems PDF
Chao Wang, Qi Liu, Runze Wu, Enhong Chen, Chuanren Liu, Xunpeng Huang, Zhenya Huang
Deep Asymmetric Transfer Network for Unbalanced Domain Adaptation PDF
Daixin Wang, Peng Cui, Wenwu Zhu
A Multi-Task Learning Approach for Improving Product Title Compression with User Search Log Data PDF
Jingang Wang, Junfeng Tian, Long Qiu, Sheng Li, Jun Lang, Luo Si, Man Lan
Personalized Time-Aware Tag Recommendation PDF
Keqiang Wang, Yuanyuan Jin, Haofen Wang, Hongwei Peng, Xiaoling Wang
Telepath: Understanding Users from a Human Vision Perspective in Large-Scale Recommender Systems PDF
Yu Wang, Jixing Xu, Aohan Wu, Mantian Li, Yang He, Jinghe Hu, Weipeng P. Yan
RSDNE: Exploring Relaxed Similarity and Dissimilarity from Completely-Imbalanced Labels for Network Embedding PDF
Zheng Wang, Xiaojun Ye, Chaokun Wang, Yuexin Wu, Changping Wang, Kaiwen Liang
Contrastive Training for Models of Information Cascades PDF
Shaobin Xu, David A. Smith
Retrieving and Classifying Affective Images via Deep Metric Learning PDF
Jufeng Yang, Dongyu She, Yu-Kun Lai, Ming-Hsuan Yang
Multi-Facet Network Embedding: Beyond the General Solution of Detection and Representation PDF
Liang Yang, Yuanfang Guo, Xiaochun Cao
Urban Dreams of Migrants: A Case Study of Migrant Integration in Shanghai PDF
Yang Yang, Chenhao Tan, Zongtao Liu, Fei Wu, Yueting Zhuang
From Common to Special: When Multi-Attribute Learning Meets Personalized Opinions PDF
Zhiyong Yang, Qianqian Xu, Xiaochun Cao, Qingming Huang
Discovering and Distinguishing Multiple Visual Senses for Polysemous Words PDF
Yazhou Yao, Jian Zhang, Fumin Shen, Wankou Yang, Pu Huang, Zhenmin Tang
Spatiotemporal Activity Modeling Under Data Scarcity: A Graph-Regularized Cross-Modal Embedding Approach PDF
Chao Zhang, Mengxiong Liu, Zhengchao Liu, Carl Yang, Luming Zhang, Jiawei Han
Unsupervised Generative Adversarial Cross-Modal Hashing PDF
Jian Zhang, Yuxin Peng, Mingkuan Yuan
Exploring Implicit Feedback for Open Domain Conversation Generation PDF
Wei-Nan Zhang, Lingzhi Li, Dongyan Cao, Ting Liu
Joint Training for Neural Machine Translation Models with Monolingual Data PDF
Zhirui Zhang, Shujie Liu, Mu Li, Ming Zhou, Enhong Chen
Attention-via-Attention Neural Machine Translation PDF
Shenjian Zhao, Zhihua Zhang
Dynamic Network Embedding by Modeling Triadic Closure Process PDF
Lekui Zhou, Yang Yang, Xiang Ren, Fei Wu, Yueting Zhuang
Inferring Emotion from Conversational Voice Data: A Semi-Supervised Multi-Path Generative Neural Network Approach PDF
Suping Zhou, Jia Jia, Qi Wang, Yufei Dong, Yufeng Yin, Kehua Lei

AAAI18 - Cognitive Modeling

Learning Nonlinear Dynamics in Efficient, Balanced Spiking Networks Using Local Plasticity Rules PDF
Alireza Alemi, Christian K. Machens, Sophie Deneve, Jean-Jacques Slotine
Perceiving, Learning, and Recognizing 3D Objects: An Approach to Cognitive Service Robots PDF
S. Hamidreza Kasaei, Juil Sock, Luis Seabra Lopes, Ana Maria Tome, Tae-Kyun Kim
A Unified Model for Document-Based Question Answering Based on Human-Like Reading Strategy PDF
Weikang Li, Wei Li, Yunfang Wu
Thinking in PolAR Pictures: Using Rotation-Friendly Mental Images to Solve Leiter-R Form Completion PDF
Joshua H. Palmer, Maithilee Kunda
A Plasticity-Centric Approach to Train the Non-Differential Spiking Neural Networks PDF
Tielin Zhang, Yi Zeng, Dongcheng Zhao, Mengting Shi

AAAI18 - Cognitive Systems

Explicit Reasoning over End-to-End Neural Architectures for Visual Question Answering PDF
Somak Aditya, Yezhou Yang, Chitta Baral
Action Recognition From Skeleton Data via Analogical Generalization Over Qualitative Representations PDF
Kezhen Chen, Kenneth Forbus
Glass-Box Program Synthesis: A Machine Learning Approach PDF
Konstantina Christakopoulou, Adam Tauman Kalai
Learning From Unannotated QA Pairs to Analogically Disambiguate and Answer Questions PDF
Maxwell Crouse, Clifton McFate, Kenneth Forbus
Style Transfer in Text: Exploration and Evaluation PDF
Zhenxin Fu, Xiaoye Tan, Nanyun Peng, Dongyan Zhao, Rui Yan
HAN: Hierarchical Association Network for Computing Semantic Relatedness PDF
Xiaolong Gong, Hao Xu, Linpeng Huang
Maximizing Activity in Ising Networks via the TAP Approximation PDF
Christopher W. Lynn, Daniel D. Lee
Expected Utility with Relative Loss Reduction: A Unifying Decision Model for Resolving Four Well-Known Paradoxes PDF
Wenjun Ma, Yuncheng Jiang, Weiru Liu, Xudong Luo, Kevin McAreavey
Towards Building Large Scale Multimodal Domain-Aware Conversation Systems PDF
Amrita Saha, Mitesh M. Khapra, Karthik Sankaranarayanan
Complex Sequential Question Answering: Towards Learning to Converse Over Linked Question Answer Pairs with a Knowledge Graph PDF
Amrita Saha, Vardaan Pahuja, Mitesh M. Khapra, Karthik Sankaranarayanan, Sarath Chandar
The Structural Affinity Method for Solving the Raven's Progressive Matrices Test for Intelligence PDF
Snejana Shegheva, Ashok Goel
RUBER: An Unsupervised Method for Automatic Evaluation of Open-Domain Dialog Systems PDF
Chongyang Tao, Lili Mou, Dongyan Zhao, Rui Yan
Emotional Chatting Machine: Emotional Conversation Generation with Internal and External Memory PDF
Hao Zhou, Minlie Huang, Tianyang Zhang, Xiaoyan Zhu, Bing Liu

AAAI18 - Computational Sustainability and AI

Transferring Decomposed Tensors for Scalable Energy Breakdown Across Regions PDF
Nipun Batra, Yiling Jia, Hongning Wang, Kamin Whitehouse
Scalable Relaxations of Sparse Packing Constraints: Optimal Biocontrol in Predator-Prey Networks PDF
Johan Bjorck, Yiwei Bai, Xiaojian Wu, Yexiang Xue, Mark Whitmore, Carla Gomes
DyETC: Dynamic Electronic Toll Collection for Traffic Congestion Alleviation PDF
Haipeng Chen, Bo An, Guni Sharon, Josiah P. Hanna, Peter Stone, Chunyan Miao, Yeng Chai Soh
Cellular Network Traffic Scheduling With Deep Reinforcement Learning PDF
Sandeep Chinchali, Pan Hu, Tianshu Chu, Manu Sharma, Manu Bansal, Rakesh Misra, Marco Pavone, Sachin Katti
Dispatch Guided Allocation Optimization for Effective Emergency Response PDF
Supriyo Ghosh, Pradeep Varakantham
DeepUrbanMomentum: An Online Deep-Learning System for Short-Term Urban Mobility Prediction PDF
Renhe Jiang, Xuan Song, Zipei Fan, Tianqi Xia, Quanjun Chen, Satoshi Miyazawa, Ryosuke Shibasaki
Variational BOLT: Approximate Learning in Factorial Hidden Markov Models With Application to Energy Disaggregation PDF
Henning Lange, Mario Berges
Group Sparse Bayesian Learning for Active Surveillance on Epidemic Dynamics PDF
Hongbin Pei, Bo Yang, Jiming Liu, Lei Dong
Predicting Links in Plant-Pollinator Interaction Networks Using Latent Factor Models With Implicit Feedback PDF
Eugene Seo, Rebecca A. Hutchinson
Computation Error Analysis of Block Floating Point Arithmetic Oriented Convolution Neural Network Accelerator Design PDF
Zhourui Song, Zhenyu Liu, Dongsheng Wang
Multi-Entity Dependence Learning With Rich Context via Conditional Variational Auto-Encoder PDF
Luming Tang, Yexiang Xue, Di Chen, Carla P. Gomes
Optimal Spot-Checking for Improving Evaluation Accuracy of Peer Grading Systems PDF
Wanyuan Wang, Bo An, Yichuan Jiang
Preventing Infectious Disease in Dynamic Populations Under Uncertainty PDF
Bryan Wilder, Sze-Chuan Suen, Milind Tambe
Efficiently Approximating the Pareto Frontier: Hydropower Dam Placement in the Amazon Basin PDF
Xiaojian Wu, Jonathan Gomes-Selman, Qinru Shi, Yexiang Xue, Roosevelt Garcia-Villacorta, Elizabeth Anderson, Suresh Sethi, Scott Steinschneider, Alexander Flecker, Carla Gomes

AAAI18 - Game Playing and Interactive Entertainment

Minesweeper with Limited Moves PDF
Serge Gaspers, Stefan Rümmele, Abdallah Saffidine, Kevin Tran
Event Representations for Automated Story Generation with Deep Neural Nets PDF
Lara J. Martin, Prithviraj Ammanabrolu, Xinyu Wang, William Hancock, Shruti Singh, Brent Harrison, Mark O. Riedl
Asymmetric Action Abstractions for Multi-Unit Control in Adversarial Real-Time Games PDF
Rubens O. Moraes, Levi H. S. Lelis
PVL: A Framework for Navigating the Precision-Variety Trade-Off in Automated Animation of Smiles PDF
Nicholas Sohre, Moses Adeagbo, Nathaniel Helwig, Sofia Lyford-Pike, Stephen J. Guy

AAAI18 - Game Theory and Economic Paradigms

Utilitarians Without Utilities: Maximizing Social Welfare for Graph Problems Using Only Ordinal Preferences PDF
Ben Abramowitz, Elliot Anshelevich
On the Complexity of Extended and Proportional Justified Representation PDF
Haris Aziz, Edith Elkind, Shenwei Huang, Martin Lackner, Luis Sanchez-Fernandez, Piotr Skowron
Rank Maximal Equal Contribution: A Probabilistic Social Choice Function PDF
Haris Aziz, Pang Luo, Christine Rizkallah
Groupwise Maximin Fair Allocation of Indivisible Goods PDF
Siddharth Barman, Arpita Biswas, Sanath Kumar Krishnamurthy, Yadati Narahari
Truthful and Near-Optimal Mechanisms for Welfare Maximization in Multi-Winner Elections PDF
Umang Bhaskar, Varsha Dani, Abheek Ghosh
Multiwinner Elections With Diversity Constraints PDF
Robert Bredereck, Piotr Faliszewski, Ayumi Igarashi, Martin Lackner, Piotr Skowron
A Bayesian Clearing Mechanism for Combinatorial Auctions PDF
Gianluca Brero, Sébastien Lahaie
AIVAT: A New Variance Reduction Technique for Agent Evaluation in Imperfect Information Games PDF
Neil Burch, Martin Schmid, Matej Moravcik, Dustin Morill, Michael Bowling
Reinforcement Mechanism Design for Fraudulent Behaviour in e-Commerce PDF
Qingpeng Cai, Aris Filos-Ratsikas, Pingzhong Tang, Yiwei Zhang
Computational Results for Extensive-Form Adversarial Team Games PDF
Andrea Celli, Nicola Gatti
On the Distortion of Voting With Multiple Representative Candidates PDF
Yu Cheng, Shaddin Dughmi, David Kempe
Disarmament Games With Resource PDF
Yuan Deng, Vincent Conitzer
Computing the Strategy to Commit to in Polymatrix Games PDF
Giuseppe De Nittis, Alberto Marchesi, Nicola Gatti
Resource Allocation Polytope Games: Uniqueness of Equilibrium, Price of Stability, and Price of Anarchy PDF
Swapnil Dhamal, Walid Ben-Ameur, Tijani Chahed, Eitan Altman
Allocation Problems in Ride-Sharing Platforms: Online Matching With Offline Reusable Resources PDF
John P. Dickerson, Karthik A. Sankararaman, Aravind Srinivasan, Pan Xu
Tool Auctions PDF
Janosch Döcker, Britta Dorn, Ulle Endriss, Ronald de Haan, Sebastian Schneckenburger
Effective Heuristics for Committee Scoring Rules PDF
Piotr Faliszewski, Martin Lackner, Dominik Peters, Nimrod Talmon
On Social Envy-Freeness in Multi-Unit Markets PDF
Michele Flammini, Manuel Mauro, Matteo Tonelli
Facility Location Games With Fractional Preferences PDF
Chi Kit Ken Fong, Minming Li, Pinyan Lu, Taiki Todo, Makoto Yokoo
The Complexity of Bribery in Network-Based Rating Systems PDF
Umberto Grandi, James Stewart, Paolo Turrini
Weighted Voting Via No-Regret Learning PDF
Nika Haghtalab, Ritesh Noothigattu, Ariel D. Procaccia
Cooperative Games With Bounded Dependency Degree PDF
Ayumi Igarashi, Rani Izsak, Edith Elkind
Committee Selection with Intraclass and Interclass Synergies PDF
Rani Izsak, Nimrod Talmon, Gerhard J. Woeginger
On Recognising Nearly Single-Crossing Preferences PDF
Florian Jaeckle, Dominik Peters, Edith Elkind
Ranking Wily People Who Rank Each Other PDF
Anson Kahng, Yasmine Kotturi, Chinmay Kulkarni, David Kurokawa, Ariel D. Procaccia
Liquid Democracy: An Algorithmic Perspective PDF
Anson Kahng, Simon Mackenzie, Ariel D. Procaccia
Policy Learning for Continuous Space Security Games Using Neural Networks PDF
Nitin Kamra, Umang Gupta, Fei Fang, Yan Liu, Milind Tambe
Approximately Stable Matchings With Budget Constraints PDF
Yasushi Kawase, Atsushi Iwasaki
Approximating Bribery in Scoring Rules PDF
Orgad Keller, Avinatan Hassidim, Noam Hazon
Robust Stackelberg Equilibria in Extensive-Form Games and Extension to Limited Lookahead PDF
Christian Kroer, Gabriele Farina, Tuomas Sandholm
The Conference Paper Assignment Problem: Using Order Weighted Averages to Assign Indivisible Goods PDF
Jing Wu Lian, Nicholas Mattei, Renee Noble, Toby Walsh
Incentivizing High Quality User Contributions: New Arm Generation in Bandit Learning PDF
Yang Liu, Chien-Ju Ho
On the Approximation of Nash Equilibria in Sparse Win-Lose Games PDF
Zhengyang Liu, Ying Sheng
Balancing Lexicographic Fairness and a Utilitarian Objective With Application to Kidney Exchange PDF
Duncan C. McElfresh, John P. Dickerson
Single-Peakedness and Total Unimodularity: New Polynomial-Time Algorithms for Multi-Winner Elections PDF
Dominik Peters
Fair Rent Division on a Budget PDF
Ariel D. Procaccia, Rodrigo A. Velez, Dingli Yu
Approximation-Variance Tradeoffs in Facility Location Games PDF
Ariel D. Procaccia, David Wajc, Hanrui Zhang
MUDA: A Truthful Multi-Unit Double-Auction Mechanism PDF
Erel Segal-Halevi, Avinatan Hassidim, Yonatan Aumann
Traffic Optimization for a Mixture of Self-Interested and Compliant Agents PDF
Guni Sharon, Michael Albert, Tarun Rambha, Stephen Boyles, Peter Stone
Coalition Manipulation of Gale-Shapley Algorithm PDF
Weiran Shen, Pingzhong Tang, Yuan Deng
Axioms for Distance-Based Centralities PDF
Oskar Skibski, Jadwiga Sosnowska
Non-Exploitable Protocols for Repeated Cake Cutting PDF
Omer Tamuz, Shai Vardi, Juba Ziani
Modelling Iterative Judgment Aggregation PDF
Zoi Terzopoulou, Ulle Endriss
Rich Coalitional Resource Games PDF
Nicolas Troquard
It Takes (Only) Two: Adversarial Generator-Encoder Networks PDF
Dmitry Ulyanov, Andrea Vedaldi, Victor Lempitsky
An Axiomatization of the Eigenvector and Katz Centralities PDF
Tomasz Wąs, Oskar Skibski
A Regression Approach for Modeling Games With Many Symmetric Players PDF
Bryce Wiedenbeck, Fengjun Yang, Michael P. Wellman
Equilibrium Computation and Robust Optimization in Zero Sum Games With Submodular Structure PDF
Bryan Wilder
Incentive-Compatible Forecasting Competitions PDF
Jens Witkowski, Rupert Freeman, Jennifer Wortman Vaughan, David M. Pennock, Andreas Krause
Strategic Coordination of Human Patrollers and Mobile Sensors With Signaling for Security Games PDF
Haifeng Xu, Kai Wang, Phebe Vayanos, Milind Tambe
Average-Case Approximation Ratio of Scheduling Without Payments PDF
Jie Zhang

AAAI18 - Heuristic Search and Optimization

Avoiding Dead Ends in Real-Time Heuristic Search PDF
Bence Cserna, William J. Doyle, Jordan S. Ramsdell, Wheeler Ruml
Efficiently Monitoring Small Data Modification Effect for Large-Scale Learning in Changing Environment PDF
Hiroyuki Hanada, Atsushi Shibagaki, Jun Sakuma, Ichiro Takeuchi
A Recursive Scenario Decomposition Algorithm for Combinatorial Multistage Stochastic Optimisation Problems PDF
David Hemmi, Guido Tack, Mark Wallace
Locality Preserving Projection Based on F-norm PDF
Xiangjie Hu, Yanfeng Sun, Junbin Gao, Yongli Hu, Baocai Yin
A Two-Stage MaxSAT Reasoning Approach for the Maximum Weight Clique Problem PDF
Hua Jiang, Chu-Min Li, Yanli Liu, Felip Manyà
Revisiting Immediate Duplicate Detection in External Memory Search PDF
Shunji Lin, Alex Fukunaga
Warmstarting of Model-Based Algorithm Configuration PDF
Marius Lindauer, Frank Hutter
On the Time and Space Complexity of Genetic Programming for Evolving Boolean Conjunctions PDF
Andrei Lissovoi, Pietro S. Oliveto
Proximal Alternating Direction Network: A Globally Converged Deep Unrolling Framework PDF
Risheng Liu, Xin Fan, Shichao Cheng, Xiangyu Wang, Zhongxuan Luo
Streaming Non-Monotone Submodular Maximization: Personalized Video Summarization on the Fly PDF
Baharan Mirzasoleiman, Stefanie Jegelka, Andreas Krause
Exact Clustering via Integer Programming and Maximum Satisfiability PDF
Atsushi Miyauchi, Tomohiro Sonobe, Noriyoshi Sukegawa
On Multiset Selection With Size Constraints PDF
Chao Qian, Yibo Zhang, Ke Tang, Xin Yao
Disjunctive Program Synthesis: A Robust Approach to Programming by Example PDF
Mohammad Raza, Sumit Gulwani
Accelerated Best-First Search With Upper-Bound Computation for Submodular Function Maximization PDF
Shinsaku Sakaue, Masakazu Ishihata
Submodular Function Maximization Over Graphs via Zero-Suppressed Binary Decision Diagrams PDF
Shinsaku Sakaue, Masaaki Nishino, Norihito Yasuda
Counting Linear Extensions in Practice: MCMC Versus Exponential Monte Carlo PDF
Topi Talvitie, Kustaa Kangas, Teppo Niinimäki, Mikko Koivisto
Large Scale Constrained Linear Regression Revisited: Faster Algorithms via Preconditioning PDF
Di Wang, Jinhui Xu
Noisy Derivative-Free Optimization With Value Suppression PDF
Hong Wang, Hong Qian, Yang Yu
Memory-Augmented Monte Carlo Tree Search PDF
Chenjun Xiao, Jincheng Mei, Martin Müller

AAAI18 - Human-AI Collaboration

A Coverage-Based Utility Model for Identifying Unknown Unknowns PDF
Gagan Bansal, Daniel S. Weld
Toward Deep Reinforcement Learning Without a Simulator: An Autonomous Steering Example PDF
Bar Hilleli, Ran El-Yaniv
An Interactive Multi-Label Consensus Labeling Model for Multiple Labeler Judgments PDF
Ashish Kulkarni, Narasimha Raju Uppalapati, Pankaj Singh, Ganesh Ramakrishnan
Interactively Learning a Blend of Goal-Based and Procedural Tasks PDF
Aaron Mininger, John E. Laird
Emergence of Grounded Compositional Language in Multi-Agent Populations PDF
Igor Mordatch, Pieter Abbeel
Human-in-the-Loop SLAM PDF
Samer B. Nashed, Joydeep Biswas
An Interpretable Joint Graphical Model for Fact-Checking From Crowds PDF
An T. Nguyen, Aditya Kharosekar, Matthew Lease, Byron Wallace
How AI Wins Friends and Influences People in Repeated Games With Cheap Talk PDF
Mayada Oudah, Talal Rahwan, Tawna Crandall, Jacob W. Crandall
Anchors: High-Precision Model-Agnostic Explanations PDF
Marco Tulio Ribeiro, Sameer Singh, Carlos Guestrin
Optimizing Interventions via Offline Policy Evaluation: Studies in Citizen Science PDF
Avi Segal, Kobi Gal, Ece Kamar, Eric Horvitz, Grant Miller
Deep TAMER: Interactive Agent Shaping in High-Dimensional State Spaces PDF
Garrett Warnell, Nicholas Waytowich, Vernon Lawhern, Peter Stone

AAAI18 - Human Computation and Crowd Sourcing

Semi-Supervised Learning From Crowds Using Deep Generative Models PDF
Kyohei Atarashi, Satoshi Oyama, Masahito Kurihara
Sentiment Analysis via Deep Hybrid Textual-Crowd Learning Model PDF
Kamran Ghasedi Dizaji, Heng Huang
Understanding Over Participation in Simple Contests PDF
Priel Levy, David Sarne
Understanding Social Interpersonal Interaction via Synchronization Templates of Facial Events PDF
Rui Li, Jared Curhan, Mohammed Ehsan Hoque
A Voting-Based System for Ethical Decision Making PDF
Ritesh Noothigattu, Snehalkumar S. Gaikwad, Edmond Awad, Sohan Dsouza, Iyad Rahwan, Pradeep Ravikumar, Ariel D. Procaccia
Partial Truthfulness in Minimal Peer Prediction Mechanisms With Limited Knowledge PDF
Goran Radanovic, Boi Faltings
Information Gathering With Peers: Submodular Optimization With Peer-Prediction Constraints PDF
Goran Radanovic, Adish Singla, Andreas Krause, Boi Faltings
Deep Learning from Crowds PDF
Filipe Rodrigues, Francisco C. Pereira
AdaFlock: Adaptive Feature Discovery for Human-in-the-loop Predictive Modeling PDF
Ryusuke Takahama, Yukino Baba, Nobuyuki Shimizu, Sumio Fujita, Hisashi Kashima
Adversarial Learning for Chinese NER From Crowd Annotations PDF
YaoSheng Yang, Meishan Zhang, Wenliang Chen, Wei Zhang, Haofen Wang, Min Zhang

AAAI18 - Humans and AI

Adapting a Kidney Exchange Algorithm to Align With Human Values PDF
Rachel Freedman, Jana Schaich Borg, Walter Sinnott-Armstrong, John P. Dickerson, Vincent Conitzer
State of the Art: Reproducibility in Artificial Intelligence PDF
Odd Erik Gundersen, Sigbjørn Kjensmo
Towards Imperceptible and Robust Adversarial Example Attacks Against Neural Networks PDF
Bo Luo, Yannan Liu, Lingxiao Wei, Qiang Xu
Improving the Adversarial Robustness and Interpretability of Deep Neural Networks by Regularizing Their Input Gradients PDF
Andrew Slavin Ross, Finale Doshi-Velez
Beyond Sparsity: Tree Regularization of Deep Models for Interpretability PDF
Mike Wu, Michael C. Hughes, Sonali Parbhoo, Maurizio Zazzi, Volker Roth, Finale Doshi-Velez
Coupled Deep Learning for Heterogeneous Face Recognition PDF
Xiang Wu, Lingxiao Song, Ran He, Tieniu Tan
A Low-Cost Ethics Shaping Approach for Designing Reinforcement Learning Agents PDF
Yueh-Hua Wu, Shou-De Lin
Deception Detection in Videos PDF
Zhe Wu, Bharat Singh, Larry S. Davis, V. S. Subrahmanian
Cascade and Parallel Convolutional Recurrent Neural Networks on EEG-based Intention Recognition for Brain Computer Interface PDF
Dalin Zhang, Lina Yao, Xiang Zhang, Sen Wang, Weitong Chen, Robert Boots, Boualem Benatallah
WiFi-Based Human Identification via Convex Tensor Shapelet Learning PDF
Han Zou, Yuxun Zhou, Jianfei Yang, Weixi Gu, Lihua Xie, Costas J. Spanos

AAAI18 - Knowledge Representation and Reasoning

Externally Supported Models for Efficient Computation of Paracoherent Answer Sets PDF
Giovanni Amendola, Carmine Dodaro, Wolfgang Faber, Francesco Ricca
Combining Rules and Ontologies into Clopen Knowledge Bases PDF
Labinot Bajraktari, Magdalena Ortiz, Mantas Šimkus
How Many Properties Do We Need for Gradual Argumentation? PDF
Pietro Baroni, Antonio Rago, Francesca Toni
Situation Calculus Semantics for Actual Causality PDF
Vitaliy Batusov, Mikhail Soutchanski
Complexity of Verification in Incomplete Argumentation Frameworks PDF
Dorothea Baumeister, Daniel Neugebauer, Jörg Rothe, Hilmar Schadrack
Goal-Driven Query Answering for Existential Rules With Equality PDF
Michael Benedikt, Boris Motik, Efthymia Tsamoura
LTLf/LDLf Non-Markovian Rewards PDF
Ronen I. Brafman, Giuseppe De Giacomo, Fabio Patrizi
Weighted Abstract Dialectical Frameworks PDF
Gerhard Brewka, Hannes Strass, Johannes P. Wallner, Stefan Woltran
SELF: Structural Equational Likelihood Framework for Causal Discovery PDF
Ruichu Cai, Jie Qiao, Zhenjie Zhang, Zhifeng Hao
SenticNet 5: Discovering Conceptual Primitives for Sentiment Analysis by Means of Context Embeddings PDF
Erik Cambria, Soujanya Poria, Devamanyu Hazarika, Kenneth Kwok
Towards a Unified Framework for Syntactic Inconsistency Measures PDF
Glauber De Bona, John Grant, Anthony Hunter, Sébastien Konieczny
Convolutional 2D Knowledge Graph Embeddings PDF
Tim Dettmers, Pasquale Minervini, Pontus Stenetorp, Sebastian Riedel
TorusE: Knowledge Graph Embedding on a Lie Group PDF
Takuma Ebisu, Ryutaro Ichise
Rational Inference Patterns Based on Conditional Logic PDF
Christian Eichhorn, Gabriele Kern-Isberner, Marco Ragni
Dependence in Propositional Logic: Formula-Formula Dependence and Formula Forgetting – Application to Belief Update and Conservative Extension PDF
Liangda Fang, Hai Wan, Xianqiao Liu, Biqing Fang, Zhaorong Lai
Answering Regular Path Queries over SQ Ontologies PDF
Víctor Gutiérrez-Basulto, Yazmín Ibáñez-García, Jean Christoph Jung
Towards Formal Definitions of Blameworthiness, Intention, and Moral Responsibility PDF
Joseph Y. Halpern, Max Kleiman-Weiner
Behavior Is Everything: Towards Representing Concepts with Sensorimotor Contingencies PDF
Nicholas Hay, Michael Stark, Alexander Schlegel, Carter Wendelken, Dennis Park, Eric Purdy, Tom Silver, D. Scott Phoenix, Dileep George
Optimised Maintenance of Datalog Materialisations PDF
Pan Hu, Boris Motik, Ian Horrocks
Qualitative Reasoning About Cardinal Directions Using Answer Set Programming PDF
Yusuf Izmirlioglu, Esra Erdem
Learning Abduction Using Partial Observability PDF
Brendan Juba, Zongyi Li, Evan Miller
Probabilistic Inference Over Repeated Insertion Models PDF
Batya Kenig, Lovro Ilijasić, Haoyue Ping, Benny Kimelfeld, Julia Stoyanovich
Question Answering as Global Reasoning Over Semantic Abstractions PDF
Daniel Khashabi, Tushar Khot, Ashish Sabharwal, Dan Roth
In Praise of Belief Bases: Doing Epistemic Logic Without Possible Worlds PDF
Emiliano Lorini
Maximum A Posteriori Inference in Sum-Product Networks PDF
Jun Mei, Yong Jiang, Kewei Tu
Fair Inference on Outcomes PDF
Razieh Nabi, Ilya Shpitser
Stream Reasoning in Temporal Datalog PDF
Alessandro Ronca, Mark Kaminski, Bernardo Cuenca Grau, Boris Motik, Ian Horrocks
On Consensus in Belief Merging PDF
Nicolas Schwind, Pierre Marquis
Open-World Knowledge Graph Completion PDF
Baoxu Shi, Tim Weninger
Visual Explanation by High-Level Abduction: On Answer-Set Programming Driven Reasoning About Moving Objects PDF
Jakob Suchan, Mehul Bhatt, Przemysław Wałega, Carl Schultz
A Framework and Positive Results for IAR-answering PDF
Despoina Trivela, Giorgos Stoilos, Vasilis Vassalos
Repairing Ontologies via Axiom Weakening PDF
Nicolas Troquard, Roberto Confalonieri, Pietro Galliani, Rafael Peñaloza, Daniele Porello, Oliver Kutz
Measuring Strong Inconsistency PDF
Markus Ulbricht, Matthias Thimm, Gerhard Brewka
Splitting an LPMLN Program PDF
Bin Wang, Zhizheng Zhang, Hongxiang Xu, Jun Shen
Incorporating GAN for Negative Sampling in Knowledge Representation Learning PDF
Peifeng Wang, Shuangyin Li, Rong Pan
Forgetting and Unfolding for Existential Rules PDF
Zhe Wang, Kewen Wang, Xiaowang Zhang
Machine-Translated Knowledge Transfer for Commonsense Causal Reasoning PDF
Jinyoung Yeo, Geungyu Wang, Hyunsouk Cho, Seungtaek Choi, Seung-won Hwang
Measuring Conditional Independence by Independent Residuals: Theoretical Results and Application in Causal Discovery PDF
Hao Zhang, Shuigeng Zhou, Jihong Guan
Fairness in Decision-Making — The Causal Explanation Formula PDF
Junzhe Zhang, Elias Bareinboim
Embedding of Hierarchically Typed Knowledge Bases PDF
Richong Zhang, Fanshuang Kong, Chenyue Wang, Yongyi Mao
On the Satisfiability Problem of Patterns in SPARQL 1.1 PDF
Xiaowang Zhang, Jan Van den Bussche, Kewen Wang, Zhe Wang

AAAI18 - Machine Learning Applications

Predicting Vehicular Travel Times by Modeling Heterogeneous Influences Between Arterial Roads PDF
Avinash Achar, Venkatesh Sarangan, Rohith Regikumar, Anand Sivasubramaniam
Deep-Treat: Learning Optimal Personalized Treatments From Observational Data Using Neural Networks PDF
Onur Atan, James Jordon, Mihaela van der Schaar
DeepHeart: Semi-Supervised Sequence Learning for Cardiovascular Risk Prediction PDF
Brandon Ballinger, Johnson Hsieh, Avesh Singh, Nimit Sohoni, Jack Wang, Geoffrey H. Tison, Gregory M. Marcus, Jose M. Sanchez, Carol Maguire, Jeffrey E. Olgin, Mark J. Pletcher
CSWA: Aggregation-Free Spatial-Temporal Community Sensing PDF
Jiang Bian, Haoyi Xiong, Yanjie Fu, Sajal K. Das
Multi-Level Variational Autoencoder: Learning Disentangled Representations From Grouped Observations PDF
Diane Bouchacourt, Ryota Tomioka, Sebastian Nowozin
Dress Fashionably: Learn Fashion Collocation With Deep Mixed-Category Metric Learning PDF
Long Chen, Yuhang He
Modeling Scientific Influence for Research Trending Topic Prediction PDF
Chengyao Chen, Zhitao Wang, Wenjie Li, Xu Sun
Tap and Shoot Segmentation PDF
Ding-Jie Chen, Jui-Ting Chien, Hwann-Tzong Chen, Long-Wen Chang
HARP: Hierarchical Representation Learning for Networks PDF
Haochen Chen, Bryan Perozzi, Yifan Hu, Steven Skiena
Latent Sparse Modeling of Longitudinal Multi-Dimensional Data PDF
Ko-Shin Chen, Tingyang Xu, Jinbo Bi
Learning Datum-Wise Sampling Frequency for Energy-Efficient Human Activity Recognition PDF
Weihao Cheng, Sarah Erfani, Rui Zhang, Ramamohanarao Kotagiri
A Neural Attention Model for Urban Air Quality Inference: Learning the Weights of Monitoring Stations PDF
Weiyu Cheng, Yanyan Shen, Yanmin Zhu, Linpeng Huang
Modeling Temporal Tonal Relations in Polyphonic Music Through Deep Networks With a Novel Image-Based Representation PDF
Ching-Hua Chuan, Dorien Herremans
Adversarial Network Embedding PDF
Quanyu Dai, Qiang Li, Jian Tang, Dan Wang
Collaborative Filtering With User-Item Co-Autoregressive Models PDF
Chao Du, Chongxuan Li, Yin Zheng, Jun Zhu, Bo Zhang
The Shape of Art History in the Eyes of the Machine PDF
Ahmed Elgammal, Bingchen Liu, Diana Kim, Mohamed Elhoseiny, Marian Mazzone
Multi-Step Time Series Generator for Molecular Dynamics PDF
Katsuhiro Endo, Katsufumi Tomobe, Kenji Yasuoka
Search Action Sequence Modeling With Long Short-Term Memory for Search Task Success Evaluation PDF
Alin Fan, Ling Chen, Gencai Chen
Discriminant Projection Representation-Based Classification for Vision Recognition PDF
Qingxiang Feng, Yicong Zhou
The Geometric Block Model PDF
Sainyam Galhotra, Arya Mazumdar, Soumyabrata Pal, Barna Saha
Group-Pair Convolutional Neural Networks for Multi-View Based 3D Object Retrieval PDF
Zan Gao, Deyu Wang, Xiangnan He, Hua Zhang
Dependence Guided Unsupervised Feature Selection PDF
Jun Guo, Wenwu Zhu
On Trivial Solution and High Correlation Problems in Deep Supervised Hashing PDF
Yuchen Guo, Xin Zhao, Guiguang Ding, Jungong Han
Learning User Preferences to Incentivize Exploration in the Sharing Economy PDF
Christoph Hirnschall, Adish Singla, Sebastian Tschiatschek, Andreas Krause
Video-Based Sign Language Recognition Without Temporal Segmentation PDF
Jie Huang, Wengang Zhou, Qilin Zhang, Houqiang Li, Weiping Li
Energy-Efficient Automatic Train Driving by Learning Driving Patterns PDF
Jin Huang, Yue Gao, Sha Lu, Xibin Zhao, Yangdong Deng, Ming Gu
Video-Based Person Re-Identification via Self Paced Weighting PDF
Wenjun Huang, Chao Liang, Yi Yu, Zheng Wang, Weijian Ruan, Ruimin Hu
Generating Music Medleys via Playing Music Puzzle Games PDF
Yu-Siang Huang, Szu-Yu Chou, Yi-Hsuan Yang
Link Prediction With Personalized Social Influence PDF
Zepeng Huo, Xiao Huang, Xia Hu
Task-Aware Compressed Sensing With Generative Adversarial Networks PDF
Maya Kabkab, Pouya Samangouei, Rama Chellappa
Context-Aware Symptom Checking for Disease Diagnosis Using Hierarchical Reinforcement Learning PDF
Hao-Cheng Kao, Kai-Fu Tang, Edward Y. Chang
DeepHit: A Deep Learning Approach to Survival Analysis With Competing Risks PDF
Changhee Lee, William R. Zame, Jinsung Yoon, Mihaela van der Schaar
DeepRebirth: Accelerating Deep Neural Network Execution on Mobile Devices PDF
Dawei Li, Xiaolong Wang, Deguang Kong
Discriminative Semi-Coupled Projective Dictionary Learning for Low-Resolution Person Re-Identification PDF
Kai Li, Zhengming Ding, Sheng Li, Yun Fu
Unified Locally Linear Classifiers With Diversity-Promoting Anchor Points PDF
Chenghao Liu, Teng Zhang, Peilin Zhao, Jianling Sun, Steven C. H. Hoi
Multi-Modal Multi-Task Learning for Automatic Dietary Assessment PDF
Qi Liu, Yue Zhang, Zhenguang Liu, Ye Yuan, Li Cheng, Roger Zimmermann
Distance-Aware DAG Embedding for Proximity Search on Heterogeneous Graphs PDF
Zemin Liu, Vincent W. Zheng, Zhou Zhao, Fanwei Zhu, Kevin Chen-Chuan Chang, Minghui Wu, Jing Ying
Semi-Supervised Biomedical Translation With Cycle Wasserstein Regression GANs PDF
Matthew B. A. McDermott, Tom Yan, Tristan Naumann, Nathan Hunt, Harini Suresh, Peter Szolovits, Marzyeh Ghassemi
Probabilistic Ensemble of Collaborative Filters PDF
Zhiyu Min, Dahua Lin
A Combinatorial-Bandit Algorithm for the Online Joint Bid/Budget Optimization of Pay-per-Click Advertising Campaigns PDF
Alessandro Nuara, Francesco Trovò, Nicola Gatti, Marcello Restelli
Hierarchical Video Generation From Orthogonal Information: Optical Flow and Texture PDF
Katsunori Ohnishi, Shohei Yamamoto, Yoshitaka Ushiku, Tatsuya Harada
Sequence-to-Sequence Learning via Shared Latent Representation PDF
Xu Shen, Xinmei Tian, Jun Xing, Yong Rui, Dacheng Tao
Compatibility Family Learning for Item Recommendation and Generation PDF
Yong-Siang Shih, Kai-Yueh Chang, Hsuan-Tien Lin, Min Sun
Neural Ideal Point Estimation Network PDF
Kyungwoo Song, Wonsung Lee, Il-Chul Moon
Nonlocal Patch Based t-SVD for Image Inpainting: Algorithm and Error Analysis PDF
Liangchen Song, Bo Du, Lefei Zhang, Liangpei Zhang, Jia Wu, Xuelong Li
r-BTN: Cross-Domain Face Composite and Synthesis From Limited Facial Patches PDF
Yang Song, Zhifei Zhang, Hairong Qi
Exercise-Enhanced Sequential Modeling for Student Performance Prediction PDF
Yu Su, Qingwen Liu, Qi Liu, Zhenya Huang, Yu Yin, Enhong Chen, Chris Ding, Si Wei, Guoping Hu
Compressed Sensing MRI Using a Recursive Dilated Network PDF
Liyan Sun, Zhiwen Fan, Yue Huang, Xinghao Ding, John Paisley
Mesh-Based Autoencoders for Localized Deformation Component Analysis PDF
Qingyang Tan, Lin Gao, Yu-Kun Lai, Jie Yang, Shihong Xia
Maximum-Variance Total Variation Denoising for Interpretable Spatial Smoothing PDF
Wesley Tansey, Jesse Thomason, James G. Scott
Differential Performance Debugging With Discriminant Regression Trees PDF
Saeid Tizpaz-Niari, Pavol Cerny, Bor-Yuh Evan Chang, Ashutosh Trivedi
Adversarial Zero-shot Learning With Semantic Augmentation PDF
Bin Tong, Martin Klinkigt, Junwen Chen, Xiankun Cui, Quan Kong, Tomokazu Murakami, Yoshiyuki Kobayashi
Model-Free Iterative Temporal Appliance Discovery for Unsupervised Electricity Disaggregation PDF
Mark Valovage, Akshay Shekhawat, Maria Gini
Multimodal Poisson Gamma Belief Network PDF
Chaojie Wang, Bo Chen, Mingyuan Zhou
When Will You Arrive? Estimating Travel Time Based on Deep Neural Networks PDF
Dong Wang, Junbo Zhang, Wei Cao, Jian Li, Yu Zheng
GraphGAN: Graph Representation Learning With Generative Adversarial Nets PDF
Hongwei Wang, Jia Wang, Jialin Wang, Miao Zhao, Weinan Zhang, Fuzheng Zhang, Xing Xie, Minyi Guo
Collaborative Filtering With Social Exposure: A Modular Approach to Social Recommendation PDF
Menghan Wang, Xiaolin Zheng, Yang Yang, Kun Zhang
AJILE Movement Prediction: Multimodal Deep Learning for Natural Human Neural Recordings and Video PDF
Nancy X. R. Wang, Ali Farhadi, Rajesh P. N. Rao, Bingni W. Brunton
Attention-Based Transactional Context Embedding for Next-Item Recommendation PDF
Shoujin Wang, Liang Hu, Longbing Cao, Xiaoshui Huang, Defu Lian, Wei Liu
Fully Convolutional Network Based Skeletonization for Handwritten Chinese Characters PDF
Tie-Qiang Wang, Cheng-Lin Liu
Directional Label Rectification in Adaptive Graph PDF
Xiaoqian Wang, Hao Huang
Hybrid Attentive Answer Selection in CQA With Deep Users Modelling PDF
Jiahui Wen, Jingwei Ma, Yiliu Feng, Mingyang Zhong
Modeling Attention and Memory for Auditory Selection in a Cocktail Party Environment PDF
Jiaming Xu, Jing Shi, Guangcan Liu, Xiuyi Chen, Bo Xu
Measuring the Popularity of Job Skills in Recruitment Market: A Multi-Criteria Approach PDF
Tong Xu, Hengshu Zhu, Chen Zhu, Pan Li, Hui Xiong
Learning Generative Neural Networks for 3D Colorization PDF
Zhenpei Yang, Lihang Liu, Qixing Huang
Deep Multi-View Spatial-Temporal Network for Taxi Demand Prediction PDF
Huaxiu Yao, Fei Wu, Jintao Ke, Xianfeng Tang, Yitian Jia, Siyu Lu, Pinghua Gong, Jieping Ye, Zhenhui Li
WalkRanker: A Unified Pairwise Ranking Model With Multiple Relations for Item Recommendation PDF
Lu Yu, Chuxu Zhang, Shichao Pei, Guolei Sun, Xiangliang Zhang
Sequence-to-Point Learning With Neural Networks for Non-Intrusive Load Monitoring PDF
Chaoyun Zhang, Mingjun Zhong, Zongzuo Wang, Nigel Goddard, Charles Sutton
Feature Enhancement Network: A Refined Scene Text Detector PDF
Sheng Zhang, Yuliang Liu, Lianwen Jin, Canjie Luo
COSINE: Community-Preserving Social Network Embedding From Information Diffusion Cascades PDF
Yuan Zhang, Tianshu Lyu, Yan Zhang
Data Poisoning Attacks on Multi-Task Relationship Learning PDF
Mengchen Zhao, Bo An, Yaodong Yu, Sulin Liu, Sinno Jialin Pan
An Adversarial Hierarchical Hidden Markov Model for Human Pose Modeling and Generation PDF
Rui Zhao, Qiang Ji
Unsupervised Representation Learning With Long-Term Dynamics for Skeleton Based Action Recognition PDF
Nenggan Zheng, Jun Wen, Risheng Liu, Liangqu Long, Jianhua Dai, Zhefeng Gong
SFCN-OPI: Detection and Fine-Grained Classification of Nuclei Using Sibling FCN With Objectness Prior Interaction PDF
Yanning Zhou, Qi Dou, Hao Chen, Jing Qin, Pheng-Ann Heng
Parameter-Free Centralized Multi-Task Learning for Characterizing Developmental Sex Differences in Resting State Functional Connectivity PDF
Xiaofeng Zhu, Hongming Li, Yong Fan

AAAI18 - Machine Learning Methods

Safe Reinforcement Learning via Shielding PDF
Mohammed Alshiekh, Roderick Bloem, Rüdiger Ehlers, Bettina Könighofer, Scott Niekum, Ufuk Topcu
Sample-Efficient Learning of Mixtures PDF
Hassan Ashtiani, Shai Ben-David, Abbas Mehrabian
Learning to Attack: Adversarial Transformation Networks PDF
Shumeet Baluja, Ian Fischer
Online Learning for Structured Loss Spaces PDF
Siddharth Barman, Aditya Gopalan, Aadirupa Saha
ARC: Adversarial Robust Cuts for Semi-Supervised and Multi-Label Classification PDF
Sima Behpour, Wei Xing, Brian D. Ziebart
Estimating the Class Prior in Positive and Unlabeled Data Through Decision Tree Induction PDF
Jessa Bekker, Jesse Davis
Long-Term Image Boundary Prediction PDF
Apratim Bhattacharyya, Mateusz Malinowski, Bernt Schiele, Mario Fritz
Algorithms for Generalized Topic Modeling PDF
Avrim Blum, Nika Haghtalab
Bayesian Robust Attributed Graph Clustering: Joint Learning of Partial Anomalies and Group Structure PDF
Aleksandar Bojchevski, Stephan Günnemann
Trace Ratio Optimization With Feature Correlation Mining for Multiclass Discriminant Analysis PDF
Forough Rezaei Boroujeni, Sen Wang, Zhihui Li, Nicholas West, Bela Stantic, Lina Yao, Guodong Long
Efficient Probabilistic Performance Bounds for Inverse Reinforcement Learning PDF
Daniel S. Brown, Scott Niekum
Teaching a Machine to Read Maps With Deep Reinforcement Learning PDF
Gino Brunner, Oliver Richter, Yuyi Wang, Roger Wattenhofer
Graph Scan Statistics With Uncertainty PDF
Jose Cadena, Arinjoy Basak, Anil Vullikanti, Xinwei Deng
Mining Heavy Temporal Subgraphs: Fast Algorithms and Applications PDF
Jose Cadena, Anil Vullikanti
Efficient Architecture Search by Network Transformation PDF
Han Cai, Tianyao Chen, Weinan Zhang, Yong Yu, Jun Wang
Unsupervised Domain Adaptation With Distribution Matching Machines PDF
Yue Cao, Mingsheng Long, Jianmin Wang
Link Prediction via Subgraph Embedding-Based Convex Matrix Completion PDF
Zhu Cao, Linlin Wang, Gerard de Melo
Reversible Architectures for Arbitrarily Deep Residual Neural Networks PDF
Bo Chang, Lili Meng, Eldad Haber, Lars Ruthotto, David Begert, Elliot Holtham
Gated-Attention Architectures for Task-Oriented Language Grounding PDF
Devendra Singh Chaplot, Kanthashree Mysore Sathyendra, Rama Kumar Pasumarthi, Dheeraj Rajagopal, Ruslan Salakhutdinov
AdaComp : Adaptive Residual Gradient Compression for Data-Parallel Distributed Training PDF
Chia-Yu Chen, Jungwook Choi, Daniel Brand, Ankur Agrawal, Wei Zhang, Kailash Gopalakrishnan
LSTD: A Low-Shot Transfer Detector for Object Detection PDF
Hao Chen, Yali Wang, Guoyou Wang, Yu Qiao
Automatic Segmentation of Data Sequences PDF
Liangzhe Chen, Sorour E. Amiri, B. Aditya Prakash
DarkRank: Accelerating Deep Metric Learning via Cross Sample Similarities Transfer PDF
Yuntao Chen, Naiyan Wang, Zhaoxiang Zhang
Automatic Parameter Tying: A New Approach for Regularized Parameter Learning in Markov Networks PDF
Li Chou, Pracheta Sahoo, Somdeb Sarkhel, Nicholas Ruozzi, Vibhav Gogate
Expected Policy Gradients PDF
Kamil Ciosek, Shimon Whiteson
Diverse Exploration for Fast and Safe Policy Improvement PDF
Andrew Cohen, Lei Yu, Robert Wright
Clustering Small Samples With Quality Guarantees: Adaptivity With One2all PPS PDF
Edith Cohen, Shiri Chechik, Haim Kaplan
Distributional Reinforcement Learning With Quantile Regression PDF
Will Dabney, Mark Rowland, Marc G. Bellemare, Rémi Munos
Multi-Step Reinforcement Learning: A Unifying Algorithm PDF
Kristopher De Asis, J. Fernando Hernandez-Garcia, G. Zacharias Holland, Richard S. Sutton
Randomized Kernel Selection With Spectra of Multilevel Circulant Matrices PDF
Lizhong Ding, Shizhong Liao, Yong Liu, Peng Yang, Xin Gao
Coupled Poisson Factorization Integrated With User/Item Metadata for Modeling Popular and Sparse Ratings in Scalable Recommendation PDF
Trong Dinh Thac Do, Longbing Cao
Learning From Semi-Supervised Weak-Label Data PDF
Hao-Chen Dong, Yu-Feng Li, Zhi-Hua Zhou
Decomposition Strategies for Constructive Preference Elicitation PDF
Paolo Dragone, Stefano Teso, Mohit Kumar, Andrea Passerini
Constructive Preference Elicitation Over Hybrid Combinatorial Spaces PDF
Paolo Dragone, Stefano Teso, Andrea Passerini
Learning to Rank Based on Analogical Reasoning PDF
Mohsen Ahmadi Fahandar, Eyke Hüllermeier
Learning Lexicographic Preference Trees From Positive Examples PDF
Hélène Fargier, Pierre-François Gimenez, Jérôme Mengin
AutoEncoder by Forest PDF
Ji Feng, Zhi-Hua Zhou
Counterfactual Multi-Agent Policy Gradients PDF
Jakob N. Foerster, Gregory Farquhar, Triantafyllos Afouras, Nantas Nardelli, Shimon Whiteson
Lagrangian Constrained Community Detection PDF
Mohadeseh Ganji, James Bailey, Peter J. Stuckey
DID: Distributed Incremental Block Coordinate Descent for Nonnegative Matrix Factorization PDF
Tianxiang Gao, Chris Chu
Incomplete Label Multi-Task Ordinal Regression for Spatial Event Scale Forecasting PDF
Yuyang Gao, Liang Zhao
Learning Combinatory Categorial Grammars for Plan Recognition PDF
Christopher W. Geib, Pavan Kantharaju
Characterization of the Convex Łukasiewicz Fragment for Learning From Constraints PDF
Francesco Giannini, Michelangelo Diligenti, Marco Gori, Marco Maggini
Topic Modeling on Health Journals With Regularized Variational Inference PDF
Robert Giaquinto, Arindam Banerjee
Non-Discriminatory Machine Learning Through Convex Fairness Criteria PDF
Naman Goel, Mohammad Yaghini, Boi Faltings
Margin Based PU Learning PDF
Tieliang Gong, Guangtao Wang, Jieping Ye, Zongben Xu, Ming Lin
A Continuous Relaxation of Beam Search for End-to-End Training of Neural Sequence Models PDF
Kartik Goyal, Graham Neubig, Chris Dyer, Taylor Berg-Kirkpatrick
Human Guided Linear Regression With Feature-Level Constraints PDF
Aubrey Gress, Ian Davidson
Learning Predictive State Representations From Non-Uniform Sampling PDF
Yuri Grinberg, Hossein Aboutalebi, Melanie Lyman-Abramovitch, Borja Balle, Doina Precup
Flow-GAN: Combining Maximum Likelihood and Adversarial Learning in Generative Models PDF
Aditya Grover, Manik Dhar, Stefano Ermon
Boosted Generative Models PDF
Aditya Grover, Stefano Ermon
Asynchronous Doubly Stochastic Sparse Kernel Learning PDF
Bin Gu, Miao Xin, Zhouyuan Huo, Heng Huang
Inexact Proximal Gradient Methods for Non-Convex and Non-Smooth Optimization PDF
Bin Gu, De Wang, Zhouyuan Huo, Heng Huang
An Euclidean Distance Based on Tensor Product Graph Diffusion Related Attribute Value Embedding for Nominal Data Clustering PDF
Lei Gu, Ningning Zhou, Yang Zhao
Who Said What: Modeling Individual Labelers Improves Classification PDF
Melody Y. Guan, Varun Gulshan, Andrew M. Dai, Geoffrey E. Hinton
Nonparametric Stochastic Contextual Bandits PDF
Melody Y. Guan, Heinrich Jiang
A General Formulation for Safely Exploiting Weakly Supervised Data PDF
Lan-Zhe Guo, Yu-Feng Li
Double Forward Propagation for Memorized Batch Normalization PDF
Yong Guo, Qingyao Wu, Chaorui Deng, Jian Chen, Mingkui Tan
Learning Across Scales---Multiscale Methods for Convolution Neural Networks PDF
Eldad Haber, Lars Ruthotto, Elliot Holtham, Seong-Hwan Jun
A Framework for Multistream Regression With Direct Density Ratio Estimation PDF
Ahsanul Haque, Hemeng Tao, Swarup Chandra, Jie Liu, Latifur Khan
Approximate and Exact Enumeration of Rule Models PDF
Satoshi Hara, Masakazu Ishihata
When Waiting Is Not an Option: Learning Options With a Deliberation Cost PDF
Jean Harb, Pierre-Luc Bacon, Martin Klissarov, Doina Precup
Learning With Options That Terminate Off-Policy PDF
Anna Harutyunyan, Peter Vrancx, Pierre-Luc Bacon, Doina Precup, Ann Nowé
Reinforced Multi-Label Image Classification by Exploring Curriculum PDF
Shiyi He, Chang Xu, Tianyu Guo, Chao Xu, Dacheng Tao
An Efficient, Expressive and Local Minima-Free Method for Learning Controlled Dynamical Systems PDF
Ahmed Hefny, Carlton Downey, Geoffrey Gordon
OptionGAN: Learning Joint Reward-Policy Options Using Generative Adversarial Inverse Reinforcement Learning PDF
Peter Henderson, Wei-Di Chang, Pierre-Luc Bacon, David Meger, Joelle Pineau, Doina Precup
Deep Reinforcement Learning That Matters PDF
Peter Henderson, Riashat Islam, Philip Bachman, Joelle Pineau, Doina Precup, David Meger
Rainbow: Combining Improvements in Deep Reinforcement Learning PDF
Matteo Hessel, Joseph Modayil, Hado van Hasselt, Tom Schaul, Georg Ostrovski, Will Dabney, Dan Horgan, Bilal Piot, Mohammad Azar, David Silver
Deep Q-learning From Demonstrations PDF
Todd Hester, Matej Vecerik, Olivier Pietquin, Marc Lanctot, Tom Schaul, Bilal Piot, Dan Horgan, John Quan, Andrew Sendonaris, Ian Osband, Gabriel Dulac-Arnold, John Agapiou, Joel Z. Leibo, Audrunas Gruslys
Decentralized High-Dimensional Bayesian Optimization With Factor Graphs PDF
Trong Nghia Hoang, Quang Minh Hoang, Ruofei Ouyang, Kian Hsiang Low
A Deep Model With Local Surrogate Loss for General Cost-Sensitive Multi-Label Learning PDF
Cheng-Yu Hsieh, Yi-An Lin, Hsuan-Tien Lin
From Hashing to CNNs: Training Binary Weight Networks via Hashing PDF
Qinghao Hu, Peisong Wang, Jian Cheng
SNNN: Promoting Word Sentiment and Negation in Neural Sentiment Classification PDF
Qinmin Hu, Jie Zhou, Qin Chen, Liang He
On Convergence of Epanechnikov Mean Shift PDF
Kejun Huang, Xiao Fu, Nicholas D. Sidiropoulos
Orthogonal Weight Normalization: Solution to Optimization Over Multiple Dependent Stiefel Manifolds in Deep Neural Networks PDF
Lei Huang, Xianglong Liu, Bo Lang, Adams Wei Yu, Yongliang Wang, Bo Li
Building Deep Networks on Grassmann Manifolds PDF
Zhiwu Huang, Jiqing Wu, Luc Van Gool
Accelerated Method for Stochastic Composition Optimization With Nonsmooth Regularization PDF
Zhouyuan Huo, Bin Gu, Ji Liu, Heng Huang
Product Quantized Translation for Fast Nearest Neighbor Search PDF
Yoonho Hwang, Mooyeol Baek, Saehoon Kim, Bohyung Han, Hee-Kap Ahn
Selective Experience Replay for Lifelong Learning PDF
David Isele, Akansel Cosgun
Label Distribution Learning by Exploiting Label Correlations PDF
Xiuyi Jia, Weiwei Li, Junyu Liu, Yu Zhang
Metric-Based Auto-Instructor for Learning Mixed Data Representation PDF
Songlei Jian, Liang Hu, Longbing Cao, Kai Lu
Efficient Multi-Dimensional Tensor Sparse Coding Using t-Linear Combination PDF
Fei Jiang, Xiao-Yang Liu, Hongtao Lu, Ruimin Shen
PAC Reinforcement Learning With an Imperfect Model PDF
Nan Jiang
Asymmetric Deep Supervised Hashing PDF
Qing-Yuan Jiang, Wu-Jun Li
On Controlling the Size of Clusters in Probabilistic Clustering PDF
Aditya Jitta, Arto Klami
Less-Forgetful Learning for Domain Expansion in Deep Neural Networks PDF
Heechul Jung, Jeongwoo Ju, Minju Jung, Junmo Kim
Unified Spectral Clustering With Optimal Graph PDF
Zhao Kang, Chong Peng, Qiang Cheng, Zenglin Xu
Batchwise Patching of Classifiers PDF
Sebastian Kauschke, Johannes Fürnkranz
Deep Semi-Random Features for Nonlinear Function Approximation PDF
Kenji Kawaguchi, Bo Xie, Le Song
Measuring Catastrophic Forgetting in Neural Networks PDF
Ronald Kemker, Marc McClure, Angelina Abitino, Tyler L. Hayes, Christopher Kanan
Approximate Vanishing Ideal via Data Knotting PDF
Hiroshi Kera, Yoshihiko Hasegawa
Feature Engineering for Predictive Modeling Using Reinforcement Learning PDF
Udayan Khurana, Horst Samulowitz, Deepak Turaga
Imitation Learning via Kernel Mean Embedding PDF
Kee-Eung Kim, Hyun Soo Park
On the Optimal Bit Complexity of Circulant Binary Embedding PDF
Saehoon Kim, Jungtaek Kim, Seungjin Choi
Joint Dictionaries for Zero-Shot Learning PDF
Soheil Kolouri, Mohammad Rostami, Yuri Owechko, Kyungnam Kim
Dialogue Act Sequence Labeling Using Hierarchical Encoder With CRF PDF
Harshit Kumar, Arvind Agarwal, Riddhiman Dasgupta, Sachindra Joshi
gOCCF: Graph-Theoretic One-Class Collaborative Filtering Based on Uninteresting Items PDF
Yeon-Chang Lee, Sang-Wook Kim, Dongwon Lee
On Value Function Representation of Long Horizon Problems PDF
Lucas Lehnert, Romain Laroche, Harm van Seijen
Extremely Low Bit Neural Network: Squeeze the Last Bit Out With ADMM PDF
Cong Leng, Zesheng Dou, Hao Li, Shenghuo Zhu, Rong Jin
Deterministic Policy Optimization by Combining Pathwise and Score Function Estimators for Discrete Action Spaces PDF
Daniel Levy, Stefano Ermon
Spatio-Temporal Graph Convolution for Skeleton Based Action Recognition PDF
Chaolong Li, Zhen Cui, Wenming Zheng, Chunyan Xu, Jian Yang
Learning to Generalize: Meta-Learning for Domain Generalization PDF
Da Li, Yongxin Yang, Yi-Zhe Song, Timothy M. Hospedales
A Probabilistic Hierarchical Model for Multi-View and Multi-Feature Classification PDF
Jinxing Li, Hongwei Yong, Bob Zhang, Mu Li, Lei Zhang, David Zhang
Predictive Coding Machine for Compressed Sensing and Image Denoising PDF
Jun Li, Hongfu Liu, Yun Fu
Unsupervised Personalized Feature Selection PDF
Jundong Li, Liang Wu, Harsh Dani, Huan Liu
Latent Discriminant Subspace Representations for Multi-View Outlier Detection PDF
Kai Li, Sheng Li, Zhengming Ding, Weidong Zhang, Yun Fu
Deep Learning for Case-Based Reasoning Through Prototypes: A Neural Network That Explains Its Predictions PDF
Oscar Li, Hao Liu, Chaofan Chen, Cynthia Rudin
Deeper Insights Into Graph Convolutional Networks for Semi-Supervised Learning PDF
Qimai Li, Zhichao Han, Xiao-ming Wu
Adaptive Graph Convolutional Neural Networks PDF
Ruoyu Li, Sheng Wang, Feiyun Zhu, Junzhou Huang
Online Clustering of Contextual Cascading Bandits PDF
Shuai Li, Shengyu Zhang
An Optimal Online Method of Selecting Source Policies for Reinforcement Learning PDF
Siyuan Li, Chongjie Zhang
Statistical Inference Using SGD PDF
Tianyang Li, Liu Liu, Anastasios Kyrillidis, Constantine Caramanis
Domain Generalization via Conditional Invariant Representations PDF
Ya Li, Mingming Gong, Xinmei Tian, Tongliang Liu, Dacheng Tao
Learning With Incomplete Labels PDF
Yingming Li, Zenglin Xu, Zhongfei Zhang
Balanced Clustering via Exclusive Lasso: A Pragmatic Approach PDF
Zhihui Li, Feiping Nie, Xiaojun Chang, Zhigang Ma, Yi Yang
Robust Formulation for PCA: Avoiding Mean Calculation With L2,p-norm Maximization PDF
Shuangli Liao, Jin Li, Yang Liu, Quanxue Gao, Xinbo Gao
CoDiNMF: Co-Clustering of Directed Graphs via NMF PDF
Woosang Lim, Rundong Du, Haesun Park
Transferable Contextual Bandit for Cross-Domain Recommendation PDF
Bo Liu, Ying Wei, Yu Zhang, Zhixian Yan, Qiang Yang
Riemannian Stein Variational Gradient Descent for Bayesian Inference PDF
Chang Liu, Jun Zhu
Dual Set Multi-Label Learning PDF
Chong Liu, Peng Zhao, Sheng-Jun Huang, Yuan Jiang, Zhi-Hua Zhou
Information Directed Sampling for Stochastic Bandits With Graph Feedback PDF
Fang Liu, Swapna Buccapatnam, Ness Shroff
A Change-Detection Based Framework for Piecewise-Stationary Multi-Armed Bandit Problem PDF
Fang Liu, Joohyun Lee, Ness Shroff
Nonlinear Pairwise Layer and Its Training for Kernel Learning PDF
Fanghui Liu, Xiaolin Huang, Chen Gong, Jie Yang, Li Li
A Batch Learning Framework for Scalable Personalized Ranking PDF
Kuan Liu, Prem Natarajan
Dynamic Deep Neural Networks: Optimizing Accuracy-Efficiency Trade-Offs by Selective Execution PDF
Lanlan Liu, Jia Deng
Doubly Approximate Nearest Neighbor Classification PDF
Weiwei Liu, Zhuanghua Liu, Ivor W. Tsang, Wenjie Zhang, Xuemin Lin
Euler Sparse Representation for Image Classification PDF
Yang Liu, Quanxue Gao, Jungong Han, Shujian Wang
Variational Probability Flow for Biologically Plausible Training of Deep Neural Networks PDF
Zuozhu Liu, Tony Q. S. Quek, Shaowei Lin
A Parallelizable Acceleration Framework for Packing Linear Programs PDF
Palma London, Shai Vardi, Adam Wierman, Hanling Yi
Nonconvex Sparse Spectral Clustering by Alternating Direction Method of Multipliers and Its Convergence Analysis PDF
Canyi Lu, Jiashi Feng, Zhouchen Lin, Shuicheng Yan
Matrix Variate Gaussian Mixture Distribution Steered Robust Metric Learning PDF
Lei Luo, Heng Huang
Consistent and Specific Multi-View Subspace Clustering PDF
Shirui Luo, Changqing Zhang, Wei Zhang, Xiaochun Cao
Stochastic Non-Convex Ordinal Embedding With Stabilized Barzilai-Borwein Step Size PDF
Ke Ma, Jinshan Zeng, Jiechao Xiong, Qianqian Xu, Xiaochun Cao, Wei Liu, Yuan Yao
MDP-Based Cost Sensitive Classification Using Decision Trees PDF
Shlomi Maliah, Guy Shani
Data-Dependent Learning of Symmetric/Antisymmetric Relations for Knowledge Base Completion PDF
Hitoshi Manabe, Katsuhiko Hayashi, Masashi Shimbo
Belief Reward Shaping in Reinforcement Learning PDF
Ofir Marom, Benjamin Rosman
Learning Multi-Way Relations via Tensor Decomposition With Neural Networks PDF
Koji Maruhashi, Masaru Todoriki, Takuya Ohwa, Keisuke Goto, Yu Hasegawa, Hiroya Inakoshi, Hirokazu Anai
Subgraph Pattern Neural Networks for High-Order Graph Evolution Prediction PDF
Changping Meng, S Chandra Mouli, Bruno Ribeiro, Jennifer Neville
Exploiting Emotion on Reviews for Recommender Systems PDF
Xuying Meng, Suhang Wang, Huan Liu, Yujun Zhang
Personalized Privacy-Preserving Social Recommendation PDF
Xuying Meng, Suhang Wang, Kai Shu, Jundong Li, Bo Chen, Huan Liu, Yujun Zhang
Proper Loss Functions for Nonlinear Hawkes Processes PDF
Aditya Krishna Menon, Young Lee
Bernoulli Embeddings for Graphs PDF
Vinith Misra, Sumit Bhatia
Core Dependency Networks PDF
Alejandro Molina, Alexander Munteanu, Kristian Kersting
Mixed Sum-Product Networks: A Deep Architecture for Hybrid Domains PDF
Alejandro Molina, Antonio Vergari, Nicola Di Mauro, Sriraam Natarajan, Floriana Esposito, Kristian Kersting
Alternating Circulant Random Features for Semigroup Kernels PDF
Yusuke Mukuta, Yoshitaka Ushiku, Tatsuya Harada
Overlap-Robust Decision Boundary Learning for Within-Network Classification PDF
Sharad Nandanwar, M. N. Murty
A Provable Approach for Double-Sparse Coding PDF
Thanh V. Nguyen, Raymond K. W. Wong, Chinmay Hegde
Hierarchical Policy Search via Return-Weighted Density Estimation PDF
Takayuki Osa, Masashi Sugiyama
Dynamic Determinantal Point Processes PDF
Takayuki Osogami, Rudy Raymond, Akshay Goel, Tomoyuki Shirai, Takanori Maehara
Gaussian Process Decentralized Data Fusion Meets Transfer Learning in Large-Scale Distributed Cooperative Perception PDF
Ruofei Ouyang, Kian Hsiang Low
Training CNNs With Normalized Kernels PDF
Mete Ozay, Takayuki Okatani
Sparse Modeling-Based Sequential Ensemble Learning for Effective Outlier Detection in High-Dimensional Numeric Data PDF
Guansong Pang, Longbing Cao, Ling Chen, Defu Lian, Huan Liu
SAGA: A Submodular Greedy Algorithm for Group Recommendation PDF
Shameem A. Puthiya Parambath, Nishant Vijayakumar, Sanjay Chawla
Quantized Memory-Augmented Neural Networks PDF
Seongsik Park, Seijoon Kim, Seil Lee, Ho Bae, Sungroh Yoon
Adversarial Dropout for Supervised and Semi-Supervised Learning PDF
Sungrae Park, JunKeon Park, Su-Jin Shin, Il-Chul Moon
Alternating Optimisation and Quadrature for Robust Control PDF
Supratik Paul, Konstantinos Chatzilygeroudis, Kamil Ciosek, Jean-Baptiste Mouret, Michael A. Osborne, Shimon Whiteson
Multi-Adversarial Domain Adaptation PDF
Zhongyi Pei, Zhangjie Cao, Mingsheng Long, Jianmin Wang
FiLM: Visual Reasoning with a General Conditioning Layer PDF
Ethan Perez, Florian Strub, Harm de Vries, Vincent Dumoulin, Aaron Courville
Source Traces for Temporal Difference Learning PDF
Silviu Pitis
Randomized Clustered Nystrom for Large-Scale Kernel Machines PDF
Farhad Pourkamali-Anaraki, Stephen Becker, Michael B. Wakin
Joint Learning of Set Cardinality and State Distribution PDF
S. Hamid Rezatofighi, Anton Milan, Qinfeng Shi, Anthony Dick, Ian Reid
Interpretable Graph-Based Semi-Supervised Learning via Flows PDF
Raif M. Rustamov, James T. Klosowski
Hypergraph p-Laplacian: A Differential Geometry View PDF
Shota Saito, Danilo P. Mandic, Hideyuki Suzuki
Word Co-Occurrence Regularized Non-Negative Matrix Tri-Factorization for Text Data Co-Clustering PDF
Aghiles Salah, Melissa Ailem, Mohamed Nadif
Learning Vector Autoregressive Models With Latent Processes PDF
Saber Salehkaleybar, Jalal Etesami, Negar Kiyavash, Kun Zhang
Regularizing Deep Networks Using Efficient Layerwise Adversarial Training PDF
Swami Sankaranarayanan, Arpit Jain, Rama Chellappa, Ser Nam Lim
From Monte Carlo to Las Vegas: Improving Restricted Boltzmann Machine Training Through Stopping Sets PDF
Pedro H. P. Savarese, Mayank Kakodkar, Bruno Ribeiro
On Data-Dependent Random Features for Improved Generalization in Supervised Learning PDF
Shahin Shahrampour, Ahmad Beirami, Vahid Tarokh
Labeled Memory Networks for Online Model Adaptation PDF
Shiv Shankar, Sunita Sarawagi
No Modes Left Behind: Capturing the Data Distribution Effectively Using GANs PDF
Shashank Sharma, Vinay P. Namboodiri
Reduced-Rank Linear Dynamical Systems PDF
Qi She, Yuan Gao, Kai Xu, Rosa H. M. Chan
Wasserstein Distance Guided Representation Learning for Domain Adaptation PDF
Jian Shen, Yanru Qu, Weinan Zhang, Yong Yu
Compact Multi-Label Learning PDF
Xiaobo Shen, Weiwei Liu, Ivor W. Tsang, Quan-Sen Sun, Yew-Soon Ong
Dynamic Optimization of Neural Network Structures Using Probabilistic Modeling PDF
Shinichi Shirakawa, Yasushi Iwata, Youhei Akimoto
Learning to Interact With Learning Agents PDF
Adish Singla, Hamed Hassani, Andreas Krause
Attend and Diagnose: Clinical Time Series Analysis Using Attention Models PDF
Huan Song, Deepta Rajan, Jayaraman J. Thiagarajan, Andreas Spanias
Reinforcement Learning in POMDPs With Memoryless Options and Option-Observation Initiation Sets PDF
Denis Steckelmacher, Diederik M. Roijers, Anna Harutyunyan, Peter Vrancx, Hélène Plisnier, Ann Nowé
Active Lifelong Learning With "Watchdog" PDF
Gan Sun, Yang Cong, Xiaowei Xu
Leaf-Smoothed Hierarchical Softmax for Ordinal Prediction PDF
Wesley Tansey, Karl Pichotta, James G. Scott
Reliable Multi-View Clustering PDF
Hong Tao, Chenping Hou, Xinwang Liu, Tongliang Liu, Dongyun Yi, Jubo Zhu
Action Branching Architectures for Deep Reinforcement Learning PDF
Arash Tavakoli, Fabio Pardo, Petar Kormushev
Detecting Adversarial Examples Through Image Transformation PDF
Shixin Tian, Guolei Yang, Ying Cai
Selective Verification Strategy for Learning From Crowds PDF
Tian Tian, Yichi Zhou, Jun Zhu
Fourier Feature Approximations for Periodic Kernels in Time-Series Modelling PDF
Anthony Tompkins, Fabio Ramos
Sum-Product Autoencoding: Encoding and Decoding Representations Using Sum-Product Networks PDF
Antonio Vergari, Robert Peharz, Nicola Di Mauro, Alejandro Molina, Kristian Kersting, Floriana Esposito
Bayesian Functional Optimization PDF
Ngo Anh Vien, Heiko Zimmermann, Marc Toussaint
Kernel Cross-Correlator PDF
Chen Wang, Le Zhang, Lihua Xie, Junsong Yuan
Efficient Test-Time Predictor Learning With Group-Based Budget PDF
Li Wang, Dajiang Zhu, Yujie Chi
Learning Transferable Subspace for Human Motion Segmentation PDF
Lichen Wang, Zhengming Ding, Yun Fu
Information-Theoretic Domain Adaptation Under Severe Noise Conditions PDF
Wei Wang, Hao Wang, Zhi-Yong Ran, Ran He
Zero-Shot Learning via Class-Conditioned Deep Generative Models PDF
Wenlin Wang, Yunchen Pu, Vinay Kumar Verma, Kai Fan, Yizhe Zhang, Changyou Chen, Piyush Rai, Lawrence Carin
Sparse Gaussian Conditional Random Fields on Top of Recurrent Neural Networks PDF
Xishun Wang, Minjie Zhang, Fenghui Ren
On Multi-Relational Link Prediction With Bilinear Models PDF
Yanjie Wang, Rainer Gemulla, Hui Li
Towards Ultra-High Performance and Energy Efficiency of Deep Learning Systems: An Algorithm-Hardware Co-Optimization Framework PDF
Yanzhi Wang, Caiwen Ding, Zhe Li, Geng Yuan, Siyu Liao, Xiaolong Ma, Bo Yuan, Xuehai Qian, Jian Tang, Qinru Qiu, Xue Lin
On the ERM Principle With Networked Data PDF
Yuanhong Wang, Yuyi Wang, Xingwu Liu, Juhua Pu
High Rank Matrix Completion With Side Information PDF
Yugang Wang, Ehsan Elhamifar
Adversarial Learning of Portable Student Networks PDF
Yunhe Wang, Chang Xu, Chao Xu, Dacheng Tao
Orthant-Wise Passive Descent Algorithms for Training L1-Regularized Models PDF
Jianqiao Wangni
MERCS: Multi-Directional Ensembles of Regression and Classification Trees PDF
Elia Van Wolputte, Evgeniya Korneva, Hendrik Blockeel
Decoupled Convolutions for CNNs PDF
Guotian Xie, Ting Zhang, Kuiyuan Yang, Jianhuang Lai, Jingdong Wang
Cooperative Learning of Energy-Based Model and Latent Variable Model via MCMC Teaching PDF
Jianwen Xie, Yang Lu, Ruiqi Gao, Ying Nian Wu
Partial Multi-Label Learning PDF
Ming-Kun Xie, Sheng-Jun Huang
Semi-Supervised AUC Optimization Without Guessing Labels of Unlabeled Data PDF
Zheng Xie, Ming Li
Perception Coordination Network: A Framework for Online Multi-Modal Concept Acquisition and Binding PDF
You-Lu Xing, Fu-Rao Shen, Jin-Xi Zhao, Jing-Xin Pan, Ah-Hwee Tan
HodgeRank With Information Maximization for Crowdsourced Pairwise Ranking Aggregation PDF
Qianqian Xu, Jiechao Xiong, Xi Chen, Qingming Huang, Yuan Yao
Deep Neural Network Compression With Single and Multiple Level Quantization PDF
Yuhui Xu, Yongzhuang Wang, Aojun Zhou, Weiyao Lin, Hongkai Xiong
Informed Non-Convex Robust Principal Component Analysis With Features PDF
Niannan Xue, Jiankang Deng, Yannis Panagakis, Stefanos Zafeiriou
Dictionary Learning in Optimal Metric Space PDF
Jiexi Yan, Cheng Deng, Xianglong Liu
Automatic Model Selection in Subspace Clustering via Triplet Relationships PDF
Jufeng Yang, Jie Liang, Kai Wang, Yong-Liang Yang, Ming-Ming Cheng
A Poisson Gamma Probabilistic Model for Latent Node-Group Memberships in Dynamic Networks PDF
Sikun Yang, Heinz Koeppl
New l2,1-Norm Relaxation of Multi-Way Graph Cut for Clustering PDF
Xu Yang, Cheng Deng, Xianglong Liu, Feiping Nie
Efficient K-Shot Learning With Regularized Deep Networks PDF
Donghyun Yoo, Haoqi Fan, Vishnu Naresh Boddeti, Kris M. Kitani
Learning With Single-Teacher Multi-Student PDF
Shan You, Chang Xu, Chao Xu, Dacheng Tao
Tau-FPL: Tolerance-Constrained Learning in Linear Time PDF
Ao Zhang, Nan Li, Jian Pu, Jun Wang, Junchi Yan, Hongyuan Zha
Multi-Layer Multi-View Classification for Alzheimer’s Disease Diagnosis PDF
Changqing Zhang, Ehsan Adeli, Tao Zhou, Xiaobo Chen, Dinggang Shen
Latent Semantic Aware Multi-View Multi-Label Classification PDF
Changqing Zhang, Ziwei Yu, Qinghua Hu, Pengfei Zhu, Xinwang Liu, Xiaobo Wang
ROAR: Robust Label Ranking for Social Emotion Mining PDF
Jason (Jiasheng) Zhang, Dongwon Lee
Beyond Link Prediction: Predicting Hyperlinks in Adjacency Space PDF
Muhan Zhang, Zhicheng Cui, Shali Jiang, Yixin Chen
An End-to-End Deep Learning Architecture for Graph Classification PDF
Muhan Zhang, Zhicheng Cui, Marion Neumann, Yixin Chen
Feature-Induced Labeling Information Enrichment for Multi-Label Learning PDF
Qian-Wen Zhang, Yun Zhong, Min-Ling Zhang
Interpreting CNN Knowledge via an Explanatory Graph PDF
Quanshi Zhang, Ruiming Cao, Feng Shi, Ying Nian Wu, Song-Chun Zhu
Examining CNN Representations With Respect to Dataset Bias PDF
Quanshi Zhang, Wenguan Wang, Song-Chun Zhu
Optimal Margin Distribution Clustering PDF
Teng Zhang, Zhi-Hua Zhou
Training Set Debugging Using Trusted Items PDF
Xuezhou Zhang, Xiaojin Zhu, Stephen Wright
EMD Metric Learning PDF
Zizhao Zhang, Yubo Zhang, Xibin Zhao, Yue Gao
Distant-Supervision of Heterogeneous Multitask Learning for Social Event Forecasting With Multilingual Indicators PDF
Liang Zhao, Junxiang Wang, Xiaojie Guo
Label Distribution Learning by Optimal Transport PDF
Peng Zhao, Zhi-Hua Zhou
Substructure Assembling Network for Graph Classification PDF
Xiaohan Zhao, Bo Zong, Ziyu Guan, Kai Zhang, Wei Zhao
Hypergraph Learning With Cost Interval Optimization PDF
Xibin Zhao, Nan Wang, Heyuan Shi, Hai Wan, Jin Huang, Yue Gao
Learning Mixtures of Random Utility Models PDF
Zhibing Zhao, Tristan Villamil, Lirong Xia
Direct Hashing Without Pseudo-Labels PDF
Feng Zheng, Heng Huang
Learning Graph-Structured Sum-Product Networks for Probabilistic Semantic Maps PDF
Kaiyu Zheng, Andrzej Pronobis, Rajesh P. N. Rao
Label Distribution Learning by Exploiting Sample Correlations Locally PDF
Xiang Zheng, Xiuyi Jia, Weiwei Li
ATRank: An Attention-Based User Behavior Modeling Framework for Recommendation PDF
Chang Zhou, Jinze Bai, Junshuai Song, Xiaofei Liu, Zhengchao Zhao, Xiusi Chen, Jun Gao
Budget-Constrained Multi-Armed Bandits With Multiple Plays PDF
Datong P. Zhou, Claire J. Tomlin
Rocket Launching: A Universal and Efficient Framework for Training Well-Performing Light Net PDF
Guorui Zhou, Ying Fan, Runpeng Cui, Weijie Bian, Xiaoqiang Zhu, Kun Gai
SC2Net: Sparse LSTMs for Sparse Coding PDF
Joey Tianyi Zhou, Kai Di, Jiawei Du, Xi Peng, Hao Yang, Sinno Jialin Pan, Ivor W. Tsang, Yong Liu, Zheng Qin, Rick Siow Mong Goh
Adaptive Quantization for Deep Neural Network PDF
Yiren Zhou, Seyed-Mohsen Moosavi-Dezfooli, Ngai-Man Cheung, Pascal Frossard
Non-Parametric Outliers Detection in Multiple Time Series A Case Study: Power Grid Data Analysis PDF
Yuxun Zhou, Han Zou, Reza Arghandeh, Weixi Gu, Costas J. Spanos
A Spherical Hidden Markov Model for Semantics-Rich Human Mobility Modeling PDF
Wanzheng Zhu, Chao Zhang, Shuochao Yao, Xiaobin Gao, Jiawei Han
Weighted Multi-View Spectral Clustering Based on Spectral Perturbation PDF
Linlin Zong, Xianchao Zhang, Xinyue Liu, Hong Yu

AAAI18 - Multiagent Systems

Learning the Behavior of a Dynamical System Via a “20 Questions” Approach PDF
Abhijin Adiga, Chris J. Kuhlman, Madhav V. Marathe, Ravi S. S., Daniel J. Rosenkrantz, Richard E. Stearns
Knowledge, Fairness, and Social Constraints PDF
Haris Aziz, Sylvain Bouveret, Ioannis Caragiannis, Ira Giagkousi, Jérôme Lang
POMDP-Based Decision Making for Fast Event Handling in VANETs PDF
Shuo Chen, Athirai A. Irissappane, Jie Zhang
An Ant-Based Algorithm to Solve Distributed Constraint Optimization Problems PDF
Ziyu Chen, Tengfei Wu, Yanchen Deng, Cheng Zhang
Preallocation and Planning Under Stochastic Resource Constraints PDF
Frits de Nijs, Matthijs T. J. Spaan, Mathijs M. de Weerdt
Manipulative Elicitation — A New Attack on Elections with Incomplete Preferences PDF
Palash Dey
Control Argumentation Frameworks PDF
Yannis Dimopoulos, Jean-Guy Mailly, Pavlos Moraitis
Decentralised Learning in Systems With Many, Many Strategic Agents PDF
David Mguni, Joel Jennings, Enrique Munoz de Cote
Dilated FCN for Multi-Agent 2D/3D Medical Image Registration PDF
Shun Miao, Sebastien Piat, Peter Fischer, Ahmet Tuysuzoglu, Philip Mewes, Tommaso Mansi, Rui Liao
Strategic Coalitions With Perfect Recall PDF
Pavel Naumov, Jia Tao
The Role of Data-Driven Priors in Multi-Agent Crowd Trajectory Estimation PDF
Gang Qiao, Sejong Yoon, Mubbasir Kapadia, Vladimir Pavlovic
Dynamic Pricing for Reusable Resources in Competitive Market With Stochastic Demand PDF
Jiang Rong, Tao Qin, Bo An
Social Norms of Cooperation With Costly Reputation Building PDF
Fernando P. Santos, Jorge M. Pacheco, Francisco C. Santos
Multiagent Connected Path Planning: PSPACE-Completeness and How to Deal With It PDF
Davide Tateo, Jacopo Banfi, Alessandro Riva, Francesco Amigoni, Andrea Bonarini
Maximizing Influence in an Unknown Social Network PDF
Bryan Wilder, Nicole Immorlica, Eric Rice, Milind Tambe
Integrated Cooperation and Competition in Multi-Agent Decision-Making PDF
Kyle Hollins Wray, Akshat Kumar, Shlomo Zilberstein
Privacy-Preserving Policy Iteration for Decentralized POMDPs PDF
Feng Wu, Shlomo Zilberstein, Xiaoping Chen
HogRider: Champion Agent of Microsoft Malmo Collaborative AI Challenge PDF
Yanhai Xiong, Haipeng Chen, Mengchen Zhao, Bo An

AAAI18 - NLP and Knowledge Representation

Effective Broad-Coverage Deep Parsing PDF
James F. Allen, Omid Bahkshandeh, William de Beaumont, Lucian Galescu, Choh Man Teng
Faithful to the Original: Fact Aware Neural Abstractive Summarization PDF
Ziqiang Cao, Furu Wei, Wenjie Li, Sujian Li
Syntax-Directed Attention for Neural Machine Translation PDF
Kehai Chen, Rui Wang, Masao Utiyama, Eiichiro Sumita, Tiejun Zhao
A Semantic QA-Based Approach for Text Summarization Evaluation PDF
Ping Chen, Fei Wu, Tong Wang, Wei Ding
Learning Sentiment-Specific Word Embedding via Global Sentiment Representation PDF
Peng Fu, Zheng Lin, Fengcheng Yuan, Weiping Wang, Dan Meng
Knowledge Graph Embedding With Iterative Guidance From Soft Rules PDF
Shu Guo, Quan Wang, Lihong Wang, Bin Wang, Li Guo
280 Birds With One Stone: Inducing Multilingual Taxonomies From Wikipedia Using Character-Level Classification PDF
Amit Gupta, Rémi Lebret, Hamza Harkous, Karl Aberer
Neural Knowledge Acquisition via Mutual Attention Between Knowledge Graph and Text PDF
Xu Han, Zhiyuan Liu, Maosong Sun
FEEL: Featured Event Embedding Learning PDF
I-Ta Lee, Dan Goldwasser
Linguistic Properties Matter for Implicit Discourse Relation Recognition: Combining Semantic Interaction, Topic Continuity and Attribution PDF
Wenqiang Lei, Yuanxin Xiang, Yuwei Wang, Qian Zhong, Meichun Liu, Min-Yen Kan
Actionable Email Intent Modeling With Reparametrized RNNs PDF
Chu-Cheng Lin, Dongyeop Kang, Michael Gamon, Patrick Pantel
Event Detection via Gated Multilingual Attention Mechanism PDF
Jian Liu, Yubo Chen, Kang Liu, Jun Zhao
Improving Sequence-to-Sequence Constituency Parsing PDF
Lemao Liu, Muhua Zhu, Shuming Shi
Table-to-Text Generation by Structure-Aware Seq2seq Learning PDF
Tianyu Liu, Kexiang Wang, Lei Sha, Baobao Chang, Zhifang Sui
Never Retreat, Never Retract: Argumentation Analysis for Political Speeches PDF
Stefano Menini, Elena Cabrio, Sara Tonelli, Serena Villata
AMR Parsing With Cache Transition Systems PDF
Xiaochang Peng, Daniel Gildea, Giorgio Satta
Early Syntactic Bootstrapping in an Incremental Memory-Limited Word Learner PDF
Sepideh Sadeghi, Matthias Scheutz
Recognizing and Justifying Text Entailment Through Distributional Navigation on Definition Graphs PDF
Vivian S. Silva, Siegfried Handschuh, André Freitas
SPINE: SParse Interpretable Neural Embeddings PDF
Anant Subramanian, Danish Pruthi, Harsh Jhamtani, Taylor Berg-Kirkpatrick, Eduard Hovy
Deep Semantic Role Labeling With Self-Attention PDF
Zhixing Tan, Mingxuan Wang, Jun Xie, Yidong Chen, Xiaodong Shi
Translating Pro-Drop Languages With Reconstruction Models PDF
Longyue Wang, Zhaopeng Tu, Shuming Shi, Tong Zhang, Yvette Graham, Qun Liu
Event Representations With Tensor-Based Compositions PDF
Noah Weber, Niranjan Balasubramanian, Nathanael Chambers
Does William Shakespeare REALLY Write Hamlet? Knowledge Representation Learning With Confidence PDF
Ruobing Xie, Zhiyuan Liu, Fen Lin, Leyu Lin
Multi-Channel Encoder for Neural Machine Translation PDF
Hao Xiong, Zhongjun He, Xiaoguang Hu, Hua Wu
Augmenting End-to-End Dialogue Systems With Commonsense Knowledge PDF
Tom Young, Erik Cambria, Iti Chaturvedi, Hao Zhou, Subham Biswas, Minlie Huang
An Unsupervised Model With Attention Autoencoders for Question Retrieval PDF
Minghua Zhang, Yunfang Wu
Sequential Copying Networks PDF
Qingyu Zhou, Nan Yang, Furu Wei, Ming Zhou

AAAI18 - NLP and Machine Learning

Lattice Recurrent Unit: Improving Convergence and Statistical Efficiency for Sequence Modeling PDF
Chaitanya Ahuja, Louis-Philippe Morency
Leveraging Lexical Substitutes for Unsupervised Word Sense Induction PDF
Domagoj Alagić, Jan Šnajder, Sebastian Padó
Generalizing and Improving Bilingual Word Embedding Mappings with a Multi-Step Framework of Linear Transformations PDF
Mikel Artetxe, Gorka Labaka, Eneko Agirre
Table-to-Text: Describing Table Region With Natural Language PDF
Junwei Bao, Duyu Tang, Nan Duan, Zhao Yan, Yuanhua Lv, Ming Zhou, Tiejun Zhao
Learning Interpretable Spatial Operations in a Rich 3D Blocks World PDF
Yonatan Bisk, Kevin J Shih, Yejin Choi, Daniel Marcu
Using k-Way Co-Occurrences for Learning Word Embeddings PDF
Danushka Bollegala, Yuichi Yoshida, Ken-ichi Kawarabayashi
Proposition Entailment in Educational Applications using Deep Neural Networks PDF
Florin Adrian Bulgarov, Rodney Nielsen
cw2vec: Learning Chinese Word Embeddings with Stroke n-gram Information PDF
Shaosheng Cao, Wei Lu, Jun Zhou, Xiaolong Li
Knowledge-based Word Sense Disambiguation using Topic Models PDF
Devendra Singh Chaplot, Ruslan Salakhutdinov
Meta Multi-Task Learning for Sequence Modeling PDF
Junkun Chen, Xipeng Qiu, Pengfei Liu, Xuanjing Huang
IMS-DTM: Incremental Multi-Scale Dynamic Topic Models PDF
Xilun Chen, K. Selcuk Candan, Maria Luisa Sapino
Zero-Resource Neural Machine Translation with Multi-Agent Communication Game PDF
Yun Chen, Yang Liu, Victor O.K. Li
Learning to Compose Task-Specific Tree Structures PDF
Jihun Choi, Kang Min Yoo, Sang-goo Lee
Geometric Relationship between Word and Context Representations PDF
Jiangtao Feng, Xiaoqing Zheng
A Knowledge-Grounded Neural Conversation Model PDF
Marjan Ghazvininejad, Chris Brockett, Ming-Wei Chang, Bill Dolan, Jianfeng Gao, Wen-tau Yih, Michel Galley
Learning to Predict Readability Using Eye-Movement Data From Natives and Learners PDF
Ana V. González-Garduño, Anders Søgaard
Neural Machine Translation with Gumbel-Greedy Decoding PDF
Jiatao Gu, Daniel Jiwoong Im, Victor O.K. Li
Search Engine Guided Neural Machine Translation PDF
Jiatao Gu, Yong Wang, Kyunghyun Cho, Victor O.K. Li
Long Text Generation via Adversarial Training with Leaked Information PDF
Jiaxian Guo, Sidi Lu, Han Cai, Weinan Zhang, Yong Yu, Jun Wang
A Deep Generative Framework for Paraphrase Generation PDF
Ankush Gupta, Arvind Agarwal, Prawaan Singh, Piyush Rai
Placing Objects in Gesture Space: Toward Incremental Interpretation of Multimodal Spatial Descriptions PDF
Ting Han, Casey Kennington, David Schlangen
Jointly Parse and Fragment Ungrammatical Sentences PDF
Homa B. Hashemi, Rebecca Hwa
Persuasive Influence Detection: The Role of Argument Sequencing PDF
Christopher Thomas Hidey, Kathleen McKeown
An Interpretable Generative Adversarial Approach to Classification of Latent Entity Relations in Unstructured Sentences PDF
Shiou Tian Hsu, Changsung Moon, Paul Jones, Nagiza Samatova
SciTaiL: A Textual Entailment Dataset from Science Question Answering PDF
Tushar Khot, Ashish Sabharwal, Peter Clark
Efficient Large-Scale Multi-Modal Classification PDF
Douwe Kiela, Edouard Grave, Armand Joulin, Tomas Mikolov
Neural Character-level Dependency Parsing for Chinese PDF
Haonan Li, Zhisong Zhang, Yuqi Ju, Hai Zhao
Conversational Model Adaptation via KL Divergence Regularization PDF
Juncen Li, Ping Luo, Fen Lin, Bo Chen
Slim Embedding Layers for Recurrent Neural Language Models PDF
Zhongliang Li, Raymond Kulhanek, Shaojun Wang, Yunxin Zhao, Shuang Wu
Automatic Generation of Text Descriptive Comments for Code Blocks PDF
Yuding Liang, Kenny Qili Zhu
BBQ-Networks: Efficient Exploration in Deep Reinforcement Learning for Task-Oriented Dialogue Systems PDF
Zachary Lipton, Xiujun Li, Jianfeng Gao, Lihong Li, Faisal Ahmed, Li Deng
Customized Nonlinear Bandits for Online Response Selection in Neural Conversation Models PDF
Bing Liu, Tong Yu, Ian Lane, Ole J. Mengshoel
Empower Sequence Labeling with Task-Aware Neural Language Model PDF
Liyuan Liu, Jingbo Shang, Xiang Ren, Frank Fangzheng Xu, Huan Gui, Jian Peng, Jiawei Han
Semantic Structure-Based Word Embedding by Incorporating Concept Convergence and Word Divergence PDF
Qian Liu, Heyan Huang, Guangquan Zhang, Yang Gao, Junyu Xuan, Jie Lu
Improved Text Matching by Enhancing Mutual Information PDF
Yang Liu, Wenge Rong, Zhang Xiong
Improving Language Modelling with Noise Contrastive Estimation PDF
Farhana Ferdousi Liza, Marek Grzes
Sentence Ordering and Coherence Modeling using Recurrent Neural Networks PDF
Lajanugen Logeswaran, Honglak Lee, Dragomir Radev
Eliciting Positive Emotion through Affect-Sensitive Dialogue Response Generation: A Neural Network Approach PDF
Nurul Lubis, Sakriani Sakti, Koichiro Yoshino, Satoshi Nakamura
CoChat: Enabling Bot and Human Collaboration for Task Completion PDF
Xufang Luo, Zijia Lin, Yunhong Wang, Zaiqing Nie
Fact Checking in Community Forums PDF
Tsvetomila Mihaylova, Preslav Nakov, Lluís Màrquez, Alberto Barrón-Cedeño, Mitra Mohtarami, Georgi Karadzhov, James Glass
Personalizing a Dialogue System With Transfer Reinforcement Learning PDF
Kaixiang Mo, Yu Zhang, Shuangyin Li, Jiajun Li, Qiang Yang
Context Aware Conversational Understanding for Intelligent Agents With a Screen PDF
Vishal Ishwar Naik, Angeliki Metallinou, Rahul Goel
Controlling Global Statistics in Recurrent Neural Network Text Generation PDF
Thanapon Noraset, David Demeter, Doug Downey
Few Shot Transfer Learning BetweenWord Relatedness and Similarity Tasks Using A Gated Recurrent Siamese Network PDF
James O' Neill, Paul Buitelaar
Question-Answering with Grammatically-Interpretable Representations PDF
Hamid Palangi, Paul Smolensky, Xiaodong He, Li Deng
Canonical Correlation Inference for Mapping Abstract Scenes to Text PDF
Nikos Papasarantopoulos, Helen Jiang, Shay B. Cohen
Exploring the Terrain of Metaphor Novelty: A Regression-Based Approach for Automatically Scoring Metaphors PDF
Natalie Parde, Rodney D. Nielsen
Two Knowledge-based Methods for High-Performance Sense Distribution Learning PDF
Tommaso Pasini, Roberto Navigli
Attention-based Belief or Disbelief Feature Extraction for Dependency Parsing PDF
Haoyuan Peng, Lu Liu, Yi Zhou, Junying Zhou, Xiaoqing Zheng
Multi-Task Learning For Parsing The Alexa Meaning Representation Language PDF
Vittorio Perera, Tagyoung Chung, Thomas Kollar, Emma Strubell
Bayesian Verb Sense Clustering PDF
Daniel W Peterson, Martha Palmer
DeepType: Multilingual Entity Linking by Neural Type System Evolution PDF
Jonathan Raphael Raiman, Olivier Michel Raiman
Order-Planning Neural Text Generation From Structured Data PDF
Lei Sha, Lili Mou, Tianyu Liu, Pascal Poupart, Sujian Li, Baobao Chang, Zhifang Sui
A Multi-View Fusion Neural Network for Answer Selection PDF
Lei Sha, Xiaodong Zhang, Feng Qian, Baobao Chang, Zhifang Sui
Generating Sentences Using a Dynamic Canvas PDF
Harshil Shah, Bowen Zheng, David Barber
Deconvolutional Latent-Variable Model for Text Sequence Matching PDF
Dinghan Shen, Yizhe Zhang, Ricardo Henao, Qinliang Su, Lawrence Carin
DiSAN: Directional Self-Attention Network for RNN/CNN-Free Language Understanding PDF
Tao Shen, Tianyi Zhou, Guodong Long, Jing Jiang, Shirui Pan, Chengqi Zhang
Improving Variational Encoder-Decoders in Dialogue Generation PDF
Xiaoyu Shen, Hui Su, Shuzi Niu, Vera Demberg
Neural Cross-Lingual Entity Linking PDF
Avirup Sil, Gourab Kundu, Radu Florian, Wael Hamza
Unity in Diversity: Learning Distributed Heterogeneous Sentence Representation for Extractive Summarization PDF
Abhishek Kumar Singh, Manish Gupta, Vasudeva Varma
Spectral Word Embedding with Negative Sampling PDF
Behrouz Haji Soleimani, Stan Matwin
Variational Recurrent Neural Machine Translation PDF
Jinsong Su, Shan Wu, Deyi Xiong, Yaojie Lu, Xianpei Han, Biao Zhang
Incorporating Discriminator in Sentence Generation: a Gibbs Sampling Method PDF
Jinyue Su, Jiacheng Xu, Xipeng Qiu, Xuanjing Huang
Source-Target Inference Models for Spatial Instruction Understanding PDF
Hao Tan, Mohit Bansal
Cross Temporal Recurrent Networks for Ranking Question Answer Pairs PDF
Yi Tay, Luu Anh Tuan, Siu Cheung Hui
Guiding Exploratory Behaviors for Multi-Modal Grounding of Linguistic Descriptions PDF
Jesse Thomason, Jivko Sinapov, Raymond J. Mooney, Peter Stone
Learning Better Name Translation for Cross-Lingual Wikification PDF
Chen-Tse Tsai, Dan Roth
Learning Latent Opinions for Aspect-level Sentiment Classification PDF
Bailin Wang, Wei Lu
MathDQN: Solving Arithmetic Word Problems via Deep Reinforcement Learning PDF
Lei Wang, Dongxiang Zhang, Lianli Gao, Jingkuan Song, Long Guo, Heng Tao Shen
Dual Transfer Learning for Neural Machine Translation with Marginal Distribution Regularization PDF
Yijun Wang, Yingce Xia, Li Zhao, Jiang Bian, Tao Qin, Guiquan Liu, Tie-Yan Liu
A Neural Transition-Based Approach for Semantic Dependency Graph Parsing PDF
Yuxuan Wang, Wanxiang Che, Jiang Guo, Ting Liu
StarSpace: Embed All The Things! PDF
Ledell Yu Wu, Adam Fisch, Sumit Chopra, Keith Adams, Antoine Bordes, Jason Weston
Word Attention for Sequence to Sequence Text Understanding PDF
Lijun Wu, Fei Tian, Li Zhao, Jianhuang Lai, Tie-Yan Liu
Knowledge Enhanced Hybrid Neural Network for Text Matching PDF
Yu Wu, Wei Wu, Can Xu, Zhoujun Li
Neural Response Generation With Dynamic Vocabularies PDF
Yu Wu, Wei Wu, Dejian Yang, Can Xu, Zhoujun Li
Learning to Extract Coherent Summary via Deep Reinforcement Learning PDF
Yuxiang Wu, Baotian Hu
Hierarchical Recurrent Attention Network for Response Generation PDF
Chen Xing, Yu Wu, Wei Wu, Yalou Huang, Ming Zhou
How Images Inspire Poems: Generating Classical Chinese Poetry from Images with Memory Networks PDF
Linli Xu, Liang Jiang, Chuan Qin, Zhe Wang, Dongfang Du
Learning Multi-Modal Word Representation Grounded in Visual Context PDF
Éloi Zablocki, Benjamin Piwowarski, Laure Soulier, Patrick Gallinari
Memory Fusion Network for Multi-view Sequential Learning PDF
Amir Zadeh, Paul Pu Liang, Navonil Mazumder, Soujanya Poria, Erik Cambria, Louis-Philippe Morency
Multi-attention Recurrent Network for Human Communication Comprehension PDF
Amir Zadeh, Paul Pu Liang, Soujanya Poria, Prateek Vij, Erik Cambria, Louis-Philippe Morency
Chinese LIWC Lexicon Expansion via Hierarchical Classification of Word Embeddings with Sememe Attention PDF
Xiangkai Zeng, Cheng Yang, Cunchao Tu, Zhiyuan Liu, Maosong Sun
Large Scaled Relation Extraction With Reinforcement Learning PDF
Xiangrong Zeng, Shizhu He, Kang Liu, Jun Zhao
End-to-End Quantum-like Language Models with Application to Question Answering PDF
Peng Zhang, Jiabin Niu, Zhan Su, Benyou Wang, Liqun Ma, Dawei Song
Adaptive Co-attention Network for Named Entity Recognition in Tweets PDF
Qi Zhang, Jinlan Fu, Xiaoyu Liu, Xuanjing Huang
Neural Networks Incorporating Dictionaries for Chinese Word Segmentation PDF
Qi Zhang, Xiaoyu Liu, Jinlan Fu
Addressee and Response Selection in Multi-Party Conversations With Speaker Interaction RNNs PDF
Rui Zhang, Honglak Lee, Lazaros Polymenakos, Dragomir Radev
Asynchronous Bidirectional Decoding for Neural Machine Translation PDF
Xiangwen Zhang, Jinsong Su, Yue Qin, Yang Liu, Rongrong Ji, Hongji Wang
Medical Exam Question Answering with Large-scale Reading Comprehension PDF
Xiao Zhang, Ji Wu, Zhiyang He, Xien Liu, Ying Su
CoLink: An Unsupervised Framework for User Identity Linkage PDF
Zexuan Zhong, Yong Cao, Yong Cao, Mu Guo, Mu Guo, Zaiqing Nie, Zaiqing Nie
Tree-Structured Neural Machine for Linguistics-Aware Sentence Generation PDF
Ganbin Zhou, Ping Luo, Rongyu Cao, Yijun Xiao, Fen Lin, Bo Chen, Qing He
Elastic Responding Machine for Dialog Generation with Dynamically Mechanism Selecting PDF
Ganbin Zhou, Ping Luo, Yijun Xiao, Fen Lin, Bo Chen, Qing He
RNN-Based Sequence-Preserved Attention for Dependency Parsing PDF
Yi Zhou, Junying Zhou, Lu Liu, Jiangtao Feng, Haoyuan Peng, Xiaoqing Zheng

AAAI18 - NLP and Text Mining

Generative Adversarial Network Based Heterogeneous Bibliographic Network Representation for Personalized Citation Recommendation PDF
Xiaoyan Cai, Junwei Han, Libin Yang
A Multilayer Convolutional Encoder-Decoder Neural Network for Grammatical Error Correction PDF
Shamil Chollampatt, Hwee Tou Ng
Weakly Supervised Induction of Affective Events by Optimizing Semantic Consistency PDF
Haibo Ding, Ellen Riloff
Cross-Lingual Propagation for Deep Sentiment Analysis PDF
Xin Dong, Gerard de Melo
Reinforcement Learning for Relation Classification From Noisy Data PDF
Jun Feng, Minlie Huang, Li Zhao, Yang Yang, Xiaoyan Zhu
Twitter Summarization Based on Social Network and Sparse Reconstruction PDF
Ruifang He, Xingyi Duan
SEE: Syntax-Aware Entity Embedding for Neural Relation Extraction PDF
Zhengqiu He, Wenliang Chen, Zhenghua Li, Meishan Zhang, Wei Zhang, Min Zhang
Semi-Distantly Supervised Neural Model for Generating Compact Answers to Open-Domain Why Questions PDF
Ryo Ishida, Kentaro Torisawa, Jong-Hoon Oh, Ryu Iida, Canasai Kruengkrai, Julien Kloetzer
Task-Specific Representation Learning for Web-Scale Entity Disambiguation PDF
Rijula Kar, Susmija Reddy, Sourangshu Bhattacharya, Anirban Dasgupta, Soumen Chakrabarti
Byte-Level Machine Reading Across Morphologically Varied Languages PDF
Tom Kenter, Llion Jones, Daniel Hewlett
A Question-Focused Multi-Factor Attention Network for Question Answering PDF
Souvik Kundu, Hwee Tou Ng
Training and Evaluating Improved Dependency-Based Word Embeddings PDF
Chen Li, Jianxin Li, Yangqiu Song, Ziwei Lin
Inference on Syntactic and Semantic Structures for Machine Comprehension PDF
Chenrui Li, Yuanbin Wu, Man Lan
Hierarchical Attention Transfer Network for Cross-Domain Sentiment Classification PDF
Zheng Li, Ying Wei, Yu Zhang, Qiang Yang
Dynamic User Profiling for Streams of Short Texts PDF
Shangsong Liang
Multi-Task Medical Concept Normalization Using Multi-View Convolutional Neural Network PDF
Yi Luo, Guojie Song, Pengyu Li, Zhongang Qi
Targeted Aspect-Based Sentiment Analysis via Embedding Commonsense Knowledge into an Attentive LSTM PDF
Yukun Ma, Haiyun Peng, Erik Cambria
Cognition-Cognizant Sentiment Analysis With Multitask Subjectivity Summarization Based on Annotators' Gaze Behavior PDF
Abhijit Mishra, Srikanth Tamilselvam, Riddhiman Dasgupta, Seema Nagar, Kuntal Dey
Argument Mining for Improving the Automated Scoring of Persuasive Essays PDF
Huy V. Nguyen, Diane J. Litman
Graph Convolutional Networks With Argument-Aware Pooling for Event Detection PDF
Thien Huu Nguyen, Ralph Grishman
Mention and Entity Description Co-Attention for Entity Disambiguation PDF
Feng Nie, Yunbo Cao, Jinpeng Wang, Chin-Yew Lin, Rong Pan
Jointly Extracting Event Triggers and Arguments by Dependency-Bridge RNN and Tensor-Based Argument Interaction PDF
Lei Sha, Feng Qian, Baobao Chang, Zhifang Sui
Content and Context: Two-Pronged Bootstrapped Learning for Regex-Formatted Entity Extraction PDF
Stanley Simoes, Deepak P, Munu Sairamesh, Deepak Khemani, Sameep Mehta
Towards a Neural Conversation Model With Diversity Net Using Determinantal Point Processes PDF
Yiping Song, Rui Yan, Yansong Feng, Yaoyuan Zhang, Dongyan Zhao, Ming Zhang
S-Net: From Answer Extraction to Answer Synthesis for Machine Reading Comprehension PDF
Chuanqi Tan, Furu Wei, Nan Yang, Bowen Du, Weifeng Lv, Ming Zhou
SkipFlow: Incorporating Neural Coherence Features for End-to-End Automatic Text Scoring PDF
Yi Tay, Minh C. Phan, Luu Anh Tuan, Siu Cheung Hui
Learning to Attend via Word-Aspect Associative Fusion for Aspect-Based Sentiment Analysis PDF
Yi Tay, Luu Anh Tuan, Siu Cheung Hui
Investigating Inner Properties of Multimodal Representation and Semantic Compositionality With Brain-Based Componential Semantics PDF
Shaonan Wang, Jiajun Zhang, Nan Lin, Chengqing Zong
Learning Multimodal Word Representation via Dynamic Fusion Methods PDF
Shaonan Wang, Jiajun Zhang, Chengqing Zong
R3: Reinforced Ranker-Reader for Open-Domain Question Answering PDF
Shuohang Wang, Mo Yu, Xiaoxiao Guo, Zhiguo Wang, Tim Klinger, Wei Zhang, Shiyu Chang, Gerry Tesauro, Bowen Zhou, Jing Jiang
Improving Review Representations With User Attention and Product Attention for Sentiment Classification PDF
Zhen Wu, Xin-Yu Dai, Cunyan Yin, Shujian Huang, Jiajun Chen
Improving Neural Fine-Grained Entity Typing With Knowledge Attention PDF
Ji Xin, Yankai Lin, Zhiyuan Liu, Maosong Sun
Diagnosing and Improving Topic Models by Analyzing Posterior Variability PDF
Linzi Xing, Michael J. Paul
Dual Attention Network for Product Compatibility and Function Satisfiability Analysis PDF
Hu Xu, Sihong Xie, Lei Shu, Philip S. Yu
Assertion-Based QA With Question-Aware Open Information Extraction PDF
Zhao Yan, Duyu Tang, Nan Duan, Shujie Liu, Wendi Wang, Daxin Jiang, Ming Zhou, Zhoujun Li
Multi-Entity Aspect-Based Sentiment Analysis With Context, Entity and Aspect Memory PDF
Jun Yang, Runqi Yang, Chongjun Wang, Junyuan Xie
OTyper: A Neural Architecture for Open Named Entity Typing PDF
Zheng Yuan, Doug Downey
Scale Up Event Extraction Learning via Automatic Training Data Generation PDF
Ying Zeng, Yansong Feng, Rong Ma, Zheng Wang, Rui Yan, Chongde Shi, Dongyan Zhao
Learning Structured Representation for Text Classification via Reinforcement Learning PDF
Tianyang Zhang, Minlie Huang, Li Zhao
Duplicate Question Identification by Integrating FrameNet With Neural Networks PDF
Xiaodong Zhang, Xu Sun, Houfeng Wang
Variational Reasoning for Question Answering With Knowledge Graph PDF
Yuyu Zhang, Hanjun Dai, Zornitsa Kozareva, Alexander J. Smola, Le Song
Hierarchical Attention Flow for Multiple-Choice Reading Comprehension PDF
Haichao Zhu, Furu Wei, Bing Qin, Ting Liu

AAAI18 - Planning and Scheduling

Resource-Constrained Scheduling for Maritime Traffic Management PDF
Lucas Agussurja, Akshat Kumar, Hoong Chuin Lau
Classical Planning in Deep Latent Space: Bridging the Subsymbolic-Symbolic Boundary PDF
Masataro Asai, Alex Fukunaga
Planning With Pixels in (Almost) Real Time PDF
Wilmer Bandres, Blai Bonet, Hector Geffner
totSAT - Totally-Ordered Hierarchical Planning Through SAT PDF
Gregor Behnke, Daniel Höller, Susanne Biundo
Sublinear Search Spaces for Shortest Path Planning in Grid and Road Networks PDF
Johannes Blum, Stefan Funke, Sabine Storandt
Scheduling in Visual Fog Computing: NP-Completeness and Practical Efficient Solutions PDF
Hong-Min Chu, Shao-Wen Yang, Padmanabhan Pillai, Yen-Kuang Chen
Fat- and Heavy-Tailed Behavior in Satisficing Planning PDF
Eldan Cohen, J. Christopher Beck
Finite Sample Analyses for TD(0) With Function Approximation PDF
Gal Dalal, Balázs Szörényi, Gugan Thoppe, Shie Mannor
Synthesis of Orchestrations of Transducers for Manufacturing PDF
Giuseppe De Giacomo, Moshe Y. Vardi, Paolo Felli, Natasha Alechina, Brian Logan
Meta-Search Through the Space of Representations and Heuristics on a Problem by Problem Basis PDF
Raquel Fuentetaja, Michael Barley, Daniel Borrajo, Jordan Douglas, Santiago Franco, Patricia Riddle
Expressive Real-Time Intersection Scheduling PDF
Rick Goldstein, Stephen F. Smith
Planning and Learning for Decentralized MDPs With Event Driven Rewards PDF
Tarun Gupta, Akshat Kumar, Praveen Paruchuri
A Recursive Algorithm to Generate Balanced Weekend Tournaments PDF
Richard Hoshino
Plan Recognition in Continuous Domains PDF
Gal A. Kaminka, Mor Vered, Noa Agmon
Semi-Black Box: Rapid Development of Planning Based Solutions PDF
Michael Katz, Dany Moshkovich, Erez Karpas
Multiagent Simple Temporal Problem: The Arc-Consistency Approach PDF
Shufeng Kong, Jae Hee Lee, Sanjiang Li
Load Scheduling of Simple Temporal Networks Under Dynamic Resource Pricing PDF
T. K. Satish Kumar, Zhi Wang, Anoop Kumar, Craig Milo Rogers, Craig A. Knoblock
On the Relationship Between State-Dependent Action Costs and Conditional Effects in Planning PDF
Robert Mattmüller, Florian Geißer, Benedict Wright, Bernhard Nebel
Generalized Value Iteration Networks:Life Beyond Lattices PDF
Sufeng Niu, Siheng Chen, Hanyu Guo, Colin Targonski, Melissa C. Smith, Jelena Kovačević
Linear and Integer Programming-Based Heuristics for Cost-Optimal Numeric Planning PDF
Chiara Piacentini, Margarita P. Castro, Andre A. Cire, J. Christopher Beck
Sensor-Based Activity Recognition via Learning From Distributions PDF
Hangwei Qian, Sinno Jialin Pan, Chunyan Miao
Knowledge-Based Policies for Qualitative Decentralized POMDPs PDF
Abdallah Saffidine, François Schwarzentruber, Bruno Zanuttini
Risk-Aware Proactive Scheduling via Conditional Value-at-Risk PDF
Wen Song, Donghun Kang, Jie Zhang, Hui Xi
Stackelberg Planning: Towards Effective Leader-Follower State Space Search PDF
Patrick Speicher, Marcel Steinmetz, Michael Backes, Jörg Hoffmann, Robert Künnemann
Action Schema Networks: Generalised Policies With Deep Learning PDF
Sam Toyer, Felipe Trevizan, Sylvie Thiébaux, Lexing Xie
Learning Conditional Generative Models for Temporal Point Processes PDF
Shuai Xiao, Hongteng Xu, Junchi Yan, Mehrdad Farajtabar, Xiaokang Yang, Le Song, Hongyuan Zha

AAAI18 - Reasoning under Uncertainty

Combining Experts’ Causal Judgments PDF
Dalal Alrajeh, Hana Chockler, Joseph Yehuda Halpern
An Experimental Study of Advice in Sequential Decision-Making Under Uncertainty PDF
Florian Benavent, Bruno Zanuttini
Optimal Approximation of Random Variables for Estimating the Probability of Meeting a Plan Deadline PDF
Liat Cohen, Tal Grinshpoun, Gera Weiss
Generalized Adjustment Under Confounding and Selection Biases PDF
Juan D. Correa, Jin Tian, Elias Bareinboim
Armstrong's Axioms and Navigation Strategies PDF
Kaya Deuser, Pavel Naumov
Lifted Generalized Dual Decomposition PDF
Nicholas Gallo, Alexander Ihler
Learning Mixtures of MLNs PDF
Mohammad Maminur Islam, Somdeb Sarkhel, Deepak Venugopal
RelNN: A Deep Neural Model for Relational Learning PDF
Seyed Mehran Kazemi, David Poole
Approximate Inference via Weighted Rademacher Complexity PDF
Jonathan Kuck, Ashish Sabharwal, Stefano Ermon
Relational Marginal Problems: Theory and Estimation PDF
Ondřej Kuželka, Yuyi Wang, Jesse Davis, Steven Schockaert
Anytime Anyspace AND/OR Best-First Search for Bounding Marginal MAP PDF
Qi Lou, Rina Dechter, Alexander Ihler
A Neural Stochastic Volatility Model PDF
Rui Luo, Weinan Zhang, Xiaojun Xu, Jun Wang
Learning Robust Options PDF
Daniel J. Mankowitz, Timothy A. Mann, Pierre-Luc Bacon, Doina Precup, Shie Mannor
Efficient-UCBV: An Almost Optimal Algorithm Using Variance Estimates PDF
Subhojyoti Mukherjee, K. P. Naveen, Nandan Sudarsanam, Balaraman Ravindran
Hawkes Process Inference With Missing Data PDF
Christian R. Shelton, Zhen Qin, Chandini Shetty
Conditional PSDDs: Modeling and Learning With Modular Knowledge PDF
Yujia Shen, Arthur Choi, Adnan Darwiche
Information Acquisition Under Resource Limitations in a Noisy Environment PDF
Matvey Soloviev, Joseph Y. Halpern
Risk-Sensitive Submodular Optimization PDF
Bryan Wilder
Towards Training Probabilistic Topic Models on Neuromorphic Multi-Chip Systems PDF
Zihao Xiao, Jianfei Chen, Jun Zhu

AAAI18 - Robotics

IONet: Learning to Cure the Curse of Drift in Inertial Odometry PDF
Changhao Chen, Xiaoxuan Lu, Andrew Markham, Niki Trigoni
Improved Results for Minimum Constraint Removal PDF
Eduard Eiben, Jonathan Gemmell, Iyad Kanj, Andrew Youngdahl
Safe Reinforcement Learning via Formal Methods: Toward Safe Control Through Proof and Learning PDF
Nathan Fulton, André Platzer
Iterative Continuous Convolution for 3D Template Matching and Global Localization PDF
Vitor Guizilini, Fabio Ramos
Learning Integrated Holism-Landmark Representations for Long-Term Loop Closure Detection PDF
Fei Han, Hua Wang, Hao Zhang
Guiding Search in Continuous State-Action Spaces by Learning an Action Sampler From Off-Target Search Experience PDF
Beomjoon Kim, Leslie Pack Kaelbling, Tomás Lozano-Pérez
Unsupervised Selection of Negative Examples for Grounded Language Learning PDF
Nisha Pillai, Cynthia Matuszek
From Virtual Demonstration to Real-World Manipulation Using LSTM and MDN PDF
Rouhollah Rahmatizadeh, Pooya Abolghasemi, Aman Behal, Ladislau Bölöni
Building Continuous Occupancy Maps With Moving Robots PDF
Ransalu Senanayake, Fabio Ramos
Phase-Parametric Policies for Reinforcement Learning in Cyclic Environments PDF
Arjun Sharma, Kris M. Kitani
Safe Exploration and Optimization of Constrained MDPs Using Gaussian Processes PDF
Akifumi Wachi, Yanan Sui, Yisong Yue, Masahiro Ono

AAAI18 - Search and Constraint Satisfaction

Sweep-Based Propagation for String Constraint Solving PDF
Roberto Amadini, Graeme Gange, Peter J. Stuckey
MaxSAT Resolution With the Dual Rail Encoding PDF
Maria Luisa Bonet, Sam Buss, Alexey Ignatiev, Joao Marques-Silva, Antonio Morgado
A SAT+CAS Method for Enumerating Williamson Matrices of Even Order PDF
Curtis Bright, Ilias Kotsireas, Vijay Ganesh
Exact MAP-Inference by Confining Combinatorial Search With LP Relaxation PDF
Stefan Haller, Paul Swoboda, Bogdan Savchynskyy
Community-Based Trip Sharing for Urban Commuting PDF
Mohd. Hafiz Hasan, Pascal Van Hentenryck, Ceren Budak, Jiayu Chen, Chhavi Chaudhry
Schur Number Five PDF
Marijn J. H. Heule
Towards Generalization in QBF Solving via Machine Learning PDF
Mikoláš Janota
Verifying Properties of Binarized Deep Neural Networks PDF
Nina Narodytska, Shiva Kasiviswanathan, Leonid Ryzhyk, Mooly Sagiv, Toby Walsh
Parallel Algorithms for Operations on Multi-Valued Decision Diagrams PDF
Guillaume Perez, Jean-Charles Régin
Premise Set Caching for Enumerating Minimal Correction Subsets PDF
Alessandro Previti, Carlos Mencía, Matti Järvisalo, Joao Marques-Silva
On Cryptographic Attacks Using Backdoors for SAT PDF
Alexander Semenov, Oleg Zaikin, Ilya Otpuschennikov, Stepan Kochemazov, Alexey Ignatiev
Enhancing Constraint-Based Multi-Objective Combinatorial Optimization PDF
Miguel Terra-Neves, Inês Lynce, Vasco Manquinho
Learning Robust Search Strategies Using a Bandit-Based Approach PDF
Wei Xia, Roland H. C. Yap

AAAI18 - Vision

Learning Spatio-Temporal Features With Partial Expression Sequences for On-the-Fly Prediction PDF
Wissam J. Baddar, Yong Man Ro
SEE: Towards Semi-Supervised End-to-End Scene Text Recognition PDF
Christian Bartz, Haojin Yang, Christoph Meinel
Asymmetric Joint Learning for Heterogeneous Face Recognition PDF
Bing Cao, Nannan Wang, Xinbo Gao, Jie Li
Lateral Inhibition-Inspired Convolutional Neural Network for Visual Attention and Saliency Detection PDF
Chunshui Cao, Yongzhen Huang, Zilei Wang, Liang Wang, Ninglong Xu, Tieniu Tan
Transfer Adversarial Hashing for Hamming Space Retrieval PDF
Zhangjie Cao, Mingsheng Long, Chao Huang, Jianmin Wang
Temporal-Difference Learning With Sampling Baseline for Image Captioning PDF
Hui Chen, Guiguang Ding, Sicheng Zhao, Jungong Han
Order-Free RNN With Visual Attention for Multi-Label Classification PDF
Shang-Fu Chen, Yi-Chen Chen, Chih-Kuan Yeh, Yu-Chiang Frank Wang
Learning a Wavelet-Like Auto-Encoder to Accelerate Deep Neural Networks PDF
Tianshui Chen, Liang Lin, Wangmeng Zuo, Xiaonan Luo, Lei Zhang
Recurrent Attentional Reinforcement Learning for Multi-Label Image Recognition PDF
Tianshui Chen, Zhouxia Wang, Guanbin Li, Liang Lin
MixedPeds: Pedestrian Detection in Unannotated Videos Using Synthetically Generated Human-Agents for Training PDF
Ernest Cheung, Anson Wong, Aniket Bera, Dinesh Manocha
Self-View Grounding Given a Narrated 360° Video PDF
Shih-Han Chou, Yi-Chun Chen, Kuo-Hao Zeng, Hou-Ning Hu, Jianlong Fu, Min Sun
Using Syntax to Ground Referring Expressions in Natural Images PDF
Volkan Cirik, Taylor Berg-Kirkpatrick, Louis-Philippe Morency
Acquiring Common Sense Spatial Knowledge Through Implicit Spatial Templates PDF
Guillem Collell, Luc Van Gool, Marie-Francine Moens
PixelLink: Detecting Scene Text via Instance Segmentation PDF
Dan Deng, Haifeng Liu, Xuelong Li, Deng Cai
ExprGAN: Facial Expression Editing With Controllable Expression Intensity PDF
Hui Ding, Kumar Sricharan, Rama Chellappa
A Deep Cascade Network for Unaligned Face Attribute Classification PDF
Hui Ding, Hao Zhou, Shaohua Kevin Zhou, Rama Chellappa
Auto-Balanced Filter Pruning for Efficient Convolutional Neural Networks PDF
Xiaohan Ding, Guiguang Ding, Jungong Han, Sheng Tang
Hierarchical Nonlinear Orthogonal Adaptive-Subspace Self-Organizing Map Based Feature Extraction for Human Action Recognition PDF
Yang Du, Chunfeng Yuan, Bing Li, Weiming Hu, Hao Yang, Zhikang Fu, Lili Zhao
Self-Reinforced Cascaded Regression for Face Alignment PDF
Xin Fan, Risheng Liu, Kang Huyan, Yuyao Feng, Zhongxuan Luo
Learning Pose Grammar to Encode Human Body Configuration for 3D Pose Estimation PDF
Hao-Shu Fang, Yuanlu Xu, Wenguan Wang, Xiaobai Liu, Song-Chun Zhu
Unravelling Robustness of Deep Learning Based Face Recognition Against Adversarial Attacks PDF
Gaurav Goswami, Nalini Ratha, Akshay Agarwal, Richa Singh, Mayank Vatsa
Stack-Captioning: Coarse-to-Fine Learning for Image Captioning PDF
Jiuxiang Gu, Jianfei Cai, Gang Wang, Tsuhan Chen
Hierarchical LSTM for Sign Language Translation PDF
Dan Guo, Wengang Zhou, Houqiang Li, Meng Wang
Learning Coarse-to-Fine Structured Feature Embedding for Vehicle Re-Identification PDF
Haiyun Guo, Chaoyang Zhao, Zhiwei Liu, Jinqiao Wang, Hanqing Lu
Residual Encoder Decoder Network and Adaptive Prior for Face Parsing PDF
Tianchu Guo, Youngsung Kim, Hui Zhang, Deheng Qian, ByungIn Yoo, Jingtao Xu, Dongqing Zou, Jae-Joon Han, Changkyu Choi
Zero-Shot Learning With Attribute Selection PDF
Yuchen Guo, Guiguang Ding, Jungong Han, Sheng Tang
Doing the Best We Can With What We Have: Multi-Label Balancing With Selective Learning for Attribute Prediction PDF
Emily M. Hand, Carlos Castillo, Rama Chellappa
CMCGAN: A Uniform Framework for Cross-Modal Visual-Audio Mutual Generation PDF
Wangli Hao, Zhaoxiang Zhang, He Guan
Integrating Both Visual and Audio Cues for Enhanced Video Caption PDF
Wangli Hao, Zhaoxiang Zhang, He Guan
Merge or Not? Learning to Group Faces via Imitation Learning PDF
Yue He, Kaidi Cao, Cheng Li, Chen Change Loy
Unsupervised Deep Learning of Mid-Level Video Representation for Action Recognition PDF
Jingyi Hou, Xinxiao Wu, Jin Chen, Jiebo Luo, Yunde Jia
Dual-Reference Face Retrieval PDF
BingZhang Hu, Feng Zheng, Ling Shao
Facial Landmarks Detection by Self-Iterative Regression Based Landmarks-Attention Network PDF
Tao Hu, Honggang Qi, Jizheng Xu, Qingming Huang
Learning Adaptive Hidden Layers for Mobile Gesture Recognition PDF
Ting-Kuei Hu, Yen-Yu Lin, Pi-Cheng Hsiu
Recurrently Aggregating Deep Features for Salient Object Detection PDF
Xiaowei Hu, Lei Zhu, Jing Qin, Chi-Wing Fu, Pheng-Ann Heng
SAP: Self-Adaptive Proposal Model for Temporal Action Detection Based on Reinforcement Learning PDF
Jingjia Huang, Nannan Li, Tao Zhang, Ge Li, Tiejun Huang, Wen Gao
Learning to Guide Decoding for Image Captioning PDF
Wenhao Jiang, Lin Ma, Xinpeng Chen, Hanwang Zhang, Wei Liu
Deep Low-Resolution Person Re-Identification PDF
Jiening Jiao, Wei-Shi Zheng, Ancong Wu, Xiatian Zhu, Shaogang Gong
Co-Domain Embedding Using Deep Quadruplet Networks for Unseen Traffic Sign Recognition PDF
Junsik Kim, Seokju Lee, Tae-Hyun Oh, In So Kweon
Multispectral Transfer Network: Unsupervised Depth Estimation for All-Day Vision PDF
Namil Kim, Yukyung Choi, Soonmin Hwang, In So Kweon
Generating Triples With Adversarial Networks for Scene Graph Construction PDF
Matthew Klawonn, Eric Heim
Action Prediction From Videos via Memorizing Hard-to-Predict Samples PDF
Yu Kong, Shangqian Gao, Bin Sun, Yun Fu
Robust Collaborative Discriminative Learning for RGB-Infrared Tracking PDF
Xiangyuan Lan, Mang Ye, Shengping Zhang, Pong C. Yuen
End-to-End United Video Dehazing and Detection PDF
Boyi Li, Xiulian Peng, Zhangyang Wang, Jizheng Xu, Dan Feng
Weakly Supervised Salient Object Detection Using Image Labels PDF
Guanbin Li, Yuan Xie, Liang Lin
Brute-Force Facial Landmark Analysis With a 140,000-Way Classifier PDF
Mengtian Li, Laszlo Jeni, Deva Ramanan
DF2Net: Discriminative Feature Learning and Fusion Network for RGB-D Indoor Scene Classification PDF
Yabei Li, Junge Zhang, Yanhua Cheng, Kaiqi Huang, Tieniu Tan
Deep Semantic Structural Constraints for Zero-Shot Learning PDF
Yan Li, Zhen Jia, Junge Zhang, Kaiqi Huang, Tieniu Tan
Anti-Makeup: Learning A Bi-Level Adversarial Network for Makeup-Invariant Face Verification PDF
Yi Li, Lingxiao Song, Xiang Wu, Ran He, Tieniu Tan
Video Generation From Text PDF
Yitong Li, Martin Renqiang Min, Dinghan Shen, David Carlson, Lawrence Carin
R-FCN++: Towards Accurate Region-Based Fully Convolutional Networks for Object Detection PDF
Zeming Li, Yilun Chen, Gang Yu, Yangdong Deng
Multi-Rate Gated Recurrent Convolutional Networks for Video-Based Pedestrian Re-Identification PDF
Zhihui Li, Lina Yao, Feiping Nie, Dingwen Zhang, Min Xu
Cross-View Person Identification by Matching Human Poses Estimated With Confidence on Each Body Joint PDF
Guoqiang Liang, Xuguang Lan, Kang Zheng, Song Wang, Nanning Zheng
Visual Relationship Detection With Deep Structural Ranking PDF
Kongming Liang, Yuhong Guo, Hong Chang, Xilin Chen
Tracking Occluded Objects and Recovering Incomplete Trajectories by Reasoning About Containment Relations and Human Actions PDF
Wei Liang, Yixin Zhu, Song-Chun Zhu
Learning Efficient Point Cloud Generation for Dense 3D Object Reconstruction PDF
Chen-Hsuan Lin, Chen Kong, Simon Lucey
Multi-Scale Face Restoration With Sequential Gating Ensemble Network PDF
Jianxin Lin, Tiankuang Zhou, Zhibo Chen
Action Recognition With Coarse-to-Fine Deep Feature Integration and Asynchronous Fusion PDF
Weiyao Lin, Chongyang Zhang, Ke Lu, Bin Sheng, Jianxin Wu, Bingbing Ni, Xin Liu, Hongkai Xiong
T-C3D: Temporal Convolutional 3D Network for Real-Time Action Recognition PDF
Kun Liu, Wu Liu, Chuang Gan, Mingkui Tan, Huadong Ma
Cross-Domain Human Parsing via Adversarial Feature and Label Adaptation PDF
Si Liu, Yao Sun, Defa Zhu, Guanghui Ren, Yu Chen, Jiashi Feng, Jizhong Han
Char-Net: A Character-Aware Neural Network for Distorted Scene Text Recognition PDF
Wei Liu, Chaofeng Chen, Kwan-Yee K. Wong
Semi-Supervised Bayesian Attribute Learning for Person Re-Identification PDF
Wenhe Liu, Xiaojun Chang, Ling Chen, Yi Yang
A Cascaded Inception of Inception Network With Attention Modulated Feature Fusion for Human Pose Estimation PDF
Wentao Liu, Jie Chen, Cheng Li, Chen Qian, Xiao Chu, Xiaolin Hu
Dictionary Learning Inspired Deep Network for Scene Recognition PDF
Yang Liu, Qingchao Chen, Wei Chen, Ian Wassell
PoseHD: Boosting Human Detectors Using Human Pose Information PDF
Zhijian Liu, Bowen Pan, Yuliang Xiu, Cewu Lu
SqueezedText: A Real-Time Scene Text Recognition by Binary Convolutional Encoder-Decoder Network PDF
Zichuan Liu, Yixing Li, Fengbo Ren, Wang Ling Goh, Hao Yu
Multimodal Keyless Attention Fusion for Video Classification PDF
Xiang Long, Chuang Gan, Gerard de Melo, Xiao Liu, Yandong Li, Fu Li, Shilei Wen
Towards Affordable Semantic Searching: Zero-Shot Retrieval via Dominant Attributes PDF
Yang Long, Li Liu, Yuming Shen, Ling Shao
Co-Attending Free-Form Regions and Detections With Multi-Modal Multiplicative Feature Embedding for Visual Question Answering PDF
Pan Lu, Hongsheng Li, Wei Zhang, Jianyong Wang, Xiaogang Wang
Unsupervised Articulated Skeleton Extraction From Point Set Sequences Captured by a Single Depth Camera PDF
Xuequan Lu, Honghua Chen, Sai-Kit Yeung, Zhigang Deng, Wenzhi Chen
Curve-Structure Segmentation From Depth Maps: A CNN-Based Approach and Its Application to Exploring Cultural Heritage Objects PDF
Yuhang Lu, Jun Zhou, Jing Wang, Jun Chen, Karen Smith, Colin Wilder, Song Wang
Multi-Channel Pyramid Person Matching Network for Person Re-Identification PDF
Chaojie Mao, Yingming Li, Yaqing Zhang, Zhongfei Zhang, Xi Li
UnFlow: Unsupervised Learning of Optical Flow With a Bidirectional Census Loss PDF
Simon Meister, Junhwa Hur, Stefan Roth
Weakly Supervised Collective Feature Learning From Curated Media PDF
Yusuke Mukuta, Akisato Kimura, David B. Adrian, Zoubin Ghahramani
Asking Friendly Strangers: Non-Semantic Attribute Transfer PDF
Nils Murrugarra-Llerena, Adriana Kovashka
Spatial as Deep: Spatial CNN for Traffic Scene Understanding PDF
Xingang Pan, Jianping Shi, Ping Luo, Xiaogang Wang, Xiaoou Tang
Adaptive Feature Abstraction for Translating Video to Text PDF
Yunchen Pu, Martin Renqiang Min, Zhe Gan, Lawrence Carin
Scene-Centric Joint Parsing of Cross-View Videos PDF
Hang Qi, Yuanlu Xu, Tao Yuan, Tianfu Wu, Song-Chun Zhu
Exploring Human-Like Attention Supervision in Visual Question Answering PDF
Tingting Qiao, Jianfeng Dong, Duanqing Xu
RAN4IQA: Restorative Adversarial Nets for No-Reference Image Quality Assessment PDF
Hongyu Ren, Diqi Chen, Yizhou Wang
Extreme Low Resolution Activity Recognition With Multi-Siamese Embedding Learning PDF
Michael S. Ryoo, Kiyoon Kim, Hyun Jong Yang
Top-Down Feedback for Crowd Counting Convolutional Neural Network PDF
Deepak Babu Sam, R. Venkatesh Babu
Game of Sketches: Deep Recurrent Models of Pictionary-Style Word Guessing PDF
Ravi Kiran Sarvadevabhatla, Shiv Surya, Trisha Mittal, R. Venkatesh Babu
DLPaper2Code: Auto-Generation of Code From Deep Learning Research Papers PDF
Akshay Sethi, Anush Sankaran, Naveen Panwar, Shreya Khare, Senthil Mani
Region-Based Quality Estimation Network for Large-Scale Person Re-Identification PDF
Guanglu Song, Biao Leng, Yu Liu, Congrui Hetang, Shaofan Cai
Adversarial Discriminative Heterogeneous Face Recognition PDF
Lingxiao Song, Man Zhang, Xiang Wu, Ran He
Learning Binary Residual Representations for Domain-Specific Video Streaming PDF
Yi-Hsuan Tsai, Ming-Yu Liu, Deqing Sun, Ming-Hsuan Yang, Jan Kautz
Diverse Beam Search for Improved Description of Complex Scenes PDF
Ashwin K. Vijayakumar, Michael Cogswell, Ramprasaath R. Selvaraju, Qing Sun, Stefan Lee, David Crandall, Dhruv Batra
Movie Question Answering: Remembering the Textual Cues for Layered Visual Contents PDF
Bo Wang, Youjiang Xu, Yahong Han, Richang Hong
Supervised Deep Hashing for Hierarchical Labeled Data PDF
Dan Wang, Heyan Huang, Chi Lu, Bo-Si Feng, Guihua Wen, Liqiang Nie, Xian-Ling Mao
Show, Reward and Tell: Automatic Generation of Narrative Paragraph From Photo Stream by Adversarial Training PDF
Jing Wang, Jianlong Fu, Jinhui Tang, Zechao Li, Tao Mei
Cooperative Training of Deep Aggregation Networks for RGB-D Action Recognition PDF
Pichao Wang, Wanqing Li, Jun Wan, Philip Ogunbona, Xinwang Liu
Temporal-Enhanced Convolutional Network for Person Re-Identification PDF
Yang Wu, Jie Qiu, Jun Takamatsu, Tsukasa Ogasawara
Transferable Semi-Supervised Semantic Segmentation PDF
Huaxin Xiao, Yunchao Wei, Yu Liu, Maojun Zhang, Jiashi Feng
Emphasizing 3D Properties in Recurrent Multi-View Aggregation for 3D Shape Retrieval PDF
Cheng Xu, Biao Leng, Cheng Zhang, Xiaochen Zhou
Unsupervised Part-Based Weighting Aggregation of Deep Convolutional Features for Image Retrieval PDF
Jian Xu, Cunzhao Shi, Chengzuo Qi, Chunheng Wang, Baihua Xiao
Spatial Temporal Graph Convolutional Networks for Skeleton-Based Action Recognition PDF
Sijie Yan, Yuanjun Xiong, Dahua Lin
Domain-Shared Group-Sparse Dictionary Learning for Unsupervised Domain Adaptation PDF
Baoyao Yang, Andy J. Ma, Pong C. Yuen
Multi-Scale Bidirectional FCN for Object Skeleton Extraction PDF
Fan Yang, Xin Li, Hong Cheng, Yuxiao Guo, Leiting Chen, Jianping Li
Understanding Image Impressiveness Inspired by Instantaneous Human Perceptual Cues PDF
Jufeng Yang, Yan Sun, Jie Liang, Yong-Liang Yang, Ming-Ming Cheng
Exploring Temporal Preservation Networks for Precise Temporal Action Localization PDF
Ke Yang, Peng Qiao, Dongsheng Li, Shaohe Lv, Yong Dou
Towards Perceptual Image Dehazing by Physics-Based Disentanglement and Adversarial Training PDF
Xitong Yang, Zheng Xu, Jiebo Luo
Unsupervised Learning of Geometry From Videos With Edge-Aware Depth-Normal Consistency PDF
Zhenheng Yang, Peng Wang, Wei Xu, Liang Zhao, Ramakant Nevatia
Hierarchical Discriminative Learning for Visible Thermal Person Re-Identification PDF
Mang Ye, Xiangyuan Lan, Jiawei Li, Pong C. Yuen
Co-Saliency Detection Within a Single Image PDF
Hongkai Yu, Kang Zheng, Jianwu Fang, Hao Guo, Wei Feng, Song Wang
Deep Stereo Matching With Explicit Cost Aggregation Sub-Architecture PDF
Lidong Yu, Yucheng Wang, Yuwei Wu, Yunde Jia
A Deep Ranking Model for Spatio-Temporal Highlight Detection From a 360◦ Video PDF
Youngjae Yu, Sangho Lee, Joonil Na, Jaeyun Kang, Gunhee Kim
Mix-and-Match Tuning for Self-Supervised Semantic Segmentation PDF
Xiaohang Zhan, Ziwei Liu, Ping Luo, Xiaoou Tang, Chen Change Loy
Audio Visual Attribute Discovery for Fine-Grained Object Recognition PDF
Hua Zhang, Xiaochun Cao, Rui Wang
Kill Two Birds With One Stone: Weakly-Supervised Neural Network for Image Annotation and Tag Refinement PDF
Junjie Zhang, Qi Wu, Jian Zhang, Chunhua Shen, Jianfeng Lu
Face Sketch Synthesis From Coarse to Fine PDF
Mingjin Zhang, Nannan Wang, Yunsong Li, Ruxin Wang, Xinbo Gao
Accelerated Training for Massive Classification via Dynamic Class Selection PDF
Xingcheng Zhang, Lei Yang, Junjie Yan, Dahua Lin
FLIC: Fast Linear Iterative Clustering With Active Search PDF
Jiaxing Zhao, Bo Ren, Qibin Hou, Ming-Ming Cheng, Paul Rosin
Deep Reinforcement Learning for Unsupervised Video Summarization With Diversity-Representativeness Reward PDF
Kaiyang Zhou, Yu Qiao, Tao Xiang
Towards Automatic Learning of Procedures From Web Instructional Videos PDF
Luowei Zhou, Chenliang Xu, Jason J. Corso
Graph Correspondence Transfer for Person Re-Identification PDF
Qin Zhou, Heng Fan, Shibao Zheng, Hang Su, Xinzhe Li, Shuang Wu, Haibin Ling
Progressive Cognitive Human Parsing PDF
Bingke Zhu, Yingying Chen, Ming Tang, Jinqiao Wang
Learning Adversarial 3D Model Generation With 2D Image Enhancer PDF
Jing Zhu, Jin Xie, Yi Fang
Deep Structured Learning for Visual Relationship Detection PDF
Yaohui Zhu, Shuqiang Jiang
HCVRD: A Benchmark for Large-Scale Human-Centered Visual Relationship Detection PDF
Bohan Zhuang, Qi Wu, Chunhua Shen, Ian Reid, Anton van den Hengel
3D Box Proposals From a Single Monocular Image of an Indoor Scene PDF
Wei Zhuo, Mathieu Salzmann, Xuming He, Miaomiao Liu
Understanding Human Behaviors in Crowds by Imitating the Decision-Making Process PDF
Haosheng Zou, Hang Su, Shihong Song, Jun Zhu

IAAI18 - Deployed

Secure and Automated Enterprise Revenue Forecasting PDF
Jocelyn Barker, Amita Gajewar, Konstantin Golyaev, Gagan Bansal, Matt Conners
Sketch Worksheets in STEM Classrooms: Two Deployments PDF
Kenneth D. Forbus, Bridget Garnier, Basil Tikoff, Wayne Marko, Madeline Usher, Matthew McLure
An Automated Employee Timetabling System for Small Businesses PDF
Richard Hoshino, Aaron Slobodin, William Bernoudy
Horizontal Scaling With a Framework for Providing AI Solutions Within a Game Company PDF
John F. Kolen, Mohsen Sardari, Marwan Mattar, Nick Peterson, Meng Wu
Hi, How Can I Help You?: Automating Enterprise IT Support Help Desks PDF
Senthil Mani, Neelamadhav Gantayat, Rahul Aralikatte, Monika Gupta, Sampath Dechu, Anush Sankaran, Shreya Khare, Barry Mitchell, Hemamalini Subramanian, Hema Venkatarangan
Sentient Ascend: AI-Based Massively Multivariate Conversion Rate Optimization PDF
Risto Miikkulainen, Neil Iscoe, Aaron Shagrin, Ryan Rapp, Sam Nazari, Patrick McGrath, Cory Schoolland, Elyas Achkar, Myles Brundage, Jeremy Miller, Jonathan Epstein, Gurmeet Lamba
SmartHS: An AI Platform for Improving Government Service Provision PDF
Yongqing Zheng, Han Yu, Lizhen Cui, Chunyan Miao, Cyril Leung, Qiang Yang

IAAI18 - Emerging

Bandit-Based Solar Panel Control PDF
David Abel, Edward C. Williams, Stephen Brawner, Emily Reif, Michael L. Littman
Death vs. Data Science: Predicting End of Life PDF
Muhammad A. Ahmad, Carly Eckert, Greg McKelvey, Kiyana Zolfagar, Anam Zahid, Ankur Teredesai
CRM Sales Prediction Using Continuous Time-Evolving Classification PDF
Mohamoud Ali, Yugyung Lee
Novel Exploration Techniques (NETs) for Malaria Policy Interventions PDF
Oliver Bent, Sekou L. Remy, Stephen Roberts, Aisha Walcott-Bryant
SPOT Poachers in Action: Augmenting Conservation Drones With Automatic Detection in Near Real Time PDF
Elizabeth Bondi, Fei Fang, Mark Hamilton, Debarun Kar, Donnabell Dmello, Jongmoo Choi, Robert Hannaford, Arvind Iyer, Lucas Joppa, Milind Tambe, Ram Nevatia
InspireMe: Learning Sequence Models for Stories PDF
Vincent Fortuin, Romann M. Weber, Sasha Schriber, Diana Wotruba, Markus Gross
Assessing National Development Plans for Alignment With Sustainable Development Goals via Semantic Search PDF
Jonathan Galsurkar, Moninder Singh, Lingfei Wu, Aditya Vempaty, Mikhail Sushkov, Devika Iyer, Serge Kapto, Kush R. Varshney
Classification of Malware by Using Structural Entropy on Convolutional Neural Networks PDF
Daniel Gibert, Carles Mateu, Jordi Planes, Ramon Vicens
Optimal Pricing for Distance-Based Transit Fares PDF
Richard Hoshino, Jeneva Beairsto
Discovering Program Topoi Through Clustering PDF
Carlo Ieva, Arnaud Gotlieb, Souhila Kaci, Nadjib Lazaar
Upping the Game of Taxi Driving in the Age of Uber PDF
Shashi Shekhar Jha, Shih-Fen Cheng, Meghna Lowalekar, Nicholas Wong, Rishikeshan Rajendram, Trong Khiem Tran, Pradeep Varakantham, Nghia Truong Trong, Firmansyah Bin Abd Rahman
Mobile Network Failure Event Detection and Forecasting With Multiple User Activity Data Sets PDF
Motoyuki Oki, Koh Takeuchi, Yukio Uematsu
Multi-Task Deep Learning for Predicting Poverty From Satellite Images PDF
Shailesh M. Pandey, Tushar Agarwal, Narayanan C. Krishnan
Investigating the Role of Ensemble Learning in High-Value Wine Identification PDF
Luigi Portinale, Monica Locatelli
Learning to Become an Expert: Deep Networks Applied to Super-Resolution Microscopy PDF
Louis-Émile Robitaille, Audrey Durand, Marc-André Gardner, Christian Gagné, Paul De Koninck, Flavie Lavoie-Cardinal
Computer-Assisted Authoring for Natural Language Story Scripts PDF
Rushit Sanghrajka, Wojciech Witoń, Sasha Schriber, Markus Gross, Mubbasir Kapadia
A Water Demand Prediction Model for Central Indiana PDF
Setu Shah, Mahmood Hosseini, Zina Ben Miled, Rebecca Shafer, Steve Berube
TipMaster: A Knowledge Base of Authoritative Local News Sources on Social Media PDF
Xin Shuai, Xiaomo Liu, Armineh Nourbakhsh, Sameena Shah, Tonya Curtis
Adapting to Concept Drift in Credit Card Transaction Data Streams Using Contextual Bandits and Decision Trees PDF
Dennis J. N. J. Soemers, Tim Brys, Kurt Driessens, Mark H. M. Winands, Ann Nowé
Aida: Intelligent Image Analysis to Automatically Detect Poems in Digital Archives of Historic Newspapers PDF
Leen-Kiat Soh, Elizabeth Lorang, Yi Liu
VoC-DL: Revisiting Voice Of Customer Using Deep Learning PDF
Susheel Suresh, Guru Rajan T S, Vipin Gopinath
DarkEmbed: Exploit Prediction With Neural Language Models PDF
Nazgol Tavabi, Palash Goyal, Mohammed Almukaynizi, Paulo Shakarian, Kristina Lerman
Gesture Annotation With a Visual Search Engine for Multimodal Communication Research PDF
Sergiy Turchyn, Inés Olza Moreno, Cristóbal Pagán Cánovas, Francis F. Steen, Mark Turner, Javier Valenzuela, Soumya Ray
Mars Target Encyclopedia: Rock and Soil Composition Extracted From the Literature PDF
Kiri L. Wagstaff, Raymond Francis, Thamme Gowda, You Lu, Ellen Riloff, Karanjeet Singh, Nina L. Lanza
Deep Mars: CNN Classification of Mars Imagery for the PDS Imaging Atlas PDF
Kiri L. Wagstaff, You Lu, Alice Stanboli, Kevin Grimes, Thamme Gowda, Jordan Padams
Is a Picture Worth a Thousand Words? A Deep Multi-Modal Architecture for Product Classification in E-Commerce PDF
Tom Zahavy, Abhinandan Krishnan, Alessandro Magnani, Shie Mannor

IAAI18 - Challenge

Batting Order Setup in One Day International Cricket PDF
Masoumeh Izadi, Simranjeet Narula
AI Challenges in Synthetic Biology Engineering PDF
Fusun Yaman, Aaron Adler, Jacob Beal

EAAI18 - Full Papers

Data Analysis Competition Platform for Educational Purposes: Lessons Learned and Future Challenges PDF
Yukino Baba, Tomoumi Takase, Kyohei Atarashi, Satoshi Oyama, Hisashi Kashima
Gesturing and Embodiment in Teaching: Investigating the Nonverbal ‎Behavior of Teachers in a Virtual Rehearsal Environment ‎ PDF
Roghayeh Barmaki, Charles Hughes
Introducing Ethical Thinking About Autonomous Vehicles Into an AI Course PDF
Heidi Furey, Fred Martin
Dropout Model Evaluation in MOOCs PDF
Joshua Gardner, Christopher Brooks
Investigating Active Learning for Concept Prerequisite Learning PDF
Chen Liang, Jianbo Ye, Shuting Wang, Bart Pursel, C. Lee Giles
Diagnosing University Student Subject Proficiency and Predicting Degree Completion in Vector Space PDF
Yuetian Luo, Zachary A. Pardos
An E-Learning Recommender That Helps Learners Find the Right Materials PDF
Blessing Mbipom, Stewart Massie, Susan Craw
Predictive Modeling of Learning Continuation in Preschool Education Using Temporal Patterns of Development Tests PDF
Junpei Naito, Yukino Baba, Hisashi Kashima, Takenori Takaki, Takuya Funo
On the Importance of a Research Data Archive PDF
Benedict Wright, Oliver Brunner, Bernhard Nebel

EAAI18 - Poster Papers

Addressing the Technical, Philosophical, and Ethical Issues of Artificial Intelligence Through Active Learning Class Assignments PDF
Pamela K. Fink
Introducing Machine Learning Concepts by Training a Neural Network to Recognize Hand Gestures PDF
Alessandro Giusti, David Huber, Luca M. Gambardella
Mighty Thymio for University-Level Educational Robotics PDF
Jérôme Guzzi, Alessandro Giusti, Gianni A. Di Caro, Luca Maria Gambardella
A Driving License for Intelligent Systems PDF
Martin Kandlhofer, Gerald Steinbauer
Introducing AI to Undergraduate Students via Computer Vision Projects PDF
Kaiman Zeng, Yancheng Li, Yida Xu, Di Wu, Nansong Wu

EAAI18 - Model AI Assignments

Model AI Assignments 2018 PDF
Todd W. Neller, Zack Butler, Nate Derbinsky, Heidi Furey, Fred Martin, Michael Guerzhoy, Ariel Anders, Joshua Eckroth

Senior Track

Clustering - What Both Theoreticians and Practitioners Are Doing Wrong PDF
Shai Ben-David
Learning Constraints From Examples PDF
Luc De Raedt, Andrea Passerini, Stefano Teso
Computational Social Choice and Computational Complexity: BFFs? PDF
Lane A. Hemaspaandra
AI Meets Chemistry PDF
Akihiro Kishimoto, Beat Buesser, Adi Botea
Learning Fast and Slow: Levels of Learning in General Autonomous Intelligent Agents PDF
John E. Laird, Shiwali Mohan
Imagination Machines: A New Challenge for Artificial Intelligence PDF
Sridhar Mahadevan
Engineering Pro-Sociality With Autonomous Agents PDF
Ana Paiva, Fernando P. Santos, Francisco C. Santos
A Brief History and Recent Achievements in Bidirectional Search PDF
Nathan R. Sturtevant, Ariel Felner

Doctoral Consortium

FgER: Fine-Grained Entity Recognition PDF
Abhishek Abhishek
Abstraction Sampling in Graphical Models PDF
Filjor Broka
Spatio-Temporal Model for Wildlife Poaching Prediction Evaluated Through a Controlled Field Test in Uganda PDF
Shahrzad Gholami
Reasonableness Monitors PDF
Leilani H. Gilpin
Decomposition-Based Solving Approaches for Stochastic Constraint Optimisation PDF
David Hemmi
Probabilistic Planning With Influence Diagrams PDF
Junkyu Lee
Guaranteed Plans for Multi-Robot Systems via Optimization Modulo Theories PDF
Francesco Leofante
Sequential Decision Making in Artificial Musical Intelligence PDF
Elad Liebman
Adaptive and Dynamic Team Formation for Strategic and Tactical Planning PDF
Sara Marie Mc Carthy
Complexity of Optimally Defending and Attacking a Network PDF
Kamran Najeebullah
Constraint Satisfaction Techniques for Combinatorial Problems PDF
David E. Narváez
Reading With Robots: Towards a Human-Robot Book Discussion System for Elderly Adults PDF
Natalie Parde
Cross-Lingual Learning With Distributed Representations PDF
Matúš Pikuliak
Game-Theoretic Threat Screening and Deceptive Techniques for Cyber Defense PDF
Aaron Schlenker
Hierarchical Methods for a Unified Approach to Discourse, Domain, and Style in Neural Conversational Models PDF
João Sedoc
Efficiency and Safety in Autonomous Vehicles Through Planning With Uncertainty PDF
Zachary N. Sunberg
Identifying Private Content for Online Image Sharing PDF
Ashwini Tonge
Enhancing Machine Learning Classification for Electrical Time Series Applications PDF
Mark Valovage
Building More Explainable Artificial Intelligence With Argumentation PDF
Zhiwei Zeng, Chunyan Miao, Cyril Leung, Jing Jih Chin

Student Abstracts

Plan-Based Intention Revision PDF
Adam Amos-Binks, R. Michael Young
Training Autoencoders in Sparse Domain PDF
Biswarup Bhattacharya, Arna Ghosh, Somnath Basu Roy Chowdhury
Learning to Detect Pointing Gestures From Wearable IMUs PDF
Denis Broggini, Boris Gromov, Alessandro Giusti, Luca Maria Gambardella
Proposition Entailment in Educational Applications Using Deep Neural Networks PDF
Florin Bulgarov, Rodney Nielsen
Conditional Linear Regression PDF
Diego Calderon, Brendan Juba, Zongyi Li, Lisa Ruan
FR-ANet: A Face Recognition Guided Facial Attribute Classification Network PDF
Jiajiong Cao, Yingming Li, Xi Li, Zhongfei Zhang
A Stratified Feature Ranking Method for Supervised Feature Selection PDF
Renjie Chen, Xiaojun Chen, Guowen Yuan, Wenya Sun, Qingyao Wu
Selecting Proper Multi-Class SVM Training Methods PDF
Yawen Chen, Zeyi Wen, Jian Chen, Jin Huang
Negative-Aware Influence Maximization on Social Networks PDF
Yipeng Chen, Hongyan Li, Qiang Qu
Visual Recognition in Very Low-Quality Settings: Delving Into the Power of Pre-Training PDF
Bowen Cheng, Ding Liu, Zhangyang Wang, Haichao Zhang, Thomas S. Huang
"Did I Say Something Wrong?": Towards a Safe Collaborative Chatbot PDF
Merav Chkroun, Amos Azaria
Preliminary Results on Exploration-Driven Satisfiability Solving PDF
Md Solimul Chowdhury, Martin Müller, Jia-Huai You
Multi-Label Community-Based Question Classification via Personalized Sequence Memory Network Learning PDF
Xinyu Duan, Shengyu Zhang, Zhou Zhao, Fei Wu, Yueting Zhuang
Adversarial Goal Generation for Intrinsic Motivation PDF
Ishan Durugkar, Peter Stone
Deep Modeling of Social Relations for Recommendation PDF
Wenqi Fan, Qing Li, Min Cheng
Learning Feature Representations for Keyphrase Extraction PDF
Corina Florescu, Wei Jin
A Framework for Evaluating Barriers to the Democratization of Artificial Intelligence PDF
Colin Garvey
AdGAP: Advanced Global Average Pooling PDF
Arna Ghosh, Biswarup Bhattacharya, Somnath Basu Roy Chowdhury
Enhancing RNN Based OCR by Transductive Transfer Learning From Text to Images PDF
Yang He, Jingling Yuan, Lin Li
Bayesian Optimization Meets Search Based Optimization: A Hybrid Approach for Multi-Fidelity Optimization PDF
Ellis Hoag, Janardhan Rao Doppa
Towards Experienced Anomaly Detector Through Reinforcement Learning PDF
Chengqiang Huang, Yulei Wu, Yuan Zuo, Ke Pei, Geyong Min
Dynamic Detection of Communities and Their Evolutions in Temporal Social Networks PDF
Yaowei Huang, Jinghuan Shang, Bill Y. Lin, Luoyi Fu, Xinbing Wang
StackReader: An RNN-Free Reading Comprehension Model PDF
Yibo Jiang, Zhou Zhao
Generating Image Captions in Arabic Using Root-Word Based Recurrent Neural Networks and Deep Neural Networks PDF
Vasu Jindal
Contextual Collaborative Filtering for Student Response Prediction in Mixed-Format Tests PDF
Shumin Jing, Sheng Li
Learning Abduction Under Partial Observability PDF
Brendan Juba, Zongyi Li, Evan Miller
Identifying Emotional Support in Online Health Communities PDF
Hamed Khanpour, Cornelia Caragea, Prakhar Biyani
Skyline Computation for Low-Latency Image-Activated Cell Identification PDF
Kenichi Koizumi, Kei Hiraki, Mary Inaba
Consonant-Vowel Sequences as Subword Units for Code-Mixed Languages PDF
Upendra Kumar, Vishal Singh, Chris Andrew, Santhoshini Reddy, Amitava Das
Sentiment Lexicon Enhanced Attention-Based LSTM for Sentiment Classification PDF
Zeyang Lei, Yujiu Yang, Min Yang
NuMWVC: A Novel Local Search for Minimum Weighted Vertex Cover Problem PDF
Ruizhi Li, Shaowei Cai, Shuli Hu, Minghao Yin, Jian Gao
Generative Adversarial Network for Abstractive Text Summarization PDF
Linqing Liu, Yao Lu, Min Yang, Qiang Qu, Jia Zhu, Hongyan Li
A Novel Embedding Method for News Diffusion Prediction PDF
Ruoran Liu, Qiudan Li, Can Wang, Lei Wang, Daniel Dajun Zeng
Imitation Upper Confidence Bound for Bandits on a Graph PDF
Andrei Lupu, Doina Precup
Semantic Understanding for Contextual In-Video Advertising PDF
Rishi Madhok, Shashank Mujumdar, Nitin Gupta, Sameep Mehta
Decision Making Over Combinatorially-Structured Domains PDF
Andrea Martin, K. Brent Venable
Balancing Lexicographic Fairness and a Utilitarian Objective With Application to Kidney Exchange PDF
Duncan C. McElfresh, John P. Dickerson
Towards Neural Speaker Modeling in Multi-Party Conversation: The Task, Dataset, and Models PDF
Zhao Meng, Lili Mou, Zhi Jin
Exploring the Use of Shatter for AllSAT Through Ramsey-Type Problems PDF
David E. Narváez
Constructing Hierarchical Bayesian Networks With Pooling PDF
Kaneharu Nishino, Mary Inaba
Goal Recognition in Incomplete Domain Models PDF
Ramon Fraga Pereira, Felipe Meneguzzi
Playing SNES Games With NeuroEvolution of Augmenting Topologies PDF
Son Pham, Keyi Zhang, Tung Phan, Jasper Ding, Christopher L. Dancy
Automated Question Answering System for Community-Based Questions PDF
Chanin Pithyaachariyakul, Anagha Kulkarni
Memory Management With Explicit Time in Resource-Bounded Agents PDF
Valentina Pitoni
Comparing Reward Shaping, Visual Hints, and Curriculum Learning PDF
Rey Pocius, David Isele, Mark Roberts, David W. Aha
Adversary Is the Best Teacher: Towards Extremely Compact Neural Networks PDF
Ameya Prabhu, Harish Krishna, Soham Saha
Influence Maximization for Social Network Based Substance Abuse Prevention PDF
Aida Rahmattalabi, Anamika Barman Adhikari, Phebe Vayanos, Milind Tambe, Eric Rice, Robin Baker
Rating Super-Resolution Microscopy Images With Deep Learning PDF
Louis-Émile Robitaille, Audrey Durand, Marc-André Gardner, Christian Gagné, Paul De Koninck, Flavie Lavoie-Cardinal
Personalized Human Activity Recognition Using Convolutional Neural Networks PDF
Seyed Ali Rokni, Marjan Nourollahi, Hassan Ghasemzadeh
Lifelong Learning Networks: Beyond Single Agent Lifelong Learning PDF
Mohammad Rostami, Eric Eaton
Predicting Depression Severity by Multi-Modal Feature Engineering and Fusion PDF
Aven Samareh, Yan Jin, Zhangyang Wang, Xiangyu Chang, Shuai Huang
Indirect Reciprocity and Costly Assessment in Multiagent Systems PDF
Fernando P. Santos, Jorge M. Pacheco, Francisco C. Santos
Relating Children’s Automatically Detected Facial Expressions to Their Behavior in RoboTutor PDF
Mayank Saxena, Rohith Krishnan Pillai, Jack Mostow
Solving Generalized Column Subset Selection With Heuristic Search PDF
Swair Shah, Baokun He, Ke Xu, Crystal Maung, Haim Schweitzer
Towards Better Variational Encoder-Decoders in Seq2Seq Tasks PDF
Xiaoyu Shen, Hui Su
Efficient Support Vector Machine Training Algorithm on GPUs PDF
Jiashuai Shi, Zeyi Wen, Bingsheng He, Jian Chen
Explainable Cross-Domain Recommendations Through Relational Learning PDF
Sirawit Sopchoke, Ken-ichi Fukui, Masayuki Numao
Different Cycle, Different Assignment: Diversity in Assignment Problems With Multiple Cycles PDF
Helge Spieker, Arnaud Gotlieb, Morten Mossige
Dialogue Generation With GAN PDF
Hui Su, Xiaoyu Shen, Pengwei Hu, Wenjie Li, Yun Chen
Label Space Driven Heterogeneous Transfer Learning With Web Induced Alignment PDF
Sanatan Sukhija
Uncovering Scene Context for Predicting Privacy of Online Shared Images PDF
Ashwini Tonge, Cornelia Caragea, Anna Squicciarini
A New Benchmark and Evaluation Schema for Chinese Typo Detection and Correction PDF
Dingmin Wang, Gabriel Pui Cheong Fung, Maxime Debosschere, Shichao Dong, Jia Zhu, Kam-Fai Wong
Exploring Relevance Judgement Inspired by Quantum Weak Measurement PDF
Tianshu Wang, Yuexian Hou, Panpan Wang, Xiaolei Niu
Deep Embedding for Determining the Number of Clusters PDF
Yiqi Wang, Zhan Shi, Xifeng Guo, Xinwang Liu, En Zhu, Jianping Yin
Fast Approximate Nearest Neighbor Search via k-Diverse Nearest Neighbor Graph PDF
Yan Xiao, Jiafeng Guo, Yanyan Lan, Jun Xu, Xueqi Cheng
Discriminative Semi-Supervised Feature Selection via Rescaled Least Squares Regression-Supplement PDF
Guowen Yuan, Xiaojun Chen, Chen Wang, Feiping Nie, Liping Jing
Path-Based Attention Neural Model for Fine-Grained Entity Typing PDF
Denghui Zhang, Manling Li, Pengshan Cai, Yantao Jia, Yuanzhuo Wang
Learning Attention Model From Human for Visuomotor Tasks PDF
Luxin Zhang, Ruohan Zhang, Zhuode Liu, Mary M. Hayhoe, Dana H. Ballard
Bayesian Network Structure Learning: The Two-Step Clustering-Based Algorithm PDF
Yikun Zhang, Jiming Liu, Yang Liu
A Semi-Supervised Network Embedding Model for Protein Complexes Detection PDF
Wei Zhao, Jia Zhu, Min Yang, Danyang Xiao, Gabriel Pui Cheong Fung, Xiaojun Chen
Variance Reduced K-Means Clustering PDF
Yawei Zhao, Yuewei Ming, Xinwang Liu, En Zhu, Jianping Yin
Joint Learning of Evolving Links for Dynamic Network Embedding PDF
Aakas Zhiyuli, Xun Liang, YanFang Chen, Peng Shu, Xiaoping Zhou
Generative Adversarial Networks and Probabilistic Graph Models for Hyperspectral Image Classification PDF
Zilong Zhong, Jonathan Li

Demonstrations

Interactive Machine Learning at Scale With CHISSL PDF
Dustin Arendt, Emily Grace, Svitlana Volkova
Lookine: Let the Blind Hear a Smile PDF
Yaohua Bu, Jia Jia, Yuhan Tang, Xuan Zang, Tianyu Gao
Water Advisor - A Data-Driven, Multi-Modal, Contextual Assistant to Help With Water Usage Decisions PDF
Jason Ellis, Biplav Srivastava, Rachel K. E. Bellamy, Andy Aaron
A Unified Implicit Dialog Framework for Conversational Commerce PDF
Song Feng, R. Chulaka Gunasekara, Sunil Shashidhara, Kshitij P. Fadnis, Lazaros C. Polymenakos
Vertical Domain Text Classification: Towards Understanding IT Tickets Using Deep Neural Networks PDF
Jianglei Han, Mohammad Akbari
Constructing Domain-Specific Search Engines With No Programming PDF
Mayank Kejriwal, Pedro Szekely
A Cognitive Assistant for Visualizing and Analyzing Exoplanets PDF
Jeffrey O. Kephart, Victor C. Dibia, Jason Ellis, Biplav Srivastava, Kartik Talamadupula, Mishal Dholakia
Perception-Action-Learning System for Mobile Social-Service Robots Using Deep Learning PDF
Beom-Jin Lee, Jinyoung Choi, Chung-Yeon Lee, Kyung-Wha Park, Sungjun Choi, Cheolho Han, Dong-Sig Han, Christina Baek, Patrick Mokodir Emaase, Byoung-Tak Zhang
Agent Assist: Automating Enterprise IT Support Help Desks PDF
Senthil Mani, Neelamadhav Gantayat, Rahul Aralikatte, Monika Gupta, Sampath Dechu, Anush Sankaran, Shreya Khare, Barry Mitchell, Hemamalini Subramanian, Hema Venkatarangan
Dataset Evolver: An Interactive Feature Engineering Notebook PDF
Fatemeh Nargesian, Udayan Khurana, Tejaswini Pedapati, Horst Samulowitz, Deepak Turaga
PegasusN: A Scalable and Versatile Graph Mining System PDF
Ha-Myung Park, Chiwan Park, U Kang
BaitBuster: A Clickbait Identification Framework PDF
Md Main Uddin Rony, Naeemul Hassan, Mohammad Yousuf
Democratization of Deep Learning Using DARVIZ PDF
Anush Sankaran, Naveen Panwar, Shreya Khare, Senthil Mani, Akshay Sethi, Rahul Aralikatte, Neelamadhav Gantayat
Learning an Image-based Obstacle Detector With Automatic Acquisition of Training Data PDF
Stefano Toniolo, Jérôme Guzzi, Luca Maria Gambardella, Alessandro Giusti
MAgent: A Many-Agent Reinforcement Learning Platform for Artificial Collective Intelligence PDF
Lianmin Zheng, Jiacheng Yang, Han Cai, Ming Zhou, Weinan Zhang, Jun Wang, Yong Yu


Copyright © 2018 Association for the Advancement of Artificial Intelligence. All Rights Reserved.