Presentations and Authors


Last name A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All
Track:
 

AAAI18 - Applications

EAD: Elastic-Net Attacks to Deep Neural Networks via Adversarial Examples PDF
Pin-Yu Chen, Yash Sharma, Huan Zhang, Jinfeng Yi, Cho-Jui Hsieh
Learning Differences Between Visual Scanning Patterns Can Disambiguate Bipolar and Unipolar Patients PDF
Jonathan Chung, Moshe Eizenman, Uros Rakita, Roger McIntyre, Peter Giacobbe
Predicting Aesthetic Score Distribution Through Cumulative Jensen-Shannon Divergence PDF
Xin Jin, Le Wu, Xiaodong Li, Siyu Chen, Siwei Peng, Jingying Chi, Shiming Ge, Chenggen Song, Geng Zhao
Multi-View Multi-Graph Embedding for Brain Network Clustering Analysis PDF
Ye Liu, Lifang He, Bokai Cao, Philip S. Yu, Ann B. Ragin, Alex D. Leow
Uplink Communication Efficient Differentially Private Sparse Optimization With Feature-Wise Distributed Data PDF
Jian Lou, Yiu-ming Cheung
On Organizing Online Soirees with Live Multi-Streaming PDF
Chih-Ya Shen, C. P. Kankeu Fotsing, De-Nian Yang, Yi-Shin Chen, Wang-Chien Lee
Automated Segmentation of Overlapping Cytoplasm in Cervical Smear Images via Contour Fragments PDF
Youyi Song, Jing Qin, Baiying Lei, Kup-Sze Choi
TIMERS: Error-Bounded SVD Restart on Dynamic Networks PDF
Ziwei Zhang, Peng Cui, Jian Pei, Xiao Wang, Wenwu Zhu
Ranking Users in Social Networks With Higher-Order Structures PDF
Huan Zhao, Xiaogang Xu, Yangqiu Song, Dik Lun Lee, Zhao Chen, Han Gao

AAAI18 - Artificial Intelligence and the Web

Neural Link Prediction over Aligned Networks PDF
Xuezhi Cao, Haokun Chen, Xuejian Wang, Weinan Zhang, Yong Yu
Privacy Preserving Point-of-Interest Recommendation Using Decentralized Matrix Factorization PDF
Chaochao Chen, Ziqi Liu, Peilin Zhao, Jun Zhou, Xiaolong Li
CA-RNN: Using Context-Aligned Recurrent Neural Networks for Modeling Sentence Similarity PDF
Qin Chen, Qinmin Hu, Jimmy Xiangji Huang, Liang He
Dual Deep Neural Networks Cross-Modal Hashing PDF
Zhen-Duo Chen, Wan-Jin Yu, Chuan-Xiang Li, Liqiang Nie, Xin-Shun Xu
Cross-Lingual Entity Linking for Web Tables PDF
Xusheng Luo, Kangqi Luo, Xianyang Chen, Kenny Q. Zhu
DepthLGP: Learning Embeddings of Out-of-Sample Nodes in Dynamic Networks PDF
Jianxin Ma, Peng Cui, Wenwu Zhu
Location-Sensitive User Profiling Using Crowdsourced Labels PDF
Wei Niu, James Caverlee, Haokai Lu
Towards Efficient Detection of Overlapping Communities in Massive Networks PDF
Bing-Jie Sun, Huawei Shen, Jinhua Gao, Wentao Ouyang, Xueqi Cheng
Structural Deep Embedding for Hyper-Networks PDF
Ke Tu, Peng Cui, Xiao Wang, Fei Wang, Wenwu Zhu
Confidence-Aware Matrix Factorization for Recommender Systems PDF
Chao Wang, Qi Liu, Runze Wu, Enhong Chen, Chuanren Liu, Xunpeng Huang, Zhenya Huang
Deep Asymmetric Transfer Network for Unbalanced Domain Adaptation PDF
Daixin Wang, Peng Cui, Wenwu Zhu
Multi-Facet Network Embedding: Beyond the General Solution of Detection and Representation PDF
Liang Yang, Yuanfang Guo, Xiaochun Cao
From Common to Special: When Multi-Attribute Learning Meets Personalized Opinions PDF
Zhiyong Yang, Qianqian Xu, Xiaochun Cao, Qingming Huang
Exploring Implicit Feedback for Open Domain Conversation Generation PDF
Wei-Nan Zhang, Lingzhi Li, Dongyan Cao, Ting Liu
Joint Training for Neural Machine Translation Models with Monolingual Data PDF
Zhirui Zhang, Shujie Liu, Mu Li, Ming Zhou, Enhong Chen

AAAI18 - Cognitive Systems

Action Recognition From Skeleton Data via Analogical Generalization Over Qualitative Representations PDF
Kezhen Chen, Kenneth Forbus
Glass-Box Program Synthesis: A Machine Learning Approach PDF
Konstantina Christakopoulou, Adam Tauman Kalai
Learning From Unannotated QA Pairs to Analogically Disambiguate and Answer Questions PDF
Maxwell Crouse, Clifton McFate, Kenneth Forbus
Complex Sequential Question Answering: Towards Learning to Converse Over Linked Question Answer Pairs with a Knowledge Graph PDF
Amrita Saha, Vardaan Pahuja, Mitesh M. Khapra, Karthik Sankaranarayanan, Sarath Chandar

AAAI18 - Computational Sustainability and AI

DyETC: Dynamic Electronic Toll Collection for Traffic Congestion Alleviation PDF
Haipeng Chen, Bo An, Guni Sharon, Josiah P. Hanna, Peter Stone, Chunyan Miao, Yeng Chai Soh
Cellular Network Traffic Scheduling With Deep Reinforcement Learning PDF
Sandeep Chinchali, Pan Hu, Tianshu Chu, Manu Sharma, Manu Bansal, Rakesh Misra, Marco Pavone, Sachin Katti
DeepUrbanMomentum: An Online Deep-Learning System for Short-Term Urban Mobility Prediction PDF
Renhe Jiang, Xuan Song, Zipei Fan, Tianqi Xia, Quanjun Chen, Satoshi Miyazawa, Ryosuke Shibasaki
Multi-Entity Dependence Learning With Rich Context via Conditional Variational Auto-Encoder PDF
Luming Tang, Yexiang Xue, Di Chen, Carla P. Gomes

AAAI18 - Game Theory and Economic Paradigms

Reinforcement Mechanism Design for Fraudulent Behaviour in e-Commerce PDF
Qingpeng Cai, Aris Filos-Ratsikas, Pingzhong Tang, Yiwei Zhang
Computational Results for Extensive-Form Adversarial Team Games PDF
Andrea Celli, Nicola Gatti
On the Distortion of Voting With Multiple Representative Candidates PDF
Yu Cheng, Shaddin Dughmi, David Kempe
Disarmament Games With Resource PDF
Yuan Deng, Vincent Conitzer
Resource Allocation Polytope Games: Uniqueness of Equilibrium, Price of Stability, and Price of Anarchy PDF
Swapnil Dhamal, Walid Ben-Ameur, Tijani Chahed, Eitan Altman

AAAI18 - Heuristic Search and Optimization

Avoiding Dead Ends in Real-Time Heuristic Search PDF
Bence Cserna, William J. Doyle, Jordan S. Ramsdell, Wheeler Ruml
Proximal Alternating Direction Network: A Globally Converged Deep Unrolling Framework PDF
Risheng Liu, Xin Fan, Shichao Cheng, Xiangyu Wang, Zhongxuan Luo

AAAI18 - Human-AI Collaboration

How AI Wins Friends and Influences People in Repeated Games With Cheap Talk PDF
Mayada Oudah, Talal Rahwan, Tawna Crandall, Jacob W. Crandall

AAAI18 - Human Computation and Crowd Sourcing

Understanding Social Interpersonal Interaction via Synchronization Templates of Facial Events PDF
Rui Li, Jared Curhan, Mohammed Ehsan Hoque
Adversarial Learning for Chinese NER From Crowd Annotations PDF
YaoSheng Yang, Meishan Zhang, Wenliang Chen, Wei Zhang, Haofen Wang, Min Zhang

AAAI18 - Humans and AI

Adapting a Kidney Exchange Algorithm to Align With Human Values PDF
Rachel Freedman, Jana Schaich Borg, Walter Sinnott-Armstrong, John P. Dickerson, Vincent Conitzer
Cascade and Parallel Convolutional Recurrent Neural Networks on EEG-based Intention Recognition for Brain Computer Interface PDF
Dalin Zhang, Lina Yao, Xiang Zhang, Sen Wang, Weitong Chen, Robert Boots, Boualem Benatallah

AAAI18 - Knowledge Representation and Reasoning

SELF: Structural Equational Likelihood Framework for Causal Discovery PDF
Ruichu Cai, Jie Qiao, Zhenjie Zhang, Zhifeng Hao
SenticNet 5: Discovering Conceptual Primitives for Sentiment Analysis by Means of Context Embeddings PDF
Erik Cambria, Soujanya Poria, Devamanyu Hazarika, Kenneth Kwok
Stream Reasoning in Temporal Datalog PDF
Alessandro Ronca, Mark Kaminski, Bernardo Cuenca Grau, Boris Motik, Ian Horrocks
Repairing Ontologies via Axiom Weakening PDF
Nicolas Troquard, Roberto Confalonieri, Pietro Galliani, Rafael Peñaloza, Daniele Porello, Oliver Kutz
Machine-Translated Knowledge Transfer for Commonsense Causal Reasoning PDF
Jinyoung Yeo, Geungyu Wang, Hyunsouk Cho, Seungtaek Choi, Seung-won Hwang

AAAI18 - Machine Learning Applications

Dress Fashionably: Learn Fashion Collocation With Deep Mixed-Category Metric Learning PDF
Long Chen, Yuhang He
Modeling Scientific Influence for Research Trending Topic Prediction PDF
Chengyao Chen, Zhitao Wang, Wenjie Li, Xu Sun
Tap and Shoot Segmentation PDF
Ding-Jie Chen, Jui-Ting Chien, Hwann-Tzong Chen, Long-Wen Chang
HARP: Hierarchical Representation Learning for Networks PDF
Haochen Chen, Bryan Perozzi, Yifan Hu, Steven Skiena
Latent Sparse Modeling of Longitudinal Multi-Dimensional Data PDF
Ko-Shin Chen, Tingyang Xu, Jinbo Bi
Learning Datum-Wise Sampling Frequency for Energy-Efficient Human Activity Recognition PDF
Weihao Cheng, Sarah Erfani, Rui Zhang, Ramamohanarao Kotagiri
A Neural Attention Model for Urban Air Quality Inference: Learning the Weights of Monitoring Stations PDF
Weiyu Cheng, Yanyan Shen, Yanmin Zhu, Linpeng Huang
Modeling Temporal Tonal Relations in Polyphonic Music Through Deep Networks With a Novel Image-Based Representation PDF
Ching-Hua Chuan, Dorien Herremans
Search Action Sequence Modeling With Long Short-Term Memory for Search Task Success Evaluation PDF
Alin Fan, Ling Chen, Gencai Chen
Generating Music Medleys via Playing Music Puzzle Games PDF
Yu-Siang Huang, Szu-Yu Chou, Yi-Hsuan Yang
Task-Aware Compressed Sensing With Generative Adversarial Networks PDF
Maya Kabkab, Pouya Samangouei, Rama Chellappa
Context-Aware Symptom Checking for Disease Diagnosis Using Hierarchical Reinforcement Learning PDF
Hao-Cheng Kao, Kai-Fu Tang, Edward Y. Chang
Multi-Modal Multi-Task Learning for Automatic Dietary Assessment PDF
Qi Liu, Yue Zhang, Zhenguang Liu, Ye Yuan, Li Cheng, Roger Zimmermann
Distance-Aware DAG Embedding for Proximity Search on Heterogeneous Graphs PDF
Zemin Liu, Vincent W. Zheng, Zhou Zhao, Fanwei Zhu, Kevin Chen-Chuan Chang, Minghui Wu, Jing Ying
Compatibility Family Learning for Item Recommendation and Generation PDF
Yong-Siang Shih, Kai-Yueh Chang, Hsuan-Tien Lin, Min Sun
Exercise-Enhanced Sequential Modeling for Student Performance Prediction PDF
Yu Su, Qingwen Liu, Qi Liu, Zhenya Huang, Yu Yin, Enhong Chen, Chris Ding, Si Wei, Guoping Hu
Differential Performance Debugging With Discriminant Regression Trees PDF
Saeid Tizpaz-Niari, Pavol Cerny, Bor-Yuh Evan Chang, Ashutosh Trivedi
Adversarial Zero-shot Learning With Semantic Augmentation PDF
Bin Tong, Martin Klinkigt, Junwen Chen, Xiankun Cui, Quan Kong, Tomokazu Murakami, Yoshiyuki Kobayashi
Multimodal Poisson Gamma Belief Network PDF
Chaojie Wang, Bo Chen, Mingyuan Zhou
When Will You Arrive? Estimating Travel Time Based on Deep Neural Networks PDF
Dong Wang, Junbo Zhang, Wei Cao, Jian Li, Yu Zheng
Attention-Based Transactional Context Embedding for Next-Item Recommendation PDF
Shoujin Wang, Liang Hu, Longbing Cao, Xiaoshui Huang, Defu Lian, Wei Liu
Modeling Attention and Memory for Auditory Selection in a Cocktail Party Environment PDF
Jiaming Xu, Jing Shi, Guangcan Liu, Xiuyi Chen, Bo Xu
SFCN-OPI: Detection and Fine-Grained Classification of Nuclei Using Sibling FCN With Objectness Prior Interaction PDF
Yanning Zhou, Qi Dou, Hao Chen, Jing Qin, Pheng-Ann Heng

AAAI18 - Machine Learning Methods

Graph Scan Statistics With Uncertainty PDF
Jose Cadena, Arinjoy Basak, Anil Vullikanti, Xinwei Deng
Mining Heavy Temporal Subgraphs: Fast Algorithms and Applications PDF
Jose Cadena, Anil Vullikanti
Efficient Architecture Search by Network Transformation PDF
Han Cai, Tianyao Chen, Weinan Zhang, Yong Yu, Jun Wang
Unsupervised Domain Adaptation With Distribution Matching Machines PDF
Yue Cao, Mingsheng Long, Jianmin Wang
Link Prediction via Subgraph Embedding-Based Convex Matrix Completion PDF
Zhu Cao, Linlin Wang, Gerard de Melo
Reversible Architectures for Arbitrarily Deep Residual Neural Networks PDF
Bo Chang, Lili Meng, Eldad Haber, Lars Ruthotto, David Begert, Elliot Holtham
Gated-Attention Architectures for Task-Oriented Language Grounding PDF
Devendra Singh Chaplot, Kanthashree Mysore Sathyendra, Rama Kumar Pasumarthi, Dheeraj Rajagopal, Ruslan Salakhutdinov
AdaComp : Adaptive Residual Gradient Compression for Data-Parallel Distributed Training PDF
Chia-Yu Chen, Jungwook Choi, Daniel Brand, Ankur Agrawal, Wei Zhang, Kailash Gopalakrishnan
LSTD: A Low-Shot Transfer Detector for Object Detection PDF
Hao Chen, Yali Wang, Guoyou Wang, Yu Qiao
Automatic Segmentation of Data Sequences PDF
Liangzhe Chen, Sorour E. Amiri, B. Aditya Prakash
DarkRank: Accelerating Deep Metric Learning via Cross Sample Similarities Transfer PDF
Yuntao Chen, Naiyan Wang, Zhaoxiang Zhang
Automatic Parameter Tying: A New Approach for Regularized Parameter Learning in Markov Networks PDF
Li Chou, Pracheta Sahoo, Somdeb Sarkhel, Nicholas Ruozzi, Vibhav Gogate
Expected Policy Gradients PDF
Kamil Ciosek, Shimon Whiteson
Diverse Exploration for Fast and Safe Policy Improvement PDF
Andrew Cohen, Lei Yu, Robert Wright
Clustering Small Samples With Quality Guarantees: Adaptivity With One2all PPS PDF
Edith Cohen, Shiri Chechik, Haim Kaplan
Coupled Poisson Factorization Integrated With User/Item Metadata for Modeling Popular and Sparse Ratings in Scalable Recommendation PDF
Trong Dinh Thac Do, Longbing Cao
DID: Distributed Incremental Block Coordinate Descent for Nonnegative Matrix Factorization PDF
Tianxiang Gao, Chris Chu
Double Forward Propagation for Memorized Batch Normalization PDF
Yong Guo, Qingyao Wu, Chaorui Deng, Jian Chen, Mingkui Tan
A Framework for Multistream Regression With Direct Density Ratio Estimation PDF
Ahsanul Haque, Hemeng Tao, Swarup Chandra, Jie Liu, Latifur Khan
OptionGAN: Learning Joint Reward-Policy Options Using Generative Adversarial Inverse Reinforcement Learning PDF
Peter Henderson, Wei-Di Chang, Pierre-Luc Bacon, David Meger, Joelle Pineau, Doina Precup
From Hashing to CNNs: Training Binary Weight Networks via Hashing PDF
Qinghao Hu, Peisong Wang, Jian Cheng
SNNN: Promoting Word Sentiment and Negation in Neural Sentiment Classification PDF
Qinmin Hu, Jie Zhou, Qin Chen, Liang He
Selective Experience Replay for Lifelong Learning PDF
David Isele, Akansel Cosgun
Metric-Based Auto-Instructor for Learning Mixed Data Representation PDF
Songlei Jian, Liang Hu, Longbing Cao, Kai Lu
Unified Spectral Clustering With Optimal Graph PDF
Zhao Kang, Chong Peng, Qiang Cheng, Zenglin Xu
On the Optimal Bit Complexity of Circulant Binary Embedding PDF
Saehoon Kim, Jungtaek Kim, Seungjin Choi
Spatio-Temporal Graph Convolution for Skeleton Based Action Recognition PDF
Chaolong Li, Zhen Cui, Wenming Zheng, Chunyan Xu, Jian Yang
Deep Learning for Case-Based Reasoning Through Prototypes: A Neural Network That Explains Its Predictions PDF
Oscar Li, Hao Liu, Chaofan Chen, Cynthia Rudin
Statistical Inference Using SGD PDF
Tianyang Li, Liu Liu, Anastasios Kyrillidis, Constantine Caramanis
Balanced Clustering via Exclusive Lasso: A Pragmatic Approach PDF
Zhihui Li, Feiping Nie, Xiaojun Chang, Zhigang Ma, Yi Yang
Consistent and Specific Multi-View Subspace Clustering PDF
Shirui Luo, Changqing Zhang, Wei Zhang, Xiaochun Cao
Stochastic Non-Convex Ordinal Embedding With Stabilized Barzilai-Borwein Step Size PDF
Ke Ma, Jinshan Zeng, Jiechao Xiong, Qianqian Xu, Xiaochun Cao, Wei Liu, Yuan Yao
Personalized Privacy-Preserving Social Recommendation PDF
Xuying Meng, Suhang Wang, Kai Shu, Jundong Li, Bo Chen, Huan Liu, Yujun Zhang
Sparse Modeling-Based Sequential Ensemble Learning for Effective Outlier Detection in High-Dimensional Numeric Data PDF
Guansong Pang, Longbing Cao, Ling Chen, Defu Lian, Huan Liu
SAGA: A Submodular Greedy Algorithm for Group Recommendation PDF
Shameem A. Puthiya Parambath, Nishant Vijayakumar, Sanjay Chawla
Alternating Optimisation and Quadrature for Robust Control PDF
Supratik Paul, Konstantinos Chatzilygeroudis, Kamil Ciosek, Jean-Baptiste Mouret, Michael A. Osborne, Shimon Whiteson
Multi-Adversarial Domain Adaptation PDF
Zhongyi Pei, Zhangjie Cao, Mingsheng Long, Jianmin Wang
FiLM: Visual Reasoning with a General Conditioning Layer PDF
Ethan Perez, Florian Strub, Harm de Vries, Vincent Dumoulin, Aaron Courville
Regularizing Deep Networks Using Efficient Layerwise Adversarial Training PDF
Swami Sankaranarayanan, Arpit Jain, Rama Chellappa, Ser Nam Lim
Reduced-Rank Linear Dynamical Systems PDF
Qi She, Yuan Gao, Kai Xu, Rosa H. M. Chan
Active Lifelong Learning With "Watchdog" PDF
Gan Sun, Yang Cong, Xiaowei Xu
Detecting Adversarial Examples Through Image Transformation PDF
Shixin Tian, Guolei Yang, Ying Cai
Efficient Test-Time Predictor Learning With Group-Based Budget PDF
Li Wang, Dajiang Zhu, Yujie Chi
Zero-Shot Learning via Class-Conditioned Deep Generative Models PDF
Wenlin Wang, Yunchen Pu, Vinay Kumar Verma, Kai Fan, Yizhe Zhang, Changyou Chen, Piyush Rai, Lawrence Carin
HodgeRank With Information Maximization for Crowdsourced Pairwise Ranking Aggregation PDF
Qianqian Xu, Jiechao Xiong, Xi Chen, Qingming Huang, Yuan Yao
Automatic Model Selection in Subspace Clustering via Triplet Relationships PDF
Jufeng Yang, Jie Liang, Kai Wang, Yong-Liang Yang, Ming-Ming Cheng
Multi-Layer Multi-View Classification for Alzheimer’s Disease Diagnosis PDF
Changqing Zhang, Ehsan Adeli, Tao Zhou, Xiaobo Chen, Dinggang Shen
Beyond Link Prediction: Predicting Hyperlinks in Adjacency Space PDF
Muhan Zhang, Zhicheng Cui, Shali Jiang, Yixin Chen
An End-to-End Deep Learning Architecture for Graph Classification PDF
Muhan Zhang, Zhicheng Cui, Marion Neumann, Yixin Chen
Interpreting CNN Knowledge via an Explanatory Graph PDF
Quanshi Zhang, Ruiming Cao, Feng Shi, Ying Nian Wu, Song-Chun Zhu
ATRank: An Attention-Based User Behavior Modeling Framework for Recommendation PDF
Chang Zhou, Jinze Bai, Junshuai Song, Xiaofei Liu, Zhengchao Zhao, Xiusi Chen, Jun Gao
Rocket Launching: A Universal and Efficient Framework for Training Well-Performing Light Net PDF
Guorui Zhou, Ying Fan, Runpeng Cui, Weijie Bian, Xiaoqiang Zhu, Kun Gai
Adaptive Quantization for Deep Neural Network PDF
Yiren Zhou, Seyed-Mohsen Moosavi-Dezfooli, Ngai-Man Cheung, Pascal Frossard

AAAI18 - Multiagent Systems

Knowledge, Fairness, and Social Constraints PDF
Haris Aziz, Sylvain Bouveret, Ioannis Caragiannis, Ira Giagkousi, Jérôme Lang
POMDP-Based Decision Making for Fast Event Handling in VANETs PDF
Shuo Chen, Athirai A. Irissappane, Jie Zhang
An Ant-Based Algorithm to Solve Distributed Constraint Optimization Problems PDF
Ziyu Chen, Tengfei Wu, Yanchen Deng, Cheng Zhang
Privacy-Preserving Policy Iteration for Decentralized POMDPs PDF
Feng Wu, Shlomo Zilberstein, Xiaoping Chen
HogRider: Champion Agent of Microsoft Malmo Collaborative AI Challenge PDF
Yanhai Xiong, Haipeng Chen, Mengchen Zhao, Bo An

AAAI18 - NLP and Knowledge Representation

Faithful to the Original: Fact Aware Neural Abstractive Summarization PDF
Ziqiang Cao, Furu Wei, Wenjie Li, Sujian Li
Syntax-Directed Attention for Neural Machine Translation PDF
Kehai Chen, Rui Wang, Masao Utiyama, Eiichiro Sumita, Tiejun Zhao
A Semantic QA-Based Approach for Text Summarization Evaluation PDF
Ping Chen, Fei Wu, Tong Wang, Wei Ding
Event Detection via Gated Multilingual Attention Mechanism PDF
Jian Liu, Yubo Chen, Kang Liu, Jun Zhao
Table-to-Text Generation by Structure-Aware Seq2seq Learning PDF
Tianyu Liu, Kexiang Wang, Lei Sha, Baobao Chang, Zhifang Sui
Never Retreat, Never Retract: Argumentation Analysis for Political Speeches PDF
Stefano Menini, Elena Cabrio, Sara Tonelli, Serena Villata
Deep Semantic Role Labeling With Self-Attention PDF
Zhixing Tan, Mingxuan Wang, Jun Xie, Yidong Chen, Xiaodong Shi
Event Representations With Tensor-Based Compositions PDF
Noah Weber, Niranjan Balasubramanian, Nathanael Chambers
Augmenting End-to-End Dialogue Systems With Commonsense Knowledge PDF
Tom Young, Erik Cambria, Iti Chaturvedi, Hao Zhou, Subham Biswas, Minlie Huang

AAAI18 - NLP and Machine Learning

Learning Interpretable Spatial Operations in a Rich 3D Blocks World PDF
Yonatan Bisk, Kevin J Shih, Yejin Choi, Daniel Marcu
cw2vec: Learning Chinese Word Embeddings with Stroke n-gram Information PDF
Shaosheng Cao, Wei Lu, Jun Zhou, Xiaolong Li
Knowledge-based Word Sense Disambiguation using Topic Models PDF
Devendra Singh Chaplot, Ruslan Salakhutdinov
Meta Multi-Task Learning for Sequence Modeling PDF
Junkun Chen, Xipeng Qiu, Pengfei Liu, Xuanjing Huang
IMS-DTM: Incremental Multi-Scale Dynamic Topic Models PDF
Xilun Chen, K. Selcuk Candan, Maria Luisa Sapino
Zero-Resource Neural Machine Translation with Multi-Agent Communication Game PDF
Yun Chen, Yang Liu, Victor O.K. Li
Learning to Compose Task-Specific Tree Structures PDF
Jihun Choi, Kang Min Yoo, Sang-goo Lee
A Knowledge-Grounded Neural Conversation Model PDF
Marjan Ghazvininejad, Chris Brockett, Ming-Wei Chang, Bill Dolan, Jianfeng Gao, Wen-tau Yih, Michel Galley
Search Engine Guided Neural Machine Translation PDF
Jiatao Gu, Yong Wang, Kyunghyun Cho, Victor O.K. Li
Long Text Generation via Adversarial Training with Leaked Information PDF
Jiaxian Guo, Sidi Lu, Han Cai, Weinan Zhang, Yong Yu, Jun Wang
SciTaiL: A Textual Entailment Dataset from Science Question Answering PDF
Tushar Khot, Ashish Sabharwal, Peter Clark
Conversational Model Adaptation via KL Divergence Regularization PDF
Juncen Li, Ping Luo, Fen Lin, Bo Chen
Canonical Correlation Inference for Mapping Abstract Scenes to Text PDF
Nikos Papasarantopoulos, Helen Jiang, Shay B. Cohen
Multi-Task Learning For Parsing The Alexa Meaning Representation Language PDF
Vittorio Perera, Tagyoung Chung, Thomas Kollar, Emma Strubell
Order-Planning Neural Text Generation From Structured Data PDF
Lei Sha, Lili Mou, Tianyu Liu, Pascal Poupart, Sujian Li, Baobao Chang, Zhifang Sui
A Multi-View Fusion Neural Network for Answer Selection PDF
Lei Sha, Xiaodong Zhang, Feng Qian, Baobao Chang, Zhifang Sui
Deconvolutional Latent-Variable Model for Text Sequence Matching PDF
Dinghan Shen, Yizhe Zhang, Ricardo Henao, Qinliang Su, Lawrence Carin
A Neural Transition-Based Approach for Semantic Dependency Graph Parsing PDF
Yuxuan Wang, Wanxiang Che, Jiang Guo, Ting Liu
StarSpace: Embed All The Things! PDF
Ledell Yu Wu, Adam Fisch, Sumit Chopra, Keith Adams, Antoine Bordes, Jason Weston
Memory Fusion Network for Multi-view Sequential Learning PDF
Amir Zadeh, Paul Pu Liang, Navonil Mazumder, Soujanya Poria, Erik Cambria, Louis-Philippe Morency
Multi-attention Recurrent Network for Human Communication Comprehension PDF
Amir Zadeh, Paul Pu Liang, Soujanya Poria, Prateek Vij, Erik Cambria, Louis-Philippe Morency
CoLink: An Unsupervised Framework for User Identity Linkage PDF
Zexuan Zhong, Yong Cao, Yong Cao, Mu Guo, Mu Guo, Zaiqing Nie, Zaiqing Nie
Tree-Structured Neural Machine for Linguistics-Aware Sentence Generation PDF
Ganbin Zhou, Ping Luo, Rongyu Cao, Yijun Xiao, Fen Lin, Bo Chen, Qing He
Elastic Responding Machine for Dialog Generation with Dynamically Mechanism Selecting PDF
Ganbin Zhou, Ping Luo, Yijun Xiao, Fen Lin, Bo Chen, Qing He

AAAI18 - NLP and Text Mining

Generative Adversarial Network Based Heterogeneous Bibliographic Network Representation for Personalized Citation Recommendation PDF
Xiaoyan Cai, Junwei Han, Libin Yang
A Multilayer Convolutional Encoder-Decoder Neural Network for Grammatical Error Correction PDF
Shamil Chollampatt, Hwee Tou Ng
SEE: Syntax-Aware Entity Embedding for Neural Relation Extraction PDF
Zhengqiu He, Wenliang Chen, Zhenghua Li, Meishan Zhang, Wei Zhang, Min Zhang
Task-Specific Representation Learning for Web-Scale Entity Disambiguation PDF
Rijula Kar, Susmija Reddy, Sourangshu Bhattacharya, Anirban Dasgupta, Soumen Chakrabarti
Targeted Aspect-Based Sentiment Analysis via Embedding Commonsense Knowledge into an Attentive LSTM PDF
Yukun Ma, Haiyun Peng, Erik Cambria
Mention and Entity Description Co-Attention for Entity Disambiguation PDF
Feng Nie, Yunbo Cao, Jinpeng Wang, Chin-Yew Lin, Rong Pan
Jointly Extracting Event Triggers and Arguments by Dependency-Bridge RNN and Tensor-Based Argument Interaction PDF
Lei Sha, Feng Qian, Baobao Chang, Zhifang Sui
R3: Reinforced Ranker-Reader for Open-Domain Question Answering PDF
Shuohang Wang, Mo Yu, Xiaoxiao Guo, Zhiguo Wang, Tim Klinger, Wei Zhang, Shiyu Chang, Gerry Tesauro, Bowen Zhou, Jing Jiang
Improving Review Representations With User Attention and Product Attention for Sentiment Classification PDF
Zhen Wu, Xin-Yu Dai, Cunyan Yin, Shujian Huang, Jiajun Chen

AAAI18 - Planning and Scheduling

Scheduling in Visual Fog Computing: NP-Completeness and Practical Efficient Solutions PDF
Hong-Min Chu, Shao-Wen Yang, Padmanabhan Pillai, Yen-Kuang Chen
Fat- and Heavy-Tailed Behavior in Satisficing Planning PDF
Eldan Cohen, J. Christopher Beck
Generalized Value Iteration Networks:Life Beyond Lattices PDF
Sufeng Niu, Siheng Chen, Hanyu Guo, Colin Targonski, Melissa C. Smith, Jelena Kovačević
Linear and Integer Programming-Based Heuristics for Cost-Optimal Numeric Planning PDF
Chiara Piacentini, Margarita P. Castro, Andre A. Cire, J. Christopher Beck

AAAI18 - Reasoning under Uncertainty

Combining Experts’ Causal Judgments PDF
Dalal Alrajeh, Hana Chockler, Joseph Yehuda Halpern
Optimal Approximation of Random Variables for Estimating the Probability of Meeting a Plan Deadline PDF
Liat Cohen, Tal Grinshpoun, Gera Weiss
Generalized Adjustment Under Confounding and Selection Biases PDF
Juan D. Correa, Jin Tian, Elias Bareinboim
Conditional PSDDs: Modeling and Learning With Modular Knowledge PDF
Yujia Shen, Arthur Choi, Adnan Darwiche
Towards Training Probabilistic Topic Models on Neuromorphic Multi-Chip Systems PDF
Zihao Xiao, Jianfei Chen, Jun Zhu

AAAI18 - Robotics

IONet: Learning to Cure the Curse of Drift in Inertial Odometry PDF
Changhao Chen, Xiaoxuan Lu, Andrew Markham, Niki Trigoni

AAAI18 - Search and Constraint Satisfaction

Community-Based Trip Sharing for Urban Commuting PDF
Mohd. Hafiz Hasan, Pascal Van Hentenryck, Ceren Budak, Jiayu Chen, Chhavi Chaudhry

AAAI18 - Vision

Asymmetric Joint Learning for Heterogeneous Face Recognition PDF
Bing Cao, Nannan Wang, Xinbo Gao, Jie Li
Lateral Inhibition-Inspired Convolutional Neural Network for Visual Attention and Saliency Detection PDF
Chunshui Cao, Yongzhen Huang, Zilei Wang, Liang Wang, Ninglong Xu, Tieniu Tan
Transfer Adversarial Hashing for Hamming Space Retrieval PDF
Zhangjie Cao, Mingsheng Long, Chao Huang, Jianmin Wang
Temporal-Difference Learning With Sampling Baseline for Image Captioning PDF
Hui Chen, Guiguang Ding, Sicheng Zhao, Jungong Han
Order-Free RNN With Visual Attention for Multi-Label Classification PDF
Shang-Fu Chen, Yi-Chen Chen, Chih-Kuan Yeh, Yu-Chiang Frank Wang
Learning a Wavelet-Like Auto-Encoder to Accelerate Deep Neural Networks PDF
Tianshui Chen, Liang Lin, Wangmeng Zuo, Xiaonan Luo, Lei Zhang
Recurrent Attentional Reinforcement Learning for Multi-Label Image Recognition PDF
Tianshui Chen, Zhouxia Wang, Guanbin Li, Liang Lin
MixedPeds: Pedestrian Detection in Unannotated Videos Using Synthetically Generated Human-Agents for Training PDF
Ernest Cheung, Anson Wong, Aniket Bera, Dinesh Manocha
Self-View Grounding Given a Narrated 360° Video PDF
Shih-Han Chou, Yi-Chun Chen, Kuo-Hao Zeng, Hou-Ning Hu, Jianlong Fu, Min Sun
Using Syntax to Ground Referring Expressions in Natural Images PDF
Volkan Cirik, Taylor Berg-Kirkpatrick, Louis-Philippe Morency
Acquiring Common Sense Spatial Knowledge Through Implicit Spatial Templates PDF
Guillem Collell, Luc Van Gool, Marie-Francine Moens
PixelLink: Detecting Scene Text via Instance Segmentation PDF
Dan Deng, Haifeng Liu, Xuelong Li, Deng Cai
ExprGAN: Facial Expression Editing With Controllable Expression Intensity PDF
Hui Ding, Kumar Sricharan, Rama Chellappa
A Deep Cascade Network for Unaligned Face Attribute Classification PDF
Hui Ding, Hao Zhou, Shaohua Kevin Zhou, Rama Chellappa
Stack-Captioning: Coarse-to-Fine Learning for Image Captioning PDF
Jiuxiang Gu, Jianfei Cai, Gang Wang, Tsuhan Chen
Residual Encoder Decoder Network and Adaptive Prior for Face Parsing PDF
Tianchu Guo, Youngsung Kim, Hui Zhang, Deheng Qian, ByungIn Yoo, Jingtao Xu, Dongqing Zou, Jae-Joon Han, Changkyu Choi
Doing the Best We Can With What We Have: Multi-Label Balancing With Selective Learning for Attribute Prediction PDF
Emily M. Hand, Carlos Castillo, Rama Chellappa
Merge or Not? Learning to Group Faces via Imitation Learning PDF
Yue He, Kaidi Cao, Cheng Li, Chen Change Loy
Unsupervised Deep Learning of Mid-Level Video Representation for Action Recognition PDF
Jingyi Hou, Xinxiao Wu, Jin Chen, Jiebo Luo, Yunde Jia
Learning to Guide Decoding for Image Captioning PDF
Wenhao Jiang, Lin Ma, Xinpeng Chen, Hanwang Zhang, Wei Liu
Multispectral Transfer Network: Unsupervised Depth Estimation for All-Day Vision PDF
Namil Kim, Yukyung Choi, Soonmin Hwang, In So Kweon
DF2Net: Discriminative Feature Learning and Fusion Network for RGB-D Indoor Scene Classification PDF
Yabei Li, Junge Zhang, Yanhua Cheng, Kaiqi Huang, Tieniu Tan
Video Generation From Text PDF
Yitong Li, Martin Renqiang Min, Dinghan Shen, David Carlson, Lawrence Carin
R-FCN++: Towards Accurate Region-Based Fully Convolutional Networks for Object Detection PDF
Zeming Li, Yilun Chen, Gang Yu, Yangdong Deng
Visual Relationship Detection With Deep Structural Ranking PDF
Kongming Liang, Yuhong Guo, Hong Chang, Xilin Chen
Multi-Scale Face Restoration With Sequential Gating Ensemble Network PDF
Jianxin Lin, Tiankuang Zhou, Zhibo Chen
Cross-Domain Human Parsing via Adversarial Feature and Label Adaptation PDF
Si Liu, Yao Sun, Defa Zhu, Guanghui Ren, Yu Chen, Jiashi Feng, Jizhong Han
Char-Net: A Character-Aware Neural Network for Distorted Scene Text Recognition PDF
Wei Liu, Chaofeng Chen, Kwan-Yee K. Wong
Semi-Supervised Bayesian Attribute Learning for Person Re-Identification PDF
Wenhe Liu, Xiaojun Chang, Ling Chen, Yi Yang
A Cascaded Inception of Inception Network With Attention Modulated Feature Fusion for Human Pose Estimation PDF
Wentao Liu, Jie Chen, Cheng Li, Chen Qian, Xiao Chu, Xiaolin Hu
Dictionary Learning Inspired Deep Network for Scene Recognition PDF
Yang Liu, Qingchao Chen, Wei Chen, Ian Wassell
Unsupervised Articulated Skeleton Extraction From Point Set Sequences Captured by a Single Depth Camera PDF
Xuequan Lu, Honghua Chen, Sai-Kit Yeung, Zhigang Deng, Wenzhi Chen
Curve-Structure Segmentation From Depth Maps: A CNN-Based Approach and Its Application to Exploring Cultural Heritage Objects PDF
Yuhang Lu, Jun Zhou, Jing Wang, Jun Chen, Karen Smith, Colin Wilder, Song Wang
Adaptive Feature Abstraction for Translating Video to Text PDF
Yunchen Pu, Martin Renqiang Min, Zhe Gan, Lawrence Carin
RAN4IQA: Restorative Adversarial Nets for No-Reference Image Quality Assessment PDF
Hongyu Ren, Diqi Chen, Yizhou Wang
Region-Based Quality Estimation Network for Large-Scale Person Re-Identification PDF
Guanglu Song, Biao Leng, Yu Liu, Congrui Hetang, Shaofan Cai
Diverse Beam Search for Improved Description of Complex Scenes PDF
Ashwin K. Vijayakumar, Michael Cogswell, Ramprasaath R. Selvaraju, Qing Sun, Stefan Lee, David Crandall, Dhruv Batra
Multi-Scale Bidirectional FCN for Object Skeleton Extraction PDF
Fan Yang, Xin Li, Hong Cheng, Yuxiao Guo, Leiting Chen, Jianping Li
Understanding Image Impressiveness Inspired by Instantaneous Human Perceptual Cues PDF
Jufeng Yang, Yan Sun, Jie Liang, Yong-Liang Yang, Ming-Ming Cheng
Audio Visual Attribute Discovery for Fine-Grained Object Recognition PDF
Hua Zhang, Xiaochun Cao, Rui Wang
FLIC: Fast Linear Iterative Clustering With Active Search PDF
Jiaxing Zhao, Bo Ren, Qibin Hou, Ming-Ming Cheng, Paul Rosin
Towards Automatic Learning of Procedures From Web Instructional Videos PDF
Luowei Zhou, Chenliang Xu, Jason J. Corso
Progressive Cognitive Human Parsing PDF
Bingke Zhu, Yingying Chen, Ming Tang, Jinqiao Wang

IAAI18 - Deployed

Secure and Automated Enterprise Revenue Forecasting PDF
Jocelyn Barker, Amita Gajewar, Konstantin Golyaev, Gagan Bansal, Matt Conners
SmartHS: An AI Platform for Improving Government Service Provision PDF
Yongqing Zheng, Han Yu, Lizhen Cui, Chunyan Miao, Cyril Leung, Qiang Yang

IAAI18 - Emerging

SPOT Poachers in Action: Augmenting Conservation Drones With Automatic Detection in Near Real Time PDF
Elizabeth Bondi, Fei Fang, Mark Hamilton, Debarun Kar, Donnabell Dmello, Jongmoo Choi, Robert Hannaford, Arvind Iyer, Lucas Joppa, Milind Tambe, Ram Nevatia
Upping the Game of Taxi Driving in the Age of Uber PDF
Shashi Shekhar Jha, Shih-Fen Cheng, Meghna Lowalekar, Nicholas Wong, Rishikeshan Rajendram, Trong Khiem Tran, Pradeep Varakantham, Nghia Truong Trong, Firmansyah Bin Abd Rahman
Multi-Task Deep Learning for Predicting Poverty From Satellite Images PDF
Shailesh M. Pandey, Tushar Agarwal, Narayanan C. Krishnan
TipMaster: A Knowledge Base of Authoritative Local News Sources on Social Media PDF
Xin Shuai, Xiaomo Liu, Armineh Nourbakhsh, Sameena Shah, Tonya Curtis

EAAI18 - Full Papers

An E-Learning Recommender That Helps Learners Find the Right Materials PDF
Blessing Mbipom, Stewart Massie, Susan Craw

Doctoral Consortium

Building More Explainable Artificial Intelligence With Argumentation PDF
Zhiwei Zeng, Chunyan Miao, Cyril Leung, Jing Jih Chin

Student Abstracts

Conditional Linear Regression PDF
Diego Calderon, Brendan Juba, Zongyi Li, Lisa Ruan
FR-ANet: A Face Recognition Guided Facial Attribute Classification Network PDF
Jiajiong Cao, Yingming Li, Xi Li, Zhongfei Zhang
A Stratified Feature Ranking Method for Supervised Feature Selection PDF
Renjie Chen, Xiaojun Chen, Guowen Yuan, Wenya Sun, Qingyao Wu
Selecting Proper Multi-Class SVM Training Methods PDF
Yawen Chen, Zeyi Wen, Jian Chen, Jin Huang
Negative-Aware Influence Maximization on Social Networks PDF
Yipeng Chen, Hongyan Li, Qiang Qu
Visual Recognition in Very Low-Quality Settings: Delving Into the Power of Pre-Training PDF
Bowen Cheng, Ding Liu, Zhangyang Wang, Haichao Zhang, Thomas S. Huang
"Did I Say Something Wrong?": Towards a Safe Collaborative Chatbot PDF
Merav Chkroun, Amos Azaria
Preliminary Results on Exploration-Driven Satisfiability Solving PDF
Md Solimul Chowdhury, Martin Müller, Jia-Huai You
Deep Modeling of Social Relations for Recommendation PDF
Wenqi Fan, Qing Li, Min Cheng
Identifying Emotional Support in Online Health Communities PDF
Hamed Khanpour, Cornelia Caragea, Prakhar Biyani
NuMWVC: A Novel Local Search for Minimum Weighted Vertex Cover Problem PDF
Ruizhi Li, Shaowei Cai, Shuli Hu, Minghao Yin, Jian Gao
Predicting Depression Severity by Multi-Modal Feature Engineering and Fusion PDF
Aven Samareh, Yan Jin, Zhangyang Wang, Xiangyu Chang, Shuai Huang
Efficient Support Vector Machine Training Algorithm on GPUs PDF
Jiashuai Shi, Zeyi Wen, Bingsheng He, Jian Chen
Dialogue Generation With GAN PDF
Hui Su, Xiaoyu Shen, Pengwei Hu, Wenjie Li, Yun Chen
Uncovering Scene Context for Predicting Privacy of Online Shared Images PDF
Ashwini Tonge, Cornelia Caragea, Anna Squicciarini
Fast Approximate Nearest Neighbor Search via k-Diverse Nearest Neighbor Graph PDF
Yan Xiao, Jiafeng Guo, Yanyan Lan, Jun Xu, Xueqi Cheng
Discriminative Semi-Supervised Feature Selection via Rescaled Least Squares Regression-Supplement PDF
Guowen Yuan, Xiaojun Chen, Chen Wang, Feiping Nie, Liping Jing
Path-Based Attention Neural Model for Fine-Grained Entity Typing PDF
Denghui Zhang, Manling Li, Pengshan Cai, Yantao Jia, Yuanzhuo Wang
A Semi-Supervised Network Embedding Model for Protein Complexes Detection PDF
Wei Zhao, Jia Zhu, Min Yang, Danyang Xiao, Gabriel Pui Cheong Fung, Xiaojun Chen
Joint Learning of Evolving Links for Dynamic Network Embedding PDF
Aakas Zhiyuli, Xun Liang, YanFang Chen, Peng Shu, Xiaoping Zhou

Demonstrations

Perception-Action-Learning System for Mobile Social-Service Robots Using Deep Learning PDF
Beom-Jin Lee, Jinyoung Choi, Chung-Yeon Lee, Kyung-Wha Park, Sungjun Choi, Cheolho Han, Dong-Sig Han, Christina Baek, Patrick Mokodir Emaase, Byoung-Tak Zhang
MAgent: A Many-Agent Reinforcement Learning Platform for Artificial Collective Intelligence PDF
Lianmin Zheng, Jiacheng Yang, Han Cai, Ming Zhou, Weinan Zhang, Jun Wang, Yong Yu


Copyright © 2018 Association for the Advancement of Artificial Intelligence. All Rights Reserved.