Presentations and Authors


Last name A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All
Track:
 

AAAI18 - Artificial Intelligence and the Web

Representation Learning for Scale-Free Networks PDF
Rui Feng, Yang Yang, Wenjie Hu, Fei Wu, Yueting Zhang
A Network-Specific Markov Random Field Approach to Community Detection PDF
Dongxiao He, Xinxin You, Zhiyong Feng, Di Jin, Xue Yang, Weixiong Zhang
FILE: A Novel Framework for Predicting Social Status in Signed Networks PDF
Xiaoming Li, Hui Fang, Jie Zhang

AAAI18 - Cognitive Systems

Action Recognition From Skeleton Data via Analogical Generalization Over Qualitative Representations PDF
Kezhen Chen, Kenneth Forbus
Learning From Unannotated QA Pairs to Analogically Disambiguate and Answer Questions PDF
Maxwell Crouse, Clifton McFate, Kenneth Forbus
Style Transfer in Text: Exploration and Evaluation PDF
Zhenxin Fu, Xiaoye Tan, Nanyun Peng, Dongyan Zhao, Rui Yan

AAAI18 - Computational Sustainability and AI

DeepUrbanMomentum: An Online Deep-Learning System for Short-Term Urban Mobility Prediction PDF
Renhe Jiang, Xuan Song, Zipei Fan, Tianqi Xia, Quanjun Chen, Satoshi Miyazawa, Ryosuke Shibasaki
Efficiently Approximating the Pareto Frontier: Hydropower Dam Placement in the Amazon Basin PDF
Xiaojian Wu, Jonathan Gomes-Selman, Qinru Shi, Yexiang Xue, Roosevelt Garcia-Villacorta, Elizabeth Anderson, Suresh Sethi, Scott Steinschneider, Alexander Flecker, Carla Gomes

AAAI18 - Game Theory and Economic Paradigms

Multiwinner Elections With Diversity Constraints PDF
Robert Bredereck, Piotr Faliszewski, Ayumi Igarashi, Martin Lackner, Piotr Skowron
Reinforcement Mechanism Design for Fraudulent Behaviour in e-Commerce PDF
Qingpeng Cai, Aris Filos-Ratsikas, Pingzhong Tang, Yiwei Zhang
Effective Heuristics for Committee Scoring Rules PDF
Piotr Faliszewski, Martin Lackner, Dominik Peters, Nimrod Talmon
On Social Envy-Freeness in Multi-Unit Markets PDF
Michele Flammini, Manuel Mauro, Matteo Tonelli
Facility Location Games With Fractional Preferences PDF
Chi Kit Ken Fong, Minming Li, Pinyan Lu, Taiki Todo, Makoto Yokoo
Policy Learning for Continuous Space Security Games Using Neural Networks PDF
Nitin Kamra, Umang Gupta, Fei Fang, Yan Liu, Milind Tambe
Robust Stackelberg Equilibria in Extensive-Form Games and Extension to Limited Lookahead PDF
Christian Kroer, Gabriele Farina, Tuomas Sandholm
Incentive-Compatible Forecasting Competitions PDF
Jens Witkowski, Rupert Freeman, Jennifer Wortman Vaughan, David M. Pennock, Andreas Krause

AAAI18 - Heuristic Search and Optimization

Revisiting Immediate Duplicate Detection in External Memory Search PDF
Shunji Lin, Alex Fukunaga
Proximal Alternating Direction Network: A Globally Converged Deep Unrolling Framework PDF
Risheng Liu, Xin Fan, Shichao Cheng, Xiangyu Wang, Zhongxuan Luo

AAAI18 - Human Computation and Crowd Sourcing

Partial Truthfulness in Minimal Peer Prediction Mechanisms With Limited Knowledge PDF
Goran Radanovic, Boi Faltings
Information Gathering With Peers: Submodular Optimization With Peer-Prediction Constraints PDF
Goran Radanovic, Adish Singla, Andreas Krause, Boi Faltings
AdaFlock: Adaptive Feature Discovery for Human-in-the-loop Predictive Modeling PDF
Ryusuke Takahama, Yukino Baba, Nobuyuki Shimizu, Sumio Fujita, Hisashi Kashima

AAAI18 - Humans and AI

Adapting a Kidney Exchange Algorithm to Align With Human Values PDF
Rachel Freedman, Jana Schaich Borg, Walter Sinnott-Armstrong, John P. Dickerson, Vincent Conitzer

AAAI18 - Knowledge Representation and Reasoning

Externally Supported Models for Efficient Computation of Paracoherent Answer Sets PDF
Giovanni Amendola, Carmine Dodaro, Wolfgang Faber, Francesco Ricca
Dependence in Propositional Logic: Formula-Formula Dependence and Formula Forgetting – Application to Belief Update and Conservative Extension PDF
Liangda Fang, Hai Wan, Xianqiao Liu, Biqing Fang, Zhaorong Lai

AAAI18 - Machine Learning Applications

CSWA: Aggregation-Free Spatial-Temporal Community Sensing PDF
Jiang Bian, Haoyi Xiong, Yanjie Fu, Sajal K. Das
Search Action Sequence Modeling With Long Short-Term Memory for Search Task Success Evaluation PDF
Alin Fan, Ling Chen, Gencai Chen
Discriminant Projection Representation-Based Classification for Vision Recognition PDF
Qingxiang Feng, Yicong Zhou
Discriminative Semi-Coupled Projective Dictionary Learning for Low-Resolution Person Re-Identification PDF
Kai Li, Zhengming Ding, Sheng Li, Yun Fu
Compressed Sensing MRI Using a Recursive Dilated Network PDF
Liyan Sun, Zhiwen Fan, Yue Huang, Xinghao Ding, John Paisley
AJILE Movement Prediction: Multimodal Deep Learning for Natural Human Neural Recordings and Video PDF
Nancy X. R. Wang, Ali Farhadi, Rajesh P. N. Rao, Bingni W. Brunton
Hybrid Attentive Answer Selection in CQA With Deep Users Modelling PDF
Jiahui Wen, Jingwei Ma, Yiliu Feng, Mingyang Zhong
Parameter-Free Centralized Multi-Task Learning for Characterizing Developmental Sex Differences in Resting State Functional Connectivity PDF
Xiaofeng Zhu, Hongming Li, Yong Fan

AAAI18 - Machine Learning Methods

Learning to Attack: Adversarial Transformation Networks PDF
Shumeet Baluja, Ian Fischer
Long-Term Image Boundary Prediction PDF
Apratim Bhattacharyya, Mateusz Malinowski, Bernt Schiele, Mario Fritz
Learning Lexicographic Preference Trees From Positive Examples PDF
Hélène Fargier, Pierre-François Gimenez, Jérôme Mengin
AutoEncoder by Forest PDF
Ji Feng, Zhi-Hua Zhou
Counterfactual Multi-Agent Policy Gradients PDF
Jakob N. Foerster, Gregory Farquhar, Triantafyllos Afouras, Nantas Nardelli, Shimon Whiteson
Non-Discriminatory Machine Learning Through Convex Fairness Criteria PDF
Naman Goel, Mohammad Yaghini, Boi Faltings
On Convergence of Epanechnikov Mean Shift PDF
Kejun Huang, Xiao Fu, Nicholas D. Sidiropoulos
Batchwise Patching of Classifiers PDF
Sebastian Kauschke, Johannes Fürnkranz
Predictive Coding Machine for Compressed Sensing and Image Denoising PDF
Jun Li, Hongfu Liu, Yun Fu
Latent Discriminant Subspace Representations for Multi-View Outlier Detection PDF
Kai Li, Sheng Li, Zhengming Ding, Weidong Zhang, Yun Fu
Nonconvex Sparse Spectral Clustering by Alternating Direction Method of Multipliers and Its Convergence Analysis PDF
Canyi Lu, Jiashi Feng, Zhouchen Lin, Shuicheng Yan
Learning Transferable Subspace for Human Motion Segmentation PDF
Lichen Wang, Zhengming Ding, Yun Fu
Zero-Shot Learning via Class-Conditioned Deep Generative Models PDF
Wenlin Wang, Yunchen Pu, Vinay Kumar Verma, Kai Fan, Yizhe Zhang, Changyou Chen, Piyush Rai, Lawrence Carin
Efficient K-Shot Learning With Regularized Deep Networks PDF
Donghyun Yoo, Haoqi Fan, Vishnu Naresh Boddeti, Kris M. Kitani
Rocket Launching: A Universal and Efficient Framework for Training Well-Performing Light Net PDF
Guorui Zhou, Ying Fan, Runpeng Cui, Weijie Bian, Xiaoqiang Zhu, Kun Gai
Adaptive Quantization for Deep Neural Network PDF
Yiren Zhou, Seyed-Mohsen Moosavi-Dezfooli, Ngai-Man Cheung, Pascal Frossard

AAAI18 - Multiagent Systems

Dilated FCN for Multi-Agent 2D/3D Medical Image Registration PDF
Shun Miao, Sebastien Piat, Peter Fischer, Ahmet Tuysuzoglu, Philip Mewes, Tommaso Mansi, Rui Liao

AAAI18 - NLP and Knowledge Representation

Learning Sentiment-Specific Word Embedding via Global Sentiment Representation PDF
Peng Fu, Zheng Lin, Fengcheng Yuan, Weiping Wang, Dan Meng
Recognizing and Justifying Text Entailment Through Distributional Navigation on Definition Graphs PDF
Vivian S. Silva, Siegfried Handschuh, André Freitas

AAAI18 - NLP and Machine Learning

Geometric Relationship between Word and Context Representations PDF
Jiangtao Feng, Xiaoqing Zheng
Neural Cross-Lingual Entity Linking PDF
Avirup Sil, Gourab Kundu, Radu Florian, Wael Hamza
StarSpace: Embed All The Things! PDF
Ledell Yu Wu, Adam Fisch, Sumit Chopra, Keith Adams, Antoine Bordes, Jason Weston
Adaptive Co-attention Network for Named Entity Recognition in Tweets PDF
Qi Zhang, Jinlan Fu, Xiaoyu Liu, Xuanjing Huang
Neural Networks Incorporating Dictionaries for Chinese Word Segmentation PDF
Qi Zhang, Xiaoyu Liu, Jinlan Fu
RNN-Based Sequence-Preserved Attention for Dependency Parsing PDF
Yi Zhou, Junying Zhou, Lu Liu, Jiangtao Feng, Haoyuan Peng, Xiaoqing Zheng

AAAI18 - NLP and Text Mining

Reinforcement Learning for Relation Classification From Noisy Data PDF
Jun Feng, Minlie Huang, Li Zhao, Yang Yang, Xiaoyan Zhu
Towards a Neural Conversation Model With Diversity Net Using Determinantal Point Processes PDF
Yiping Song, Rui Yan, Yansong Feng, Yaoyuan Zhang, Dongyan Zhao, Ming Zhang
Scale Up Event Extraction Learning via Automatic Training Data Generation PDF
Ying Zeng, Yansong Feng, Rong Ma, Zheng Wang, Rui Yan, Chongde Shi, Dongyan Zhao

AAAI18 - Planning and Scheduling

Classical Planning in Deep Latent Space: Bridging the Subsymbolic-Symbolic Boundary PDF
Masataro Asai, Alex Fukunaga
Sublinear Search Spaces for Shortest Path Planning in Grid and Road Networks PDF
Johannes Blum, Stefan Funke, Sabine Storandt
Synthesis of Orchestrations of Transducers for Manufacturing PDF
Giuseppe De Giacomo, Moshe Y. Vardi, Paolo Felli, Natasha Alechina, Brian Logan
Meta-Search Through the Space of Representations and Heuristics on a Problem by Problem Basis PDF
Raquel Fuentetaja, Michael Barley, Daniel Borrajo, Jordan Douglas, Santiago Franco, Patricia Riddle
Learning Conditional Generative Models for Temporal Point Processes PDF
Shuai Xiao, Hongteng Xu, Junchi Yan, Mehrdad Farajtabar, Xiaokang Yang, Le Song, Hongyuan Zha

AAAI18 - Robotics

Safe Reinforcement Learning via Formal Methods: Toward Safe Control Through Proof and Learning PDF
Nathan Fulton, André Platzer

AAAI18 - Vision

Self-View Grounding Given a Narrated 360° Video PDF
Shih-Han Chou, Yi-Chun Chen, Kuo-Hao Zeng, Hou-Ning Hu, Jianlong Fu, Min Sun
Hierarchical Nonlinear Orthogonal Adaptive-Subspace Self-Organizing Map Based Feature Extraction for Human Action Recognition PDF
Yang Du, Chunfeng Yuan, Bing Li, Weiming Hu, Hao Yang, Zhikang Fu, Lili Zhao
Self-Reinforced Cascaded Regression for Face Alignment PDF
Xin Fan, Risheng Liu, Kang Huyan, Yuyao Feng, Zhongxuan Luo
Learning Pose Grammar to Encode Human Body Configuration for 3D Pose Estimation PDF
Hao-Shu Fang, Yuanlu Xu, Wenguan Wang, Xiaobai Liu, Song-Chun Zhu
Recurrently Aggregating Deep Features for Salient Object Detection PDF
Xiaowei Hu, Lei Zhu, Jing Qin, Chi-Wing Fu, Pheng-Ann Heng
Action Prediction From Videos via Memorizing Hard-to-Predict Samples PDF
Yu Kong, Shangqian Gao, Bin Sun, Yun Fu
End-to-End United Video Dehazing and Detection PDF
Boyi Li, Xiulian Peng, Zhangyang Wang, Jizheng Xu, Dan Feng
Cross-Domain Human Parsing via Adversarial Feature and Label Adaptation PDF
Si Liu, Yao Sun, Defa Zhu, Guanghui Ren, Yu Chen, Jiashi Feng, Jizhong Han
Supervised Deep Hashing for Hierarchical Labeled Data PDF
Dan Wang, Heyan Huang, Chi Lu, Bo-Si Feng, Guihua Wen, Liqiang Nie, Xian-Ling Mao
Show, Reward and Tell: Automatic Generation of Narrative Paragraph From Photo Stream by Adversarial Training PDF
Jing Wang, Jianlong Fu, Jinhui Tang, Zechao Li, Tao Mei
Transferable Semi-Supervised Semantic Segmentation PDF
Huaxin Xiao, Yunchao Wei, Yu Liu, Maojun Zhang, Jiashi Feng
Co-Saliency Detection Within a Single Image PDF
Hongkai Yu, Kang Zheng, Jianwu Fang, Hao Guo, Wei Feng, Song Wang
Graph Correspondence Transfer for Person Re-Identification PDF
Qin Zhou, Heng Fan, Shibao Zheng, Hang Su, Xinzhe Li, Shuang Wu, Haibin Ling
Learning Adversarial 3D Model Generation With 2D Image Enhancer PDF
Jing Zhu, Jin Xie, Yi Fang

IAAI18 - Deployed

Sketch Worksheets in STEM Classrooms: Two Deployments PDF
Kenneth D. Forbus, Bridget Garnier, Basil Tikoff, Wayne Marko, Madeline Usher, Matthew McLure

IAAI18 - Emerging

SPOT Poachers in Action: Augmenting Conservation Drones With Automatic Detection in Near Real Time PDF
Elizabeth Bondi, Fei Fang, Mark Hamilton, Debarun Kar, Donnabell Dmello, Jongmoo Choi, Robert Hannaford, Arvind Iyer, Lucas Joppa, Milind Tambe, Ram Nevatia
InspireMe: Learning Sequence Models for Stories PDF
Vincent Fortuin, Romann M. Weber, Sasha Schriber, Diana Wotruba, Markus Gross
Mars Target Encyclopedia: Rock and Soil Composition Extracted From the Literature PDF
Kiri L. Wagstaff, Raymond Francis, Thamme Gowda, You Lu, Ellen Riloff, Karanjeet Singh, Nina L. Lanza

EAAI18 - Full Papers

Introducing Ethical Thinking About Autonomous Vehicles Into an AI Course PDF
Heidi Furey, Fred Martin
Predictive Modeling of Learning Continuation in Preschool Education Using Temporal Patterns of Development Tests PDF
Junpei Naito, Yukino Baba, Hisashi Kashima, Takenori Takaki, Takuya Funo

EAAI18 - Poster Papers

Addressing the Technical, Philosophical, and Ethical Issues of Artificial Intelligence Through Active Learning Class Assignments PDF
Pamela K. Fink

EAAI18 - Model AI Assignments

Model AI Assignments 2018 PDF
Todd W. Neller, Zack Butler, Nate Derbinsky, Heidi Furey, Fred Martin, Michael Guerzhoy, Ariel Anders, Joshua Eckroth

Senior Track

A Brief History and Recent Achievements in Bidirectional Search PDF
Nathan R. Sturtevant, Ariel Felner

Student Abstracts

Deep Modeling of Social Relations for Recommendation PDF
Wenqi Fan, Qing Li, Min Cheng
Learning Feature Representations for Keyphrase Extraction PDF
Corina Florescu, Wei Jin
Dynamic Detection of Communities and Their Evolutions in Temporal Social Networks PDF
Yaowei Huang, Jinghuan Shang, Bill Y. Lin, Luoyi Fu, Xinbing Wang
Explainable Cross-Domain Recommendations Through Relational Learning PDF
Sirawit Sopchoke, Ken-ichi Fukui, Masayuki Numao
A New Benchmark and Evaluation Schema for Chinese Typo Detection and Correction PDF
Dingmin Wang, Gabriel Pui Cheong Fung, Maxime Debosschere, Shichao Dong, Jia Zhu, Kam-Fai Wong
A Semi-Supervised Network Embedding Model for Protein Complexes Detection PDF
Wei Zhao, Jia Zhu, Min Yang, Danyang Xiao, Gabriel Pui Cheong Fung, Xiaojun Chen

Demonstrations

A Unified Implicit Dialog Framework for Conversational Commerce PDF
Song Feng, R. Chulaka Gunasekara, Sunil Shashidhara, Kshitij P. Fadnis, Lazaros C. Polymenakos


Copyright © 2018 Association for the Advancement of Artificial Intelligence. All Rights Reserved.