Presentations and Authors


Last name A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All
Track:
 

AAAI18 - Applications

Predicting Aesthetic Score Distribution Through Cumulative Jensen-Shannon Divergence PDF
Xin Jin, Le Wu, Xiaodong Li, Siyu Chen, Siwei Peng, Jingying Chi, Shiming Ge, Chenggen Song, Geng Zhao

AAAI18 - Artificial Intelligence and the Web

A Network-Specific Markov Random Field Approach to Community Detection PDF
Dongxiao He, Xinxin You, Zhiyong Feng, Di Jin, Xue Yang, Weixiong Zhang
Robust Detection of Link Communities in Large Social Networks by Exploiting Link Semantics PDF
Di Jin, Xiaobao Wang, Ruifang He, Dongxiao He, Jianwu Dang, Weixiong Zhang
Personalized Time-Aware Tag Recommendation PDF
Keqiang Wang, Yuanyuan Jin, Haofen Wang, Hongwei Peng, Xiaoling Wang
Inferring Emotion from Conversational Voice Data: A Semi-Supervised Multi-Path Generative Neural Network Approach PDF
Suping Zhou, Jia Jia, Qi Wang, Yufei Dong, Yufeng Yin, Kehua Lei

AAAI18 - Cognitive Systems

Expected Utility with Relative Loss Reduction: A Unifying Decision Model for Resolving Four Well-Known Paradoxes PDF
Wenjun Ma, Yuncheng Jiang, Weiru Liu, Xudong Luo, Kevin McAreavey

AAAI18 - Computational Sustainability and AI

Transferring Decomposed Tensors for Scalable Energy Breakdown Across Regions PDF
Nipun Batra, Yiling Jia, Hongning Wang, Kamin Whitehouse
DeepUrbanMomentum: An Online Deep-Learning System for Short-Term Urban Mobility Prediction PDF
Renhe Jiang, Xuan Song, Zipei Fan, Tianqi Xia, Quanjun Chen, Satoshi Miyazawa, Ryosuke Shibasaki
Optimal Spot-Checking for Improving Evaluation Accuracy of Peer Grading Systems PDF
Wanyuan Wang, Bo An, Yichuan Jiang

AAAI18 - Game Theory and Economic Paradigms

On Recognising Nearly Single-Crossing Preferences PDF
Florian Jaeckle, Dominik Peters, Edith Elkind

AAAI18 - Heuristic Search and Optimization

A Two-Stage MaxSAT Reasoning Approach for the Maximum Weight Clique Problem PDF
Hua Jiang, Chu-Min Li, Yanli Liu, Felip Manyà
Streaming Non-Monotone Submodular Maximization: Personalized Video Summarization on the Fly PDF
Baharan Mirzasoleiman, Stefanie Jegelka, Andreas Krause

AAAI18 - Knowledge Representation and Reasoning

Answering Regular Path Queries over SQ Ontologies PDF
Víctor Gutiérrez-Basulto, Yazmín Ibáñez-García, Jean Christoph Jung
Learning Abduction Using Partial Observability PDF
Brendan Juba, Zongyi Li, Evan Miller
Maximum A Posteriori Inference in Sum-Product Networks PDF
Jun Mei, Yong Jiang, Kewei Tu

AAAI18 - Machine Learning Applications

Deep-Treat: Learning Optimal Personalized Treatments From Observational Data Using Neural Networks PDF
Onur Atan, James Jordon, Mihaela van der Schaar
Deep Multi-View Spatial-Temporal Network for Taxi Demand Prediction PDF
Huaxiu Yao, Fei Wu, Jintao Ke, Xianfeng Tang, Yitian Jia, Siyu Lu, Pinghua Gong, Jieping Ye, Zhenhui Li
Feature Enhancement Network: A Refined Scene Text Detector PDF
Sheng Zhang, Yuliang Liu, Lianwen Jin, Canjie Luo
An Adversarial Hierarchical Hidden Markov Model for Human Pose Modeling and Generation PDF
Rui Zhao, Qiang Ji

AAAI18 - Machine Learning Methods

Nonparametric Stochastic Contextual Bandits PDF
Melody Y. Guan, Heinrich Jiang
Learning Across Scales---Multiscale Methods for Convolution Neural Networks PDF
Eldad Haber, Lars Ruthotto, Elliot Holtham, Seong-Hwan Jun
Label Distribution Learning by Exploiting Label Correlations PDF
Xiuyi Jia, Weiwei Li, Junyu Liu, Yu Zhang
Metric-Based Auto-Instructor for Learning Mixed Data Representation PDF
Songlei Jian, Liang Hu, Longbing Cao, Kai Lu
Efficient Multi-Dimensional Tensor Sparse Coding Using t-Linear Combination PDF
Fei Jiang, Xiao-Yang Liu, Hongtao Lu, Ruimin Shen
PAC Reinforcement Learning With an Imperfect Model PDF
Nan Jiang
Asymmetric Deep Supervised Hashing PDF
Qing-Yuan Jiang, Wu-Jun Li
On Controlling the Size of Clusters in Probabilistic Clustering PDF
Aditya Jitta, Arto Klami
Less-Forgetful Learning for Domain Expansion in Deep Neural Networks PDF
Heechul Jung, Jeongwoo Ju, Minju Jung, Junmo Kim
Dialogue Act Sequence Labeling Using Hierarchical Encoder With CRF PDF
Harshit Kumar, Arvind Agarwal, Riddhiman Dasgupta, Sachindra Joshi
Extremely Low Bit Neural Network: Squeeze the Last Bit Out With ADMM PDF
Cong Leng, Zesheng Dou, Hao Li, Shenghuo Zhu, Rong Jin
Dual Set Multi-Label Learning PDF
Chong Liu, Peng Zhao, Sheng-Jun Huang, Yuan Jiang, Zhi-Hua Zhou
Regularizing Deep Networks Using Efficient Layerwise Adversarial Training PDF
Swami Sankaranarayanan, Arpit Jain, Rama Chellappa, Ser Nam Lim
Beyond Link Prediction: Predicting Hyperlinks in Adjacency Space PDF
Muhan Zhang, Zhicheng Cui, Shali Jiang, Yixin Chen
Label Distribution Learning by Exploiting Sample Correlations Locally PDF
Xiang Zheng, Xiuyi Jia, Weiwei Li

AAAI18 - Multiagent Systems

Decentralised Learning in Systems With Many, Many Strategic Agents PDF
David Mguni, Joel Jennings, Enrique Munoz de Cote

AAAI18 - NLP and Knowledge Representation

SPINE: SParse Interpretable Neural Embeddings PDF
Anant Subramanian, Danish Pruthi, Harsh Jhamtani, Taylor Berg-Kirkpatrick, Eduard Hovy

AAAI18 - NLP and Machine Learning

An Interpretable Generative Adversarial Approach to Classification of Latent Entity Relations in Unstructured Sentences PDF
Shiou Tian Hsu, Changsung Moon, Paul Jones, Nagiza Samatova
Efficient Large-Scale Multi-Modal Classification PDF
Douwe Kiela, Edouard Grave, Armand Joulin, Tomas Mikolov
Neural Character-level Dependency Parsing for Chinese PDF
Haonan Li, Zhisong Zhang, Yuqi Ju, Hai Zhao
Canonical Correlation Inference for Mapping Abstract Scenes to Text PDF
Nikos Papasarantopoulos, Helen Jiang, Shay B. Cohen
DiSAN: Directional Self-Attention Network for RNN/CNN-Free Language Understanding PDF
Tao Shen, Tianyi Zhou, Guodong Long, Jing Jiang, Shirui Pan, Chengqi Zhang
How Images Inspire Poems: Generating Classical Chinese Poetry from Images with Memory Networks PDF
Linli Xu, Liang Jiang, Chuan Qin, Zhe Wang, Dongfang Du
Asynchronous Bidirectional Decoding for Neural Machine Translation PDF
Xiangwen Zhang, Jinsong Su, Yue Qin, Yang Liu, Rongrong Ji, Hongji Wang

AAAI18 - NLP and Text Mining

Byte-Level Machine Reading Across Morphologically Varied Languages PDF
Tom Kenter, Llion Jones, Daniel Hewlett
R3: Reinforced Ranker-Reader for Open-Domain Question Answering PDF
Shuohang Wang, Mo Yu, Xiaoxiao Guo, Zhiguo Wang, Tim Klinger, Wei Zhang, Shiyu Chang, Gerry Tesauro, Bowen Zhou, Jing Jiang
Assertion-Based QA With Question-Aware Open Information Extraction PDF
Zhao Yan, Duyu Tang, Nan Duan, Shujie Liu, Wendi Wang, Daxin Jiang, Ming Zhou, Zhoujun Li

AAAI18 - Search and Constraint Satisfaction

Towards Generalization in QBF Solving via Machine Learning PDF
Mikoláš Janota
Premise Set Caching for Enumerating Minimal Correction Subsets PDF
Alessandro Previti, Carlos Mencía, Matti Järvisalo, Joao Marques-Silva

AAAI18 - Vision

Unsupervised Deep Learning of Mid-Level Video Representation for Action Recognition PDF
Jingyi Hou, Xinxiao Wu, Jin Chen, Jiebo Luo, Yunde Jia
Learning to Guide Decoding for Image Captioning PDF
Wenhao Jiang, Lin Ma, Xinpeng Chen, Hanwang Zhang, Wei Liu
Deep Low-Resolution Person Re-Identification PDF
Jiening Jiao, Wei-Shi Zheng, Ancong Wu, Xiatian Zhu, Shaogang Gong
Brute-Force Facial Landmark Analysis With a 140,000-Way Classifier PDF
Mengtian Li, Laszlo Jeni, Deva Ramanan
Deep Semantic Structural Constraints for Zero-Shot Learning PDF
Yan Li, Zhen Jia, Junge Zhang, Kaiqi Huang, Tieniu Tan
Deep Stereo Matching With Explicit Cost Aggregation Sub-Architecture PDF
Lidong Yu, Yucheng Wang, Yuwei Wu, Yunde Jia
Deep Structured Learning for Visual Relationship Detection PDF
Yaohui Zhu, Shuqiang Jiang

IAAI18 - Emerging

SPOT Poachers in Action: Augmenting Conservation Drones With Automatic Detection in Near Real Time PDF
Elizabeth Bondi, Fei Fang, Mark Hamilton, Debarun Kar, Donnabell Dmello, Jongmoo Choi, Robert Hannaford, Arvind Iyer, Lucas Joppa, Milind Tambe, Ram Nevatia
Upping the Game of Taxi Driving in the Age of Uber PDF
Shashi Shekhar Jha, Shih-Fen Cheng, Meghna Lowalekar, Nicholas Wong, Rishikeshan Rajendram, Trong Khiem Tran, Pradeep Varakantham, Nghia Truong Trong, Firmansyah Bin Abd Rahman

Student Abstracts

Conditional Linear Regression PDF
Diego Calderon, Brendan Juba, Zongyi Li, Lisa Ruan
Learning Feature Representations for Keyphrase Extraction PDF
Corina Florescu, Wei Jin
StackReader: An RNN-Free Reading Comprehension Model PDF
Yibo Jiang, Zhou Zhao
Generating Image Captions in Arabic Using Root-Word Based Recurrent Neural Networks and Deep Neural Networks PDF
Vasu Jindal
Contextual Collaborative Filtering for Student Response Prediction in Mixed-Format Tests PDF
Shumin Jing, Sheng Li
Learning Abduction Under Partial Observability PDF
Brendan Juba, Zongyi Li, Evan Miller
Towards Neural Speaker Modeling in Multi-Party Conversation: The Task, Dataset, and Models PDF
Zhao Meng, Lili Mou, Zhi Jin
Predicting Depression Severity by Multi-Modal Feature Engineering and Fusion PDF
Aven Samareh, Yan Jin, Zhangyang Wang, Xiangyu Chang, Shuai Huang
Discriminative Semi-Supervised Feature Selection via Rescaled Least Squares Regression-Supplement PDF
Guowen Yuan, Xiaojun Chen, Chen Wang, Feiping Nie, Liping Jing
Path-Based Attention Neural Model for Fine-Grained Entity Typing PDF
Denghui Zhang, Manling Li, Pengshan Cai, Yantao Jia, Yuanzhuo Wang

Demonstrations

Lookine: Let the Blind Hear a Smile PDF
Yaohua Bu, Jia Jia, Yuhan Tang, Xuan Zang, Tianyu Gao


Copyright © 2018 Association for the Advancement of Artificial Intelligence. All Rights Reserved.