Presentations and Authors


Last name A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All
Track:
 

AAAI18 - Applications

Automated Segmentation of Overlapping Cytoplasm in Cervical Smear Images via Contour Fragments PDF
Youyi Song, Jing Qin, Baiying Lei, Kup-Sze Choi
Geographic Differential Privacy for Mobile Crowd Coverage Maximization PDF
Leye Wang, Gehua Qin, Dingqi Yang, Xiao Han, Xiaojuan Ma

AAAI18 - Artificial Intelligence and the Web

A Multi-Task Learning Approach for Improving Product Title Compression with User Search Log Data PDF
Jingang Wang, Junfeng Tian, Long Qiu, Sheng Li, Jun Lang, Luo Si, Man Lan

AAAI18 - Heuristic Search and Optimization

On Multiset Selection With Size Constraints PDF
Chao Qian, Yibo Zhang, Ke Tang, Xin Yao
Noisy Derivative-Free Optimization With Value Suppression PDF
Hong Wang, Hong Qian, Yang Yu

AAAI18 - Knowledge Representation and Reasoning

SELF: Structural Equational Likelihood Framework for Causal Discovery PDF
Ruichu Cai, Jie Qiao, Zhenjie Zhang, Zhifeng Hao

AAAI18 - Machine Learning Applications

r-BTN: Cross-Domain Face Composite and Synthesis From Limited Facial Patches PDF
Yang Song, Zhifei Zhang, Hairong Qi
SFCN-OPI: Detection and Fine-Grained Classification of Nuclei Using Sibling FCN With Objectness Prior Interaction PDF
Yanning Zhou, Qi Dou, Hao Chen, Jing Qin, Pheng-Ann Heng

AAAI18 - Machine Learning Methods

LSTD: A Low-Shot Transfer Detector for Object Detection PDF
Hao Chen, Yali Wang, Guoyou Wang, Yu Qiao
Deep Q-learning From Demonstrations PDF
Todd Hester, Matej Vecerik, Olivier Pietquin, Marc Lanctot, Tom Schaul, Bilal Piot, Dan Horgan, John Quan, Andrew Sendonaris, Ian Osband, Gabriel Dulac-Arnold, John Agapiou, Joel Z. Leibo, Audrunas Gruslys
Variational Probability Flow for Biologically Plausible Training of Deep Neural Networks PDF
Zuozhu Liu, Tony Q. S. Quek, Shaowei Lin
Wasserstein Distance Guided Representation Learning for Domain Adaptation PDF
Jian Shen, Yanru Qu, Weinan Zhang, Yong Yu
Towards Ultra-High Performance and Energy Efficiency of Deep Learning Systems: An Algorithm-Hardware Co-Optimization Framework PDF
Yanzhi Wang, Caiwen Ding, Zhe Li, Geng Yuan, Siyu Liao, Xiaolong Ma, Bo Yuan, Xuehai Qian, Jian Tang, Qinru Qiu, Xue Lin
SC2Net: Sparse LSTMs for Sparse Coding PDF
Joey Tianyi Zhou, Kai Di, Jiawei Du, Xi Peng, Hao Yang, Sinno Jialin Pan, Ivor W. Tsang, Yong Liu, Zheng Qin, Rick Siow Mong Goh

AAAI18 - Multiagent Systems

The Role of Data-Driven Priors in Multi-Agent Crowd Trajectory Estimation PDF
Gang Qiao, Sejong Yoon, Mubbasir Kapadia, Vladimir Pavlovic
Dynamic Pricing for Reusable Resources in Competitive Market With Stochastic Demand PDF
Jiang Rong, Tao Qin, Bo An

AAAI18 - NLP and Machine Learning

Meta Multi-Task Learning for Sequence Modeling PDF
Junkun Chen, Xipeng Qiu, Pengfei Liu, Xuanjing Huang
A Multi-View Fusion Neural Network for Answer Selection PDF
Lei Sha, Xiaodong Zhang, Feng Qian, Baobao Chang, Zhifang Sui
Incorporating Discriminator in Sentence Generation: a Gibbs Sampling Method PDF
Jinyue Su, Jiacheng Xu, Xipeng Qiu, Xuanjing Huang
Dual Transfer Learning for Neural Machine Translation with Marginal Distribution Regularization PDF
Yijun Wang, Yingce Xia, Li Zhao, Jiang Bian, Tao Qin, Guiquan Liu, Tie-Yan Liu
How Images Inspire Poems: Generating Classical Chinese Poetry from Images with Memory Networks PDF
Linli Xu, Liang Jiang, Chuan Qin, Zhe Wang, Dongfang Du
Asynchronous Bidirectional Decoding for Neural Machine Translation PDF
Xiangwen Zhang, Jinsong Su, Yue Qin, Yang Liu, Rongrong Ji, Hongji Wang

AAAI18 - NLP and Text Mining

Multi-Task Medical Concept Normalization Using Multi-View Convolutional Neural Network PDF
Yi Luo, Guojie Song, Pengyu Li, Zhongang Qi
Jointly Extracting Event Triggers and Arguments by Dependency-Bridge RNN and Tensor-Based Argument Interaction PDF
Lei Sha, Feng Qian, Baobao Chang, Zhifang Sui
Hierarchical Attention Flow for Multiple-Choice Reading Comprehension PDF
Haichao Zhu, Furu Wei, Bing Qin, Ting Liu

AAAI18 - Planning and Scheduling

Sensor-Based Activity Recognition via Learning From Distributions PDF
Hangwei Qian, Sinno Jialin Pan, Chunyan Miao

AAAI18 - Reasoning under Uncertainty

Hawkes Process Inference With Missing Data PDF
Christian R. Shelton, Zhen Qin, Chandini Shetty

AAAI18 - Vision

Residual Encoder Decoder Network and Adaptive Prior for Face Parsing PDF
Tianchu Guo, Youngsung Kim, Hui Zhang, Deheng Qian, ByungIn Yoo, Jingtao Xu, Dongqing Zou, Jae-Joon Han, Changkyu Choi
Facial Landmarks Detection by Self-Iterative Regression Based Landmarks-Attention Network PDF
Tao Hu, Honggang Qi, Jizheng Xu, Qingming Huang
Recurrently Aggregating Deep Features for Salient Object Detection PDF
Xiaowei Hu, Lei Zhu, Jing Qin, Chi-Wing Fu, Pheng-Ann Heng
A Cascaded Inception of Inception Network With Attention Modulated Feature Fusion for Human Pose Estimation PDF
Wentao Liu, Jie Chen, Cheng Li, Chen Qian, Xiao Chu, Xiaolin Hu
Scene-Centric Joint Parsing of Cross-View Videos PDF
Hang Qi, Yuanlu Xu, Tao Yuan, Tianfu Wu, Song-Chun Zhu
Exploring Human-Like Attention Supervision in Visual Question Answering PDF
Tingting Qiao, Jianfeng Dong, Duanqing Xu
Temporal-Enhanced Convolutional Network for Person Re-Identification PDF
Yang Wu, Jie Qiu, Jun Takamatsu, Tsukasa Ogasawara
Unsupervised Part-Based Weighting Aggregation of Deep Convolutional Features for Image Retrieval PDF
Jian Xu, Cunzhao Shi, Chengzuo Qi, Chunheng Wang, Baihua Xiao
Exploring Temporal Preservation Networks for Precise Temporal Action Localization PDF
Ke Yang, Peng Qiao, Dongsheng Li, Shaohe Lv, Yong Dou
Deep Reinforcement Learning for Unsupervised Video Summarization With Diversity-Representativeness Reward PDF
Kaiyang Zhou, Yu Qiao, Tao Xiang

Student Abstracts

Negative-Aware Influence Maximization on Social Networks PDF
Yipeng Chen, Hongyan Li, Qiang Qu
Generative Adversarial Network for Abstractive Text Summarization PDF
Linqing Liu, Yao Lu, Min Yang, Qiang Qu, Jia Zhu, Hongyan Li


Copyright © 2018 Association for the Advancement of Artificial Intelligence. All Rights Reserved.