Presentations and Authors


Last name A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All
Track:
 

AAAI18 - Applications

EAD: Elastic-Net Attacks to Deep Neural Networks via Adversarial Examples PDF
Pin-Yu Chen, Yash Sharma, Huan Zhang, Jinfeng Yi, Cho-Jui Hsieh
MuseGAN: Multi-track Sequential Generative Adversarial Networks for Symbolic Music Generation and Accompaniment PDF
Hao-Wen Dong, Wen-Yi Hsiao, Li-Chia Yang, Yi-Hsuan Yang
Distributed Composite Quantization PDF
Weixiang Hong, Jingjing Meng, Junsong Yuan
Tensorized Projection for High-Dimensional Binary Embedding PDF
Weixiang Hong, Jingjing Meng, Junsong Yuan
Multi-View Multi-Graph Embedding for Brain Network Clustering Analysis PDF
Ye Liu, Lifang He, Bokai Cao, Philip S. Yu, Ann B. Ragin, Alex D. Leow
On Organizing Online Soirees with Live Multi-Streaming PDF
Chih-Ya Shen, C. P. Kankeu Fotsing, De-Nian Yang, Yi-Shin Chen, Wang-Chien Lee
CD-CNN: A Partially Supervised Cross-Domain Deep Learning Model for Urban Resident Recognition PDF
Jingyuan Wang, Xu He, Ze Wang, Junjie Wu, Nicholas Jing Yuan, Xing Xie, Zhang Xiong
Geographic Differential Privacy for Mobile Crowd Coverage Maximization PDF
Leye Wang, Gehua Qin, Dingqi Yang, Xiao Han, Xiaojuan Ma
Video Summarization via Semantic Attended Networks PDF
Huawei Wei, Bingbing Ni, Yichao Yan, Huanyu Yu, Xiaokang Yang, Chen Yao

AAAI18 - Artificial Intelligence and the Web

Neural Link Prediction over Aligned Networks PDF
Xuezhi Cao, Haokun Chen, Xuejian Wang, Weinan Zhang, Yong Yu
Dual Deep Neural Networks Cross-Modal Hashing PDF
Zhen-Duo Chen, Wan-Jin Yu, Chuan-Xiang Li, Liqiang Nie, Xin-Shun Xu
Representation Learning for Scale-Free Networks PDF
Rui Feng, Yang Yang, Wenjie Hu, Fei Wu, Yueting Zhang
VSE-ens: Visual-Semantic Embeddings with Efficient Negative Sampling PDF
Guibing Guo, Songlin Zhai, Fajie Yuan, Yuan Liu, Xingwei Wang
A Network-Specific Markov Random Field Approach to Community Detection PDF
Dongxiao He, Xinxin You, Zhiyong Feng, Di Jin, Xue Yang, Weixiong Zhang
Telepath: Understanding Users from a Human Vision Perspective in Large-Scale Recommender Systems PDF
Yu Wang, Jixing Xu, Aohan Wu, Mantian Li, Yang He, Jinghe Hu, Weipeng P. Yan
RSDNE: Exploring Relaxed Similarity and Dissimilarity from Completely-Imbalanced Labels for Network Embedding PDF
Zheng Wang, Xiaojun Ye, Chaokun Wang, Yuexin Wu, Changping Wang, Kaiwen Liang
Retrieving and Classifying Affective Images via Deep Metric Learning PDF
Jufeng Yang, Dongyu She, Yu-Kun Lai, Ming-Hsuan Yang
Multi-Facet Network Embedding: Beyond the General Solution of Detection and Representation PDF
Liang Yang, Yuanfang Guo, Xiaochun Cao
Urban Dreams of Migrants: A Case Study of Migrant Integration in Shanghai PDF
Yang Yang, Chenhao Tan, Zongtao Liu, Fei Wu, Yueting Zhuang
From Common to Special: When Multi-Attribute Learning Meets Personalized Opinions PDF
Zhiyong Yang, Qianqian Xu, Xiaochun Cao, Qingming Huang
Discovering and Distinguishing Multiple Visual Senses for Polysemous Words PDF
Yazhou Yao, Jian Zhang, Fumin Shen, Wankou Yang, Pu Huang, Zhenmin Tang
Spatiotemporal Activity Modeling Under Data Scarcity: A Graph-Regularized Cross-Modal Embedding Approach PDF
Chao Zhang, Mengxiong Liu, Zhengchao Liu, Carl Yang, Luming Zhang, Jiawei Han
Unsupervised Generative Adversarial Cross-Modal Hashing PDF
Jian Zhang, Yuxin Peng, Mingkuan Yuan
Dynamic Network Embedding by Modeling Triadic Closure Process PDF
Lekui Zhou, Yang Yang, Xiang Ren, Fei Wu, Yueting Zhuang
Inferring Emotion from Conversational Voice Data: A Semi-Supervised Multi-Path Generative Neural Network Approach PDF
Suping Zhou, Jia Jia, Qi Wang, Yufei Dong, Yufeng Yin, Kehua Lei

AAAI18 - Cognitive Systems

Explicit Reasoning over End-to-End Neural Architectures for Visual Question Answering PDF
Somak Aditya, Yezhou Yang, Chitta Baral
Style Transfer in Text: Exploration and Evaluation PDF
Zhenxin Fu, Xiaoye Tan, Nanyun Peng, Dongyan Zhao, Rui Yan
RUBER: An Unsupervised Method for Automatic Evaluation of Open-Domain Dialog Systems PDF
Chongyang Tao, Lili Mou, Dongyan Zhao, Rui Yan

AAAI18 - Computational Sustainability and AI

Group Sparse Bayesian Learning for Active Surveillance on Epidemic Dynamics PDF
Hongbin Pei, Bo Yang, Jiming Liu, Lei Dong

AAAI18 - Game Theory and Economic Paradigms

Facility Location Games With Fractional Preferences PDF
Chi Kit Ken Fong, Minming Li, Pinyan Lu, Taiki Todo, Makoto Yokoo
Fair Rent Division on a Budget PDF
Ariel D. Procaccia, Rodrigo A. Velez, Dingli Yu
A Regression Approach for Modeling Games With Many Symmetric Players PDF
Bryce Wiedenbeck, Fengjun Yang, Michael P. Wellman

AAAI18 - Heuristic Search and Optimization

Locality Preserving Projection Based on F-norm PDF
Xiangjie Hu, Yanfeng Sun, Junbin Gao, Yongli Hu, Baocai Yin
On Multiset Selection With Size Constraints PDF
Chao Qian, Yibo Zhang, Ke Tang, Xin Yao
Submodular Function Maximization Over Graphs via Zero-Suppressed Binary Decision Diagrams PDF
Shinsaku Sakaue, Masaaki Nishino, Norihito Yasuda
Noisy Derivative-Free Optimization With Value Suppression PDF
Hong Wang, Hong Qian, Yang Yu

AAAI18 - Human Computation and Crowd Sourcing

Adversarial Learning for Chinese NER From Crowd Annotations PDF
YaoSheng Yang, Meishan Zhang, Wenliang Chen, Wei Zhang, Haofen Wang, Min Zhang

AAAI18 - Humans and AI

Cascade and Parallel Convolutional Recurrent Neural Networks on EEG-based Intention Recognition for Brain Computer Interface PDF
Dalin Zhang, Lina Yao, Xiang Zhang, Sen Wang, Weitong Chen, Robert Boots, Boualem Benatallah
WiFi-Based Human Identification via Convex Tensor Shapelet Learning PDF
Han Zou, Yuxun Zhou, Jianfei Yang, Weixi Gu, Lihua Xie, Costas J. Spanos

AAAI18 - Knowledge Representation and Reasoning

Machine-Translated Knowledge Transfer for Commonsense Causal Reasoning PDF
Jinyoung Yeo, Geungyu Wang, Hyunsouk Cho, Seungtaek Choi, Seung-won Hwang

AAAI18 - Machine Learning Applications

Multi-Step Time Series Generator for Molecular Dynamics PDF
Katsuhiro Endo, Katsufumi Tomobe, Kenji Yasuoka
Video-Based Person Re-Identification via Self Paced Weighting PDF
Wenjun Huang, Chao Liang, Yi Yu, Zheng Wang, Weijian Ruan, Ruimin Hu
Generating Music Medleys via Playing Music Puzzle Games PDF
Yu-Siang Huang, Szu-Yu Chou, Yi-Hsuan Yang
DeepHit: A Deep Learning Approach to Survival Analysis With Competing Risks PDF
Changhee Lee, William R. Zame, Jinsung Yoon, Mihaela van der Schaar
Multi-Modal Multi-Task Learning for Automatic Dietary Assessment PDF
Qi Liu, Yue Zhang, Zhenguang Liu, Ye Yuan, Li Cheng, Roger Zimmermann
Distance-Aware DAG Embedding for Proximity Search on Heterogeneous Graphs PDF
Zemin Liu, Vincent W. Zheng, Zhou Zhao, Fanwei Zhu, Kevin Chen-Chuan Chang, Minghui Wu, Jing Ying
Semi-Supervised Biomedical Translation With Cycle Wasserstein Regression GANs PDF
Matthew B. A. McDermott, Tom Yan, Tristan Naumann, Nathan Hunt, Harini Suresh, Peter Szolovits, Marzyeh Ghassemi
Hierarchical Video Generation From Orthogonal Information: Optical Flow and Texture PDF
Katsunori Ohnishi, Shohei Yamamoto, Yoshitaka Ushiku, Tatsuya Harada
Exercise-Enhanced Sequential Modeling for Student Performance Prediction PDF
Yu Su, Qingwen Liu, Qi Liu, Zhenya Huang, Yu Yin, Enhong Chen, Chris Ding, Si Wei, Guoping Hu
Mesh-Based Autoencoders for Localized Deformation Component Analysis PDF
Qingyang Tan, Lin Gao, Yu-Kun Lai, Jie Yang, Shihong Xia
Collaborative Filtering With Social Exposure: A Modular Approach to Social Recommendation PDF
Menghan Wang, Xiaolin Zheng, Yang Yang, Kun Zhang
Learning Generative Neural Networks for 3D Colorization PDF
Zhenpei Yang, Lihang Liu, Qixing Huang
Deep Multi-View Spatial-Temporal Network for Taxi Demand Prediction PDF
Huaxiu Yao, Fei Wu, Jintao Ke, Xianfeng Tang, Yitian Jia, Siyu Lu, Pinghua Gong, Jieping Ye, Zhenhui Li
WalkRanker: A Unified Pairwise Ranking Model With Multiple Relations for Item Recommendation PDF
Lu Yu, Chuxu Zhang, Shichao Pei, Guolei Sun, Xiangliang Zhang
Data Poisoning Attacks on Multi-Task Relationship Learning PDF
Mengchen Zhao, Bo An, Yaodong Yu, Sulin Liu, Sinno Jialin Pan

AAAI18 - Machine Learning Methods

Trace Ratio Optimization With Feature Correlation Mining for Multiclass Discriminant Analysis PDF
Forough Rezaei Boroujeni, Sen Wang, Zhihui Li, Nicholas West, Bela Stantic, Lina Yao, Guodong Long
Efficient Architecture Search by Network Transformation PDF
Han Cai, Tianyao Chen, Weinan Zhang, Yong Yu, Jun Wang
Diverse Exploration for Fast and Safe Policy Improvement PDF
Andrew Cohen, Lei Yu, Robert Wright
Randomized Kernel Selection With Spectra of Multilevel Circulant Matrices PDF
Lizhong Ding, Shizhong Liao, Yong Liu, Peng Yang, Xin Gao
Non-Discriminatory Machine Learning Through Convex Fairness Criteria PDF
Naman Goel, Mohammad Yaghini, Boi Faltings
Margin Based PU Learning PDF
Tieliang Gong, Guangtao Wang, Jieping Ye, Zongben Xu, Ming Lin
Orthogonal Weight Normalization: Solution to Optimization Over Multiple Dependent Stiefel Manifolds in Deep Neural Networks PDF
Lei Huang, Xianglong Liu, Bo Lang, Adams Wei Yu, Yongliang Wang, Bo Li
Spatio-Temporal Graph Convolution for Skeleton Based Action Recognition PDF
Chaolong Li, Zhen Cui, Wenming Zheng, Chunyan Xu, Jian Yang
Learning to Generalize: Meta-Learning for Domain Generalization PDF
Da Li, Yongxin Yang, Yi-Zhe Song, Timothy M. Hospedales
A Probabilistic Hierarchical Model for Multi-View and Multi-Feature Classification PDF
Jinxing Li, Hongwei Yong, Bob Zhang, Mu Li, Lei Zhang, David Zhang
Balanced Clustering via Exclusive Lasso: A Pragmatic Approach PDF
Zhihui Li, Feiping Nie, Xiaojun Chang, Zhigang Ma, Yi Yang
Transferable Contextual Bandit for Cross-Domain Recommendation PDF
Bo Liu, Ying Wei, Yu Zhang, Zhixian Yan, Qiang Yang
Nonlinear Pairwise Layer and Its Training for Kernel Learning PDF
Fanghui Liu, Xiaolin Huang, Chen Gong, Jie Yang, Li Li
A Parallelizable Acceleration Framework for Packing Linear Programs PDF
Palma London, Shai Vardi, Adam Wierman, Hanling Yi
Nonconvex Sparse Spectral Clustering by Alternating Direction Method of Multipliers and Its Convergence Analysis PDF
Canyi Lu, Jiashi Feng, Zhouchen Lin, Shuicheng Yan
Stochastic Non-Convex Ordinal Embedding With Stabilized Barzilai-Borwein Step Size PDF
Ke Ma, Jinshan Zeng, Jiechao Xiong, Qianqian Xu, Xiaochun Cao, Wei Liu, Yuan Yao
Quantized Memory-Augmented Neural Networks PDF
Seongsik Park, Seijoon Kim, Seil Lee, Ho Bae, Sungroh Yoon
Wasserstein Distance Guided Representation Learning for Domain Adaptation PDF
Jian Shen, Yanru Qu, Weinan Zhang, Yong Yu
Reliable Multi-View Clustering PDF
Hong Tao, Chenping Hou, Xinwang Liu, Tongliang Liu, Dongyun Yi, Jubo Zhu
Detecting Adversarial Examples Through Image Transformation PDF
Shixin Tian, Guolei Yang, Ying Cai
Kernel Cross-Correlator PDF
Chen Wang, Le Zhang, Lihua Xie, Junsong Yuan
Towards Ultra-High Performance and Energy Efficiency of Deep Learning Systems: An Algorithm-Hardware Co-Optimization Framework PDF
Yanzhi Wang, Caiwen Ding, Zhe Li, Geng Yuan, Siyu Liao, Xiaolong Ma, Bo Yuan, Xuehai Qian, Jian Tang, Qinru Qiu, Xue Lin
Decoupled Convolutions for CNNs PDF
Guotian Xie, Ting Zhang, Kuiyuan Yang, Jianhuang Lai, Jingdong Wang
HodgeRank With Information Maximization for Crowdsourced Pairwise Ranking Aggregation PDF
Qianqian Xu, Jiechao Xiong, Xi Chen, Qingming Huang, Yuan Yao
Dictionary Learning in Optimal Metric Space PDF
Jiexi Yan, Cheng Deng, Xianglong Liu
Automatic Model Selection in Subspace Clustering via Triplet Relationships PDF
Jufeng Yang, Jie Liang, Kai Wang, Yong-Liang Yang, Ming-Ming Cheng
A Poisson Gamma Probabilistic Model for Latent Node-Group Memberships in Dynamic Networks PDF
Sikun Yang, Heinz Koeppl
New l2,1-Norm Relaxation of Multi-Way Graph Cut for Clustering PDF
Xu Yang, Cheng Deng, Xianglong Liu, Feiping Nie
Efficient K-Shot Learning With Regularized Deep Networks PDF
Donghyun Yoo, Haoqi Fan, Vishnu Naresh Boddeti, Kris M. Kitani
Learning With Single-Teacher Multi-Student PDF
Shan You, Chang Xu, Chao Xu, Dacheng Tao
Tau-FPL: Tolerance-Constrained Learning in Linear Time PDF
Ao Zhang, Nan Li, Jian Pu, Jun Wang, Junchi Yan, Hongyuan Zha
Latent Semantic Aware Multi-View Multi-Label Classification PDF
Changqing Zhang, Ziwei Yu, Qinghua Hu, Pengfei Zhu, Xinwang Liu, Xiaobo Wang
SC2Net: Sparse LSTMs for Sparse Coding PDF
Joey Tianyi Zhou, Kai Di, Jiawei Du, Xi Peng, Hao Yang, Sinno Jialin Pan, Ivor W. Tsang, Yong Liu, Zheng Qin, Rick Siow Mong Goh
A Spherical Hidden Markov Model for Semantics-Rich Human Mobility Modeling PDF
Wanzheng Zhu, Chao Zhang, Shuochao Yao, Xiaobin Gao, Jiawei Han
Weighted Multi-View Spectral Clustering Based on Spectral Perturbation PDF
Linlin Zong, Xianchao Zhang, Xinyue Liu, Hong Yu

AAAI18 - Multiagent Systems

The Role of Data-Driven Priors in Multi-Agent Crowd Trajectory Estimation PDF
Gang Qiao, Sejong Yoon, Mubbasir Kapadia, Vladimir Pavlovic

AAAI18 - NLP and Knowledge Representation

Learning Sentiment-Specific Word Embedding via Global Sentiment Representation PDF
Peng Fu, Zheng Lin, Fengcheng Yuan, Weiping Wang, Dan Meng
Augmenting End-to-End Dialogue Systems With Commonsense Knowledge PDF
Tom Young, Erik Cambria, Iti Chaturvedi, Hao Zhou, Subham Biswas, Minlie Huang
Sequential Copying Networks PDF
Qingyu Zhou, Nan Yang, Furu Wei, Ming Zhou

AAAI18 - NLP and Machine Learning

Table-to-Text: Describing Table Region With Natural Language PDF
Junwei Bao, Duyu Tang, Nan Duan, Zhao Yan, Yuanhua Lv, Ming Zhou, Tiejun Zhao
Using k-Way Co-Occurrences for Learning Word Embeddings PDF
Danushka Bollegala, Yuichi Yoshida, Ken-ichi Kawarabayashi
Learning to Compose Task-Specific Tree Structures PDF
Jihun Choi, Kang Min Yoo, Sang-goo Lee
A Knowledge-Grounded Neural Conversation Model PDF
Marjan Ghazvininejad, Chris Brockett, Ming-Wei Chang, Bill Dolan, Jianfeng Gao, Wen-tau Yih, Michel Galley
Long Text Generation via Adversarial Training with Leaked Information PDF
Jiaxian Guo, Sidi Lu, Han Cai, Weinan Zhang, Yong Yu, Jun Wang
Customized Nonlinear Bandits for Online Response Selection in Neural Conversation Models PDF
Bing Liu, Tong Yu, Ian Lane, Ole J. Mengshoel
Eliciting Positive Emotion through Affect-Sensitive Dialogue Response Generation: A Neural Network Approach PDF
Nurul Lubis, Sakriani Sakti, Koichiro Yoshino, Satoshi Nakamura
Personalizing a Dialogue System With Transfer Reinforcement Learning PDF
Kaixiang Mo, Yu Zhang, Shuangyin Li, Jiajun Li, Qiang Yang
Neural Response Generation With Dynamic Vocabularies PDF
Yu Wu, Wei Wu, Dejian Yang, Can Xu, Zhoujun Li
Chinese LIWC Lexicon Expansion via Hierarchical Classification of Word Embeddings with Sememe Attention PDF
Xiangkai Zeng, Cheng Yang, Cunchao Tu, Zhiyuan Liu, Maosong Sun

AAAI18 - NLP and Text Mining

Generative Adversarial Network Based Heterogeneous Bibliographic Network Representation for Personalized Citation Recommendation PDF
Xiaoyan Cai, Junwei Han, Libin Yang
Reinforcement Learning for Relation Classification From Noisy Data PDF
Jun Feng, Minlie Huang, Li Zhao, Yang Yang, Xiaoyan Zhu
Hierarchical Attention Transfer Network for Cross-Domain Sentiment Classification PDF
Zheng Li, Ying Wei, Yu Zhang, Qiang Yang
Towards a Neural Conversation Model With Diversity Net Using Determinantal Point Processes PDF
Yiping Song, Rui Yan, Yansong Feng, Yaoyuan Zhang, Dongyan Zhao, Ming Zhang
S-Net: From Answer Extraction to Answer Synthesis for Machine Reading Comprehension PDF
Chuanqi Tan, Furu Wei, Nan Yang, Bowen Du, Weifeng Lv, Ming Zhou
R3: Reinforced Ranker-Reader for Open-Domain Question Answering PDF
Shuohang Wang, Mo Yu, Xiaoxiao Guo, Zhiguo Wang, Tim Klinger, Wei Zhang, Shiyu Chang, Gerry Tesauro, Bowen Zhou, Jing Jiang
Improving Review Representations With User Attention and Product Attention for Sentiment Classification PDF
Zhen Wu, Xin-Yu Dai, Cunyan Yin, Shujian Huang, Jiajun Chen
Dual Attention Network for Product Compatibility and Function Satisfiability Analysis PDF
Hu Xu, Sihong Xie, Lei Shu, Philip S. Yu
Assertion-Based QA With Question-Aware Open Information Extraction PDF
Zhao Yan, Duyu Tang, Nan Duan, Shujie Liu, Wendi Wang, Daxin Jiang, Ming Zhou, Zhoujun Li
Multi-Entity Aspect-Based Sentiment Analysis With Context, Entity and Aspect Memory PDF
Jun Yang, Runqi Yang, Chongjun Wang, Junyuan Xie
OTyper: A Neural Architecture for Open Named Entity Typing PDF
Zheng Yuan, Doug Downey
Scale Up Event Extraction Learning via Automatic Training Data Generation PDF
Ying Zeng, Yansong Feng, Rong Ma, Zheng Wang, Rui Yan, Chongde Shi, Dongyan Zhao

AAAI18 - Planning and Scheduling

Scheduling in Visual Fog Computing: NP-Completeness and Practical Efficient Solutions PDF
Hong-Min Chu, Shao-Wen Yang, Padmanabhan Pillai, Yen-Kuang Chen
Learning Conditional Generative Models for Temporal Point Processes PDF
Shuai Xiao, Hongteng Xu, Junchi Yan, Mehrdad Farajtabar, Xiaokang Yang, Le Song, Hongyuan Zha

AAAI18 - Robotics

Improved Results for Minimum Constraint Removal PDF
Eduard Eiben, Jonathan Gemmell, Iyad Kanj, Andrew Youngdahl
Safe Exploration and Optimization of Constrained MDPs Using Gaussian Processes PDF
Akifumi Wachi, Yanan Sui, Yisong Yue, Masahiro Ono

AAAI18 - Search and Constraint Satisfaction

Learning Robust Search Strategies Using a Bandit-Based Approach PDF
Wei Xia, Roland H. C. Yap

AAAI18 - Vision

SEE: Towards Semi-Supervised End-to-End Scene Text Recognition PDF
Christian Bartz, Haojin Yang, Christoph Meinel
Order-Free RNN With Visual Attention for Multi-Label Classification PDF
Shang-Fu Chen, Yi-Chen Chen, Chih-Kuan Yeh, Yu-Chiang Frank Wang
Hierarchical Nonlinear Orthogonal Adaptive-Subspace Self-Organizing Map Based Feature Extraction for Human Action Recognition PDF
Yang Du, Chunfeng Yuan, Bing Li, Weiming Hu, Hao Yang, Zhikang Fu, Lili Zhao
Residual Encoder Decoder Network and Adaptive Prior for Face Parsing PDF
Tianchu Guo, Youngsung Kim, Hui Zhang, Deheng Qian, ByungIn Yoo, Jingtao Xu, Dongqing Zou, Jae-Joon Han, Changkyu Choi
Robust Collaborative Discriminative Learning for RGB-Infrared Tracking PDF
Xiangyuan Lan, Mang Ye, Shengping Zhang, Pong C. Yuen
R-FCN++: Towards Accurate Region-Based Fully Convolutional Networks for Object Detection PDF
Zeming Li, Yilun Chen, Gang Yu, Yangdong Deng
Multi-Rate Gated Recurrent Convolutional Networks for Video-Based Pedestrian Re-Identification PDF
Zhihui Li, Lina Yao, Feiping Nie, Dingwen Zhang, Min Xu
Semi-Supervised Bayesian Attribute Learning for Person Re-Identification PDF
Wenhe Liu, Xiaojun Chang, Ling Chen, Yi Yang
SqueezedText: A Real-Time Scene Text Recognition by Binary Convolutional Encoder-Decoder Network PDF
Zichuan Liu, Yixing Li, Fengbo Ren, Wang Ling Goh, Hao Yu
Unsupervised Articulated Skeleton Extraction From Point Set Sequences Captured by a Single Depth Camera PDF
Xuequan Lu, Honghua Chen, Sai-Kit Yeung, Zhigang Deng, Wenzhi Chen
Scene-Centric Joint Parsing of Cross-View Videos PDF
Hang Qi, Yuanlu Xu, Tao Yuan, Tianfu Wu, Song-Chun Zhu
Extreme Low Resolution Activity Recognition With Multi-Siamese Embedding Learning PDF
Michael S. Ryoo, Kiyoon Kim, Hyun Jong Yang
Learning Binary Residual Representations for Domain-Specific Video Streaming PDF
Yi-Hsuan Tsai, Ming-Yu Liu, Deqing Sun, Ming-Hsuan Yang, Jan Kautz
Spatial Temporal Graph Convolutional Networks for Skeleton-Based Action Recognition PDF
Sijie Yan, Yuanjun Xiong, Dahua Lin
Domain-Shared Group-Sparse Dictionary Learning for Unsupervised Domain Adaptation PDF
Baoyao Yang, Andy J. Ma, Pong C. Yuen
Multi-Scale Bidirectional FCN for Object Skeleton Extraction PDF
Fan Yang, Xin Li, Hong Cheng, Yuxiao Guo, Leiting Chen, Jianping Li
Understanding Image Impressiveness Inspired by Instantaneous Human Perceptual Cues PDF
Jufeng Yang, Yan Sun, Jie Liang, Yong-Liang Yang, Ming-Ming Cheng
Exploring Temporal Preservation Networks for Precise Temporal Action Localization PDF
Ke Yang, Peng Qiao, Dongsheng Li, Shaohe Lv, Yong Dou
Towards Perceptual Image Dehazing by Physics-Based Disentanglement and Adversarial Training PDF
Xitong Yang, Zheng Xu, Jiebo Luo
Unsupervised Learning of Geometry From Videos With Edge-Aware Depth-Normal Consistency PDF
Zhenheng Yang, Peng Wang, Wei Xu, Liang Zhao, Ramakant Nevatia
Hierarchical Discriminative Learning for Visible Thermal Person Re-Identification PDF
Mang Ye, Xiangyuan Lan, Jiawei Li, Pong C. Yuen
Co-Saliency Detection Within a Single Image PDF
Hongkai Yu, Kang Zheng, Jianwu Fang, Hao Guo, Wei Feng, Song Wang
Deep Stereo Matching With Explicit Cost Aggregation Sub-Architecture PDF
Lidong Yu, Yucheng Wang, Yuwei Wu, Yunde Jia
A Deep Ranking Model for Spatio-Temporal Highlight Detection From a 360◦ Video PDF
Youngjae Yu, Sangho Lee, Joonil Na, Jaeyun Kang, Gunhee Kim
Accelerated Training for Massive Classification via Dynamic Class Selection PDF
Xingcheng Zhang, Lei Yang, Junjie Yan, Dahua Lin

IAAI18 - Deployed

SmartHS: An AI Platform for Improving Government Service Provision PDF
Yongqing Zheng, Han Yu, Lizhen Cui, Chunyan Miao, Cyril Leung, Qiang Yang

IAAI18 - Challenge

AI Challenges in Synthetic Biology Engineering PDF
Fusun Yaman, Aaron Adler, Jacob Beal

EAAI18 - Full Papers

Investigating Active Learning for Concept Prerequisite Learning PDF
Chen Liang, Jianbo Ye, Shuting Wang, Bart Pursel, C. Lee Giles

Student Abstracts

Plan-Based Intention Revision PDF
Adam Amos-Binks, R. Michael Young
A Stratified Feature Ranking Method for Supervised Feature Selection PDF
Renjie Chen, Xiaojun Chen, Guowen Yuan, Wenya Sun, Qingyao Wu
Preliminary Results on Exploration-Driven Satisfiability Solving PDF
Md Solimul Chowdhury, Martin Müller, Jia-Huai You
Enhancing RNN Based OCR by Transductive Transfer Learning From Text to Images PDF
Yang He, Jingling Yuan, Lin Li
Sentiment Lexicon Enhanced Attention-Based LSTM for Sentiment Classification PDF
Zeyang Lei, Yujiu Yang, Min Yang
NuMWVC: A Novel Local Search for Minimum Weighted Vertex Cover Problem PDF
Ruizhi Li, Shaowei Cai, Shuli Hu, Minghao Yin, Jian Gao
Generative Adversarial Network for Abstractive Text Summarization PDF
Linqing Liu, Yao Lu, Min Yang, Qiang Qu, Jia Zhu, Hongyan Li
Deep Embedding for Determining the Number of Clusters PDF
Yiqi Wang, Zhan Shi, Xifeng Guo, Xinwang Liu, En Zhu, Jianping Yin
Discriminative Semi-Supervised Feature Selection via Rescaled Least Squares Regression-Supplement PDF
Guowen Yuan, Xiaojun Chen, Chen Wang, Feiping Nie, Liping Jing
A Semi-Supervised Network Embedding Model for Protein Complexes Detection PDF
Wei Zhao, Jia Zhu, Min Yang, Danyang Xiao, Gabriel Pui Cheong Fung, Xiaojun Chen
Variance Reduced K-Means Clustering PDF
Yawei Zhao, Yuewei Ming, Xinwang Liu, En Zhu, Jianping Yin

Demonstrations

BaitBuster: A Clickbait Identification Framework PDF
Md Main Uddin Rony, Naeemul Hassan, Mohammad Yousuf
MAgent: A Many-Agent Reinforcement Learning Platform for Artificial Collective Intelligence PDF
Lianmin Zheng, Jiacheng Yang, Han Cai, Ming Zhou, Weinan Zhang, Jun Wang, Yong Yu


Copyright © 2018 Association for the Advancement of Artificial Intelligence. All Rights Reserved.