Presentations and Authors


Last name A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All
Track:
 

AAAI18 - Applications

Algorithms for Trip-Vehicle Assignment in Ride-Sharing PDF
Xiaohui Bei, Shengyu Zhang
EAD: Elastic-Net Attacks to Deep Neural Networks via Adversarial Examples PDF
Pin-Yu Chen, Yash Sharma, Huan Zhang, Jinfeng Yi, Cho-Jui Hsieh
Beyond Distributive Fairness in Algorithmic Decision Making: Feature Selection for Procedurally Fair Learning PDF
Nina Grgić-Hlača, Muhammad Bilal Zafar, Krishna P. Gummadi, Adrian Weller
Predicting Aesthetic Score Distribution Through Cumulative Jensen-Shannon Divergence PDF
Xin Jin, Le Wu, Xiaodong Li, Siyu Chen, Siwei Peng, Jingying Chi, Shiming Ge, Chenggen Song, Geng Zhao
Deep Representation-Decoupling Neural Networks for Monaural Music Mixture Separation PDF
Zhuo Li, Hongwei Wang, Miao Zhao, Wenjie Li, Minyi Guo
Learning the Joint Representation of Heterogeneous Temporal Events for Clinical Endpoint Prediction PDF
Luchen Liu, Jianhao Shen, Ming Zhang, Zichang Wang, Jian Tang
TIMERS: Error-Bounded SVD Restart on Dynamic Networks PDF
Ziwei Zhang, Peng Cui, Jian Pei, Xiao Wang, Wenwu Zhu
Ranking Users in Social Networks With Higher-Order Structures PDF
Huan Zhao, Xiaogang Xu, Yangqiu Song, Dik Lun Lee, Zhao Chen, Han Gao

AAAI18 - Artificial Intelligence and the Web

Neural Link Prediction over Aligned Networks PDF
Xuezhi Cao, Haokun Chen, Xuejian Wang, Weinan Zhang, Yong Yu
Privacy Preserving Point-of-Interest Recommendation Using Decentralized Matrix Factorization PDF
Chaochao Chen, Ziqi Liu, Peilin Zhao, Jun Zhou, Xiaolong Li
Representation Learning for Scale-Free Networks PDF
Rui Feng, Yang Yang, Wenjie Hu, Fei Wu, Yueting Zhang
VSE-ens: Visual-Semantic Embeddings with Efficient Negative Sampling PDF
Guibing Guo, Songlin Zhai, Fajie Yuan, Yuan Liu, Xingwei Wang
Partial Multi-View Outlier Detection Based on Collective Learning PDF
Jun Guo, Wenwu Zhu
A Network-Specific Markov Random Field Approach to Community Detection PDF
Dongxiao He, Xinxin You, Zhiyong Feng, Di Jin, Xue Yang, Weixiong Zhang
Robust Detection of Link Communities in Large Social Networks by Exploiting Link Semantics PDF
Di Jin, Xiaobao Wang, Ruifang He, Dongxiao He, Jianwu Dang, Weixiong Zhang
FILE: A Novel Framework for Predicting Social Status in Signed Networks PDF
Xiaoming Li, Hui Fang, Jie Zhang
Community Detection in Attributed Graphs: An Embedding Approach PDF
Ye Li, Chaofeng Sha, Xin Huang, Yanchun Zhang
Social Recommendation with an Essential Preference Space PDF
Chun-Yi Liu, Chuan Zhou, Jia Wu, Yue Hu, Li Guo
Cross-Lingual Entity Linking for Web Tables PDF
Xusheng Luo, Kangqi Luo, Xianyang Chen, Kenny Q. Zhu
DepthLGP: Learning Embeddings of Out-of-Sample Nodes in Dynamic Networks PDF
Jianxin Ma, Peng Cui, Wenwu Zhu
Improved English to Russian Translation by Neural Suffix Prediction PDF
Kai Song, Yue Zhang, Min Zhang, Weihua Luo
Structural Deep Embedding for Hyper-Networks PDF
Ke Tu, Peng Cui, Xiao Wang, Fei Wang, Wenwu Zhu
Deep Asymmetric Transfer Network for Unbalanced Domain Adaptation PDF
Daixin Wang, Peng Cui, Wenwu Zhu
Urban Dreams of Migrants: A Case Study of Migrant Integration in Shanghai PDF
Yang Yang, Chenhao Tan, Zongtao Liu, Fei Wu, Yueting Zhuang
Discovering and Distinguishing Multiple Visual Senses for Polysemous Words PDF
Yazhou Yao, Jian Zhang, Fumin Shen, Wankou Yang, Pu Huang, Zhenmin Tang
Spatiotemporal Activity Modeling Under Data Scarcity: A Graph-Regularized Cross-Modal Embedding Approach PDF
Chao Zhang, Mengxiong Liu, Zhengchao Liu, Carl Yang, Luming Zhang, Jiawei Han
Unsupervised Generative Adversarial Cross-Modal Hashing PDF
Jian Zhang, Yuxin Peng, Mingkuan Yuan
Exploring Implicit Feedback for Open Domain Conversation Generation PDF
Wei-Nan Zhang, Lingzhi Li, Dongyan Cao, Ting Liu
Joint Training for Neural Machine Translation Models with Monolingual Data PDF
Zhirui Zhang, Shujie Liu, Mu Li, Ming Zhou, Enhong Chen
Attention-via-Attention Neural Machine Translation PDF
Shenjian Zhao, Zhihua Zhang
Dynamic Network Embedding by Modeling Triadic Closure Process PDF
Lekui Zhou, Yang Yang, Xiang Ren, Fei Wu, Yueting Zhuang
Inferring Emotion from Conversational Voice Data: A Semi-Supervised Multi-Path Generative Neural Network Approach PDF
Suping Zhou, Jia Jia, Qi Wang, Yufei Dong, Yufeng Yin, Kehua Lei

AAAI18 - Cognitive Modeling

A Plasticity-Centric Approach to Train the Non-Differential Spiking Neural Networks PDF
Tielin Zhang, Yi Zeng, Dongcheng Zhao, Mengting Shi

AAAI18 - Cognitive Systems

Style Transfer in Text: Exploration and Evaluation PDF
Zhenxin Fu, Xiaoye Tan, Nanyun Peng, Dongyan Zhao, Rui Yan
RUBER: An Unsupervised Method for Automatic Evaluation of Open-Domain Dialog Systems PDF
Chongyang Tao, Lili Mou, Dongyan Zhao, Rui Yan
Emotional Chatting Machine: Emotional Conversation Generation with Internal and External Memory PDF
Hao Zhou, Minlie Huang, Tianyang Zhang, Xiaoyan Zhu, Bing Liu

AAAI18 - Game Theory and Economic Paradigms

Reinforcement Mechanism Design for Fraudulent Behaviour in e-Commerce PDF
Qingpeng Cai, Aris Filos-Ratsikas, Pingzhong Tang, Yiwei Zhang
Approximation-Variance Tradeoffs in Facility Location Games PDF
Ariel D. Procaccia, David Wajc, Hanrui Zhang
Non-Exploitable Protocols for Repeated Cake Cutting PDF
Omer Tamuz, Shai Vardi, Juba Ziani
Average-Case Approximation Ratio of Scheduling Without Payments PDF
Jie Zhang

AAAI18 - Heuristic Search and Optimization

On Multiset Selection With Size Constraints PDF
Chao Qian, Yibo Zhang, Ke Tang, Xin Yao

AAAI18 - Human Computation and Crowd Sourcing

Adversarial Learning for Chinese NER From Crowd Annotations PDF
YaoSheng Yang, Meishan Zhang, Wenliang Chen, Wei Zhang, Haofen Wang, Min Zhang

AAAI18 - Humans and AI

Beyond Sparsity: Tree Regularization of Deep Models for Interpretability PDF
Mike Wu, Michael C. Hughes, Sonali Parbhoo, Maurizio Zazzi, Volker Roth, Finale Doshi-Velez
Cascade and Parallel Convolutional Recurrent Neural Networks on EEG-based Intention Recognition for Brain Computer Interface PDF
Dalin Zhang, Lina Yao, Xiang Zhang, Sen Wang, Weitong Chen, Robert Boots, Boualem Benatallah
WiFi-Based Human Identification via Convex Tensor Shapelet Learning PDF
Han Zou, Yuxun Zhou, Jianfei Yang, Weixi Gu, Lihua Xie, Costas J. Spanos

AAAI18 - Knowledge Representation and Reasoning

SELF: Structural Equational Likelihood Framework for Causal Discovery PDF
Ruichu Cai, Jie Qiao, Zhenjie Zhang, Zhifeng Hao
Splitting an LPMLN Program PDF
Bin Wang, Zhizheng Zhang, Hongxiang Xu, Jun Shen
Forgetting and Unfolding for Existential Rules PDF
Zhe Wang, Kewen Wang, Xiaowang Zhang
Measuring Conditional Independence by Independent Residuals: Theoretical Results and Application in Causal Discovery PDF
Hao Zhang, Shuigeng Zhou, Jihong Guan
Fairness in Decision-Making — The Causal Explanation Formula PDF
Junzhe Zhang, Elias Bareinboim
Embedding of Hierarchically Typed Knowledge Bases PDF
Richong Zhang, Fanshuang Kong, Chenyue Wang, Yongyi Mao
On the Satisfiability Problem of Patterns in SPARQL 1.1 PDF
Xiaowang Zhang, Jan Van den Bussche, Kewen Wang, Zhe Wang

AAAI18 - Machine Learning Applications

Learning Datum-Wise Sampling Frequency for Energy-Efficient Human Activity Recognition PDF
Weihao Cheng, Sarah Erfani, Rui Zhang, Ramamohanarao Kotagiri
A Neural Attention Model for Urban Air Quality Inference: Learning the Weights of Monitoring Stations PDF
Weiyu Cheng, Yanyan Shen, Yanmin Zhu, Linpeng Huang
Collaborative Filtering With User-Item Co-Autoregressive Models PDF
Chao Du, Chongxuan Li, Yin Zheng, Jun Zhu, Bo Zhang
Discriminant Projection Representation-Based Classification for Vision Recognition PDF
Qingxiang Feng, Yicong Zhou
Group-Pair Convolutional Neural Networks for Multi-View Based 3D Object Retrieval PDF
Zan Gao, Deyu Wang, Xiangnan He, Hua Zhang
Dependence Guided Unsupervised Feature Selection PDF
Jun Guo, Wenwu Zhu
On Trivial Solution and High Correlation Problems in Deep Supervised Hashing PDF
Yuchen Guo, Xin Zhao, Guiguang Ding, Jungong Han
Video-Based Sign Language Recognition Without Temporal Segmentation PDF
Jie Huang, Wengang Zhou, Qilin Zhang, Houqiang Li, Weiping Li
Energy-Efficient Automatic Train Driving by Learning Driving Patterns PDF
Jin Huang, Yue Gao, Sha Lu, Xibin Zhao, Yangdong Deng, Ming Gu
DeepHit: A Deep Learning Approach to Survival Analysis With Competing Risks PDF
Changhee Lee, William R. Zame, Jinsung Yoon, Mihaela van der Schaar
Unified Locally Linear Classifiers With Diversity-Promoting Anchor Points PDF
Chenghao Liu, Teng Zhang, Peilin Zhao, Jianling Sun, Steven C. H. Hoi
Multi-Modal Multi-Task Learning for Automatic Dietary Assessment PDF
Qi Liu, Yue Zhang, Zhenguang Liu, Ye Yuan, Li Cheng, Roger Zimmermann
Distance-Aware DAG Embedding for Proximity Search on Heterogeneous Graphs PDF
Zemin Liu, Vincent W. Zheng, Zhou Zhao, Fanwei Zhu, Kevin Chen-Chuan Chang, Minghui Wu, Jing Ying
Nonlocal Patch Based t-SVD for Image Inpainting: Algorithm and Error Analysis PDF
Liangchen Song, Bo Du, Lefei Zhang, Liangpei Zhang, Jia Wu, Xuelong Li
r-BTN: Cross-Domain Face Composite and Synthesis From Limited Facial Patches PDF
Yang Song, Zhifei Zhang, Hairong Qi
Multimodal Poisson Gamma Belief Network PDF
Chaojie Wang, Bo Chen, Mingyuan Zhou
When Will You Arrive? Estimating Travel Time Based on Deep Neural Networks PDF
Dong Wang, Junbo Zhang, Wei Cao, Jian Li, Yu Zheng
GraphGAN: Graph Representation Learning With Generative Adversarial Nets PDF
Hongwei Wang, Jia Wang, Jialin Wang, Miao Zhao, Weinan Zhang, Fuzheng Zhang, Xing Xie, Minyi Guo
Collaborative Filtering With Social Exposure: A Modular Approach to Social Recommendation PDF
Menghan Wang, Xiaolin Zheng, Yang Yang, Kun Zhang
Hybrid Attentive Answer Selection in CQA With Deep Users Modelling PDF
Jiahui Wen, Jingwei Ma, Yiliu Feng, Mingyang Zhong
Measuring the Popularity of Job Skills in Recruitment Market: A Multi-Criteria Approach PDF
Tong Xu, Hengshu Zhu, Chen Zhu, Pan Li, Hui Xiong
WalkRanker: A Unified Pairwise Ranking Model With Multiple Relations for Item Recommendation PDF
Lu Yu, Chuxu Zhang, Shichao Pei, Guolei Sun, Xiangliang Zhang
Sequence-to-Point Learning With Neural Networks for Non-Intrusive Load Monitoring PDF
Chaoyun Zhang, Mingjun Zhong, Zongzuo Wang, Nigel Goddard, Charles Sutton
Feature Enhancement Network: A Refined Scene Text Detector PDF
Sheng Zhang, Yuliang Liu, Lianwen Jin, Canjie Luo
COSINE: Community-Preserving Social Network Embedding From Information Diffusion Cascades PDF
Yuan Zhang, Tianshu Lyu, Yan Zhang
Data Poisoning Attacks on Multi-Task Relationship Learning PDF
Mengchen Zhao, Bo An, Yaodong Yu, Sulin Liu, Sinno Jialin Pan
An Adversarial Hierarchical Hidden Markov Model for Human Pose Modeling and Generation PDF
Rui Zhao, Qiang Ji
Unsupervised Representation Learning With Long-Term Dynamics for Skeleton Based Action Recognition PDF
Nenggan Zheng, Jun Wen, Risheng Liu, Liangqu Long, Jianhua Dai, Zhefeng Gong
SFCN-OPI: Detection and Fine-Grained Classification of Nuclei Using Sibling FCN With Objectness Prior Interaction PDF
Yanning Zhou, Qi Dou, Hao Chen, Jing Qin, Pheng-Ann Heng
Parameter-Free Centralized Multi-Task Learning for Characterizing Developmental Sex Differences in Resting State Functional Connectivity PDF
Xiaofeng Zhu, Hongming Li, Yong Fan

AAAI18 - Machine Learning Methods

ARC: Adversarial Robust Cuts for Semi-Supervised and Multi-Label Classification PDF
Sima Behpour, Wei Xing, Brian D. Ziebart
Efficient Architecture Search by Network Transformation PDF
Han Cai, Tianyao Chen, Weinan Zhang, Yong Yu, Jun Wang
AdaComp : Adaptive Residual Gradient Compression for Data-Parallel Distributed Training PDF
Chia-Yu Chen, Jungwook Choi, Daniel Brand, Ankur Agrawal, Wei Zhang, Kailash Gopalakrishnan
DarkRank: Accelerating Deep Metric Learning via Cross Sample Similarities Transfer PDF
Yuntao Chen, Naiyan Wang, Zhaoxiang Zhang
Learning From Semi-Supervised Weak-Label Data PDF
Hao-Chen Dong, Yu-Feng Li, Zhi-Hua Zhou
AutoEncoder by Forest PDF
Ji Feng, Zhi-Hua Zhou
Incomplete Label Multi-Task Ordinal Regression for Spatial Event Scale Forecasting PDF
Yuyang Gao, Liang Zhao
An Euclidean Distance Based on Tensor Product Graph Diffusion Related Attribute Value Embedding for Nominal Data Clustering PDF
Lei Gu, Ningning Zhou, Yang Zhao
SNNN: Promoting Word Sentiment and Negation in Neural Sentiment Classification PDF
Qinmin Hu, Jie Zhou, Qin Chen, Liang He
Label Distribution Learning by Exploiting Label Correlations PDF
Xiuyi Jia, Weiwei Li, Junyu Liu, Yu Zhang
Extremely Low Bit Neural Network: Squeeze the Last Bit Out With ADMM PDF
Cong Leng, Zesheng Dou, Hao Li, Shenghuo Zhu, Rong Jin
Spatio-Temporal Graph Convolution for Skeleton Based Action Recognition PDF
Chaolong Li, Zhen Cui, Wenming Zheng, Chunyan Xu, Jian Yang
A Probabilistic Hierarchical Model for Multi-View and Multi-Feature Classification PDF
Jinxing Li, Hongwei Yong, Bob Zhang, Mu Li, Lei Zhang, David Zhang
Latent Discriminant Subspace Representations for Multi-View Outlier Detection PDF
Kai Li, Sheng Li, Zhengming Ding, Weidong Zhang, Yun Fu
Adaptive Graph Convolutional Neural Networks PDF
Ruoyu Li, Sheng Wang, Feiyun Zhu, Junzhou Huang
Online Clustering of Contextual Cascading Bandits PDF
Shuai Li, Shengyu Zhang
An Optimal Online Method of Selecting Source Policies for Reinforcement Learning PDF
Siyuan Li, Chongjie Zhang
Learning With Incomplete Labels PDF
Yingming Li, Zenglin Xu, Zhongfei Zhang
Transferable Contextual Bandit for Cross-Domain Recommendation PDF
Bo Liu, Ying Wei, Yu Zhang, Zhixian Yan, Qiang Yang
Riemannian Stein Variational Gradient Descent for Bayesian Inference PDF
Chang Liu, Jun Zhu
Dual Set Multi-Label Learning PDF
Chong Liu, Peng Zhao, Sheng-Jun Huang, Yuan Jiang, Zhi-Hua Zhou
Doubly Approximate Nearest Neighbor Classification PDF
Weiwei Liu, Zhuanghua Liu, Ivor W. Tsang, Wenjie Zhang, Xuemin Lin
Consistent and Specific Multi-View Subspace Clustering PDF
Shirui Luo, Changqing Zhang, Wei Zhang, Xiaochun Cao
Stochastic Non-Convex Ordinal Embedding With Stabilized Barzilai-Borwein Step Size PDF
Ke Ma, Jinshan Zeng, Jiechao Xiong, Qianqian Xu, Xiaochun Cao, Wei Liu, Yuan Yao
Exploiting Emotion on Reviews for Recommender Systems PDF
Xuying Meng, Suhang Wang, Huan Liu, Yujun Zhang
Personalized Privacy-Preserving Social Recommendation PDF
Xuying Meng, Suhang Wang, Kai Shu, Jundong Li, Bo Chen, Huan Liu, Yujun Zhang
Learning Vector Autoregressive Models With Latent Processes PDF
Saber Salehkaleybar, Jalal Etesami, Negar Kiyavash, Kun Zhang
Wasserstein Distance Guided Representation Learning for Domain Adaptation PDF
Jian Shen, Yanru Qu, Weinan Zhang, Yong Yu
Reliable Multi-View Clustering PDF
Hong Tao, Chenping Hou, Xinwang Liu, Tongliang Liu, Dongyun Yi, Jubo Zhu
Selective Verification Strategy for Learning From Crowds PDF
Tian Tian, Yichi Zhou, Jun Zhu
Bayesian Functional Optimization PDF
Ngo Anh Vien, Heiko Zimmermann, Marc Toussaint
Kernel Cross-Correlator PDF
Chen Wang, Le Zhang, Lihua Xie, Junsong Yuan
Efficient Test-Time Predictor Learning With Group-Based Budget PDF
Li Wang, Dajiang Zhu, Yujie Chi
Zero-Shot Learning via Class-Conditioned Deep Generative Models PDF
Wenlin Wang, Yunchen Pu, Vinay Kumar Verma, Kai Fan, Yizhe Zhang, Changyou Chen, Piyush Rai, Lawrence Carin
Sparse Gaussian Conditional Random Fields on Top of Recurrent Neural Networks PDF
Xishun Wang, Minjie Zhang, Fenghui Ren
Decoupled Convolutions for CNNs PDF
Guotian Xie, Ting Zhang, Kuiyuan Yang, Jianhuang Lai, Jingdong Wang
Perception Coordination Network: A Framework for Online Multi-Modal Concept Acquisition and Binding PDF
You-Lu Xing, Fu-Rao Shen, Jin-Xi Zhao, Jing-Xin Pan, Ah-Hwee Tan
Deep Neural Network Compression With Single and Multiple Level Quantization PDF
Yuhui Xu, Yongzhuang Wang, Aojun Zhou, Weiyao Lin, Hongkai Xiong
Informed Non-Convex Robust Principal Component Analysis With Features PDF
Niannan Xue, Jiankang Deng, Yannis Panagakis, Stefanos Zafeiriou
Tau-FPL: Tolerance-Constrained Learning in Linear Time PDF
Ao Zhang, Nan Li, Jian Pu, Jun Wang, Junchi Yan, Hongyuan Zha
Multi-Layer Multi-View Classification for Alzheimer’s Disease Diagnosis PDF
Changqing Zhang, Ehsan Adeli, Tao Zhou, Xiaobo Chen, Dinggang Shen
Latent Semantic Aware Multi-View Multi-Label Classification PDF
Changqing Zhang, Ziwei Yu, Qinghua Hu, Pengfei Zhu, Xinwang Liu, Xiaobo Wang
ROAR: Robust Label Ranking for Social Emotion Mining PDF
Jason (Jiasheng) Zhang, Dongwon Lee
Beyond Link Prediction: Predicting Hyperlinks in Adjacency Space PDF
Muhan Zhang, Zhicheng Cui, Shali Jiang, Yixin Chen
An End-to-End Deep Learning Architecture for Graph Classification PDF
Muhan Zhang, Zhicheng Cui, Marion Neumann, Yixin Chen
Feature-Induced Labeling Information Enrichment for Multi-Label Learning PDF
Qian-Wen Zhang, Yun Zhong, Min-Ling Zhang
Interpreting CNN Knowledge via an Explanatory Graph PDF
Quanshi Zhang, Ruiming Cao, Feng Shi, Ying Nian Wu, Song-Chun Zhu
Examining CNN Representations With Respect to Dataset Bias PDF
Quanshi Zhang, Wenguan Wang, Song-Chun Zhu
Optimal Margin Distribution Clustering PDF
Teng Zhang, Zhi-Hua Zhou
Training Set Debugging Using Trusted Items PDF
Xuezhou Zhang, Xiaojin Zhu, Stephen Wright
EMD Metric Learning PDF
Zizhao Zhang, Yubo Zhang, Xibin Zhao, Yue Gao
Distant-Supervision of Heterogeneous Multitask Learning for Social Event Forecasting With Multilingual Indicators PDF
Liang Zhao, Junxiang Wang, Xiaojie Guo
Label Distribution Learning by Optimal Transport PDF
Peng Zhao, Zhi-Hua Zhou
Substructure Assembling Network for Graph Classification PDF
Xiaohan Zhao, Bo Zong, Ziyu Guan, Kai Zhang, Wei Zhao
Hypergraph Learning With Cost Interval Optimization PDF
Xibin Zhao, Nan Wang, Heyuan Shi, Hai Wan, Jin Huang, Yue Gao
Learning Mixtures of Random Utility Models PDF
Zhibing Zhao, Tristan Villamil, Lirong Xia
Direct Hashing Without Pseudo-Labels PDF
Feng Zheng, Heng Huang
Learning Graph-Structured Sum-Product Networks for Probabilistic Semantic Maps PDF
Kaiyu Zheng, Andrzej Pronobis, Rajesh P. N. Rao
Label Distribution Learning by Exploiting Sample Correlations Locally PDF
Xiang Zheng, Xiuyi Jia, Weiwei Li
ATRank: An Attention-Based User Behavior Modeling Framework for Recommendation PDF
Chang Zhou, Jinze Bai, Junshuai Song, Xiaofei Liu, Zhengchao Zhao, Xiusi Chen, Jun Gao
Budget-Constrained Multi-Armed Bandits With Multiple Plays PDF
Datong P. Zhou, Claire J. Tomlin
Rocket Launching: A Universal and Efficient Framework for Training Well-Performing Light Net PDF
Guorui Zhou, Ying Fan, Runpeng Cui, Weijie Bian, Xiaoqiang Zhu, Kun Gai
SC2Net: Sparse LSTMs for Sparse Coding PDF
Joey Tianyi Zhou, Kai Di, Jiawei Du, Xi Peng, Hao Yang, Sinno Jialin Pan, Ivor W. Tsang, Yong Liu, Zheng Qin, Rick Siow Mong Goh
Adaptive Quantization for Deep Neural Network PDF
Yiren Zhou, Seyed-Mohsen Moosavi-Dezfooli, Ngai-Man Cheung, Pascal Frossard
Non-Parametric Outliers Detection in Multiple Time Series A Case Study: Power Grid Data Analysis PDF
Yuxun Zhou, Han Zou, Reza Arghandeh, Weixi Gu, Costas J. Spanos
A Spherical Hidden Markov Model for Semantics-Rich Human Mobility Modeling PDF
Wanzheng Zhu, Chao Zhang, Shuochao Yao, Xiaobin Gao, Jiawei Han
Weighted Multi-View Spectral Clustering Based on Spectral Perturbation PDF
Linlin Zong, Xianchao Zhang, Xinyue Liu, Hong Yu

AAAI18 - Multiagent Systems

POMDP-Based Decision Making for Fast Event Handling in VANETs PDF
Shuo Chen, Athirai A. Irissappane, Jie Zhang
An Ant-Based Algorithm to Solve Distributed Constraint Optimization Problems PDF
Ziyu Chen, Tengfei Wu, Yanchen Deng, Cheng Zhang
Integrated Cooperation and Competition in Multi-Agent Decision-Making PDF
Kyle Hollins Wray, Akshat Kumar, Shlomo Zilberstein
Privacy-Preserving Policy Iteration for Decentralized POMDPs PDF
Feng Wu, Shlomo Zilberstein, Xiaoping Chen
HogRider: Champion Agent of Microsoft Malmo Collaborative AI Challenge PDF
Yanhai Xiong, Haipeng Chen, Mengchen Zhao, Bo An

AAAI18 - NLP and Knowledge Representation

Syntax-Directed Attention for Neural Machine Translation PDF
Kehai Chen, Rui Wang, Masao Utiyama, Eiichiro Sumita, Tiejun Zhao
Linguistic Properties Matter for Implicit Discourse Relation Recognition: Combining Semantic Interaction, Topic Continuity and Attribution PDF
Wenqiang Lei, Yuanxin Xiang, Yuwei Wang, Qian Zhong, Meichun Liu, Min-Yen Kan
Event Detection via Gated Multilingual Attention Mechanism PDF
Jian Liu, Yubo Chen, Kang Liu, Jun Zhao
Improving Sequence-to-Sequence Constituency Parsing PDF
Lemao Liu, Muhua Zhu, Shuming Shi
Translating Pro-Drop Languages With Reconstruction Models PDF
Longyue Wang, Zhaopeng Tu, Shuming Shi, Tong Zhang, Yvette Graham, Qun Liu
Augmenting End-to-End Dialogue Systems With Commonsense Knowledge PDF
Tom Young, Erik Cambria, Iti Chaturvedi, Hao Zhou, Subham Biswas, Minlie Huang
An Unsupervised Model With Attention Autoencoders for Question Retrieval PDF
Minghua Zhang, Yunfang Wu
Sequential Copying Networks PDF
Qingyu Zhou, Nan Yang, Furu Wei, Ming Zhou

AAAI18 - NLP and Machine Learning

Table-to-Text: Describing Table Region With Natural Language PDF
Junwei Bao, Duyu Tang, Nan Duan, Zhao Yan, Yuanhua Lv, Ming Zhou, Tiejun Zhao
cw2vec: Learning Chinese Word Embeddings with Stroke n-gram Information PDF
Shaosheng Cao, Wei Lu, Jun Zhou, Xiaolong Li
Geometric Relationship between Word and Context Representations PDF
Jiangtao Feng, Xiaoqing Zheng
Long Text Generation via Adversarial Training with Leaked Information PDF
Jiaxian Guo, Sidi Lu, Han Cai, Weinan Zhang, Yong Yu, Jun Wang
Neural Character-level Dependency Parsing for Chinese PDF
Haonan Li, Zhisong Zhang, Yuqi Ju, Hai Zhao
Slim Embedding Layers for Recurrent Neural Language Models PDF
Zhongliang Li, Raymond Kulhanek, Shaojun Wang, Yunxin Zhao, Shuang Wu
Automatic Generation of Text Descriptive Comments for Code Blocks PDF
Yuding Liang, Kenny Qili Zhu
Semantic Structure-Based Word Embedding by Incorporating Concept Convergence and Word Divergence PDF
Qian Liu, Heyan Huang, Guangquan Zhang, Yang Gao, Junyu Xuan, Jie Lu
Personalizing a Dialogue System With Transfer Reinforcement Learning PDF
Kaixiang Mo, Yu Zhang, Shuangyin Li, Jiajun Li, Qiang Yang
Attention-based Belief or Disbelief Feature Extraction for Dependency Parsing PDF
Haoyuan Peng, Lu Liu, Yi Zhou, Junying Zhou, Xiaoqing Zheng
A Multi-View Fusion Neural Network for Answer Selection PDF
Lei Sha, Xiaodong Zhang, Feng Qian, Baobao Chang, Zhifang Sui
Generating Sentences Using a Dynamic Canvas PDF
Harshil Shah, Bowen Zheng, David Barber
Deconvolutional Latent-Variable Model for Text Sequence Matching PDF
Dinghan Shen, Yizhe Zhang, Ricardo Henao, Qinliang Su, Lawrence Carin
DiSAN: Directional Self-Attention Network for RNN/CNN-Free Language Understanding PDF
Tao Shen, Tianyi Zhou, Guodong Long, Jing Jiang, Shirui Pan, Chengqi Zhang
Variational Recurrent Neural Machine Translation PDF
Jinsong Su, Shan Wu, Deyi Xiong, Yaojie Lu, Xianpei Han, Biao Zhang
MathDQN: Solving Arithmetic Word Problems via Deep Reinforcement Learning PDF
Lei Wang, Dongxiang Zhang, Lianli Gao, Jingkuan Song, Long Guo, Heng Tao Shen
Dual Transfer Learning for Neural Machine Translation with Marginal Distribution Regularization PDF
Yijun Wang, Yingce Xia, Li Zhao, Jiang Bian, Tao Qin, Guiquan Liu, Tie-Yan Liu
Word Attention for Sequence to Sequence Text Understanding PDF
Lijun Wu, Fei Tian, Li Zhao, Jianhuang Lai, Tie-Yan Liu
Hierarchical Recurrent Attention Network for Response Generation PDF
Chen Xing, Yu Wu, Wei Wu, Yalou Huang, Ming Zhou
Learning Multi-Modal Word Representation Grounded in Visual Context PDF
Éloi Zablocki, Benjamin Piwowarski, Laure Soulier, Patrick Gallinari
Memory Fusion Network for Multi-view Sequential Learning PDF
Amir Zadeh, Paul Pu Liang, Navonil Mazumder, Soujanya Poria, Erik Cambria, Louis-Philippe Morency
Multi-attention Recurrent Network for Human Communication Comprehension PDF
Amir Zadeh, Paul Pu Liang, Soujanya Poria, Prateek Vij, Erik Cambria, Louis-Philippe Morency
Chinese LIWC Lexicon Expansion via Hierarchical Classification of Word Embeddings with Sememe Attention PDF
Xiangkai Zeng, Cheng Yang, Cunchao Tu, Zhiyuan Liu, Maosong Sun
Large Scaled Relation Extraction With Reinforcement Learning PDF
Xiangrong Zeng, Shizhu He, Kang Liu, Jun Zhao
End-to-End Quantum-like Language Models with Application to Question Answering PDF
Peng Zhang, Jiabin Niu, Zhan Su, Benyou Wang, Liqun Ma, Dawei Song
Adaptive Co-attention Network for Named Entity Recognition in Tweets PDF
Qi Zhang, Jinlan Fu, Xiaoyu Liu, Xuanjing Huang
Neural Networks Incorporating Dictionaries for Chinese Word Segmentation PDF
Qi Zhang, Xiaoyu Liu, Jinlan Fu
Addressee and Response Selection in Multi-Party Conversations With Speaker Interaction RNNs PDF
Rui Zhang, Honglak Lee, Lazaros Polymenakos, Dragomir Radev
Asynchronous Bidirectional Decoding for Neural Machine Translation PDF
Xiangwen Zhang, Jinsong Su, Yue Qin, Yang Liu, Rongrong Ji, Hongji Wang
Medical Exam Question Answering with Large-scale Reading Comprehension PDF
Xiao Zhang, Ji Wu, Zhiyang He, Xien Liu, Ying Su
CoLink: An Unsupervised Framework for User Identity Linkage PDF
Zexuan Zhong, Yong Cao, Yong Cao, Mu Guo, Mu Guo, Zaiqing Nie, Zaiqing Nie
Tree-Structured Neural Machine for Linguistics-Aware Sentence Generation PDF
Ganbin Zhou, Ping Luo, Rongyu Cao, Yijun Xiao, Fen Lin, Bo Chen, Qing He
Elastic Responding Machine for Dialog Generation with Dynamically Mechanism Selecting PDF
Ganbin Zhou, Ping Luo, Yijun Xiao, Fen Lin, Bo Chen, Qing He
RNN-Based Sequence-Preserved Attention for Dependency Parsing PDF
Yi Zhou, Junying Zhou, Lu Liu, Jiangtao Feng, Haoyuan Peng, Xiaoqing Zheng

AAAI18 - NLP and Text Mining

Reinforcement Learning for Relation Classification From Noisy Data PDF
Jun Feng, Minlie Huang, Li Zhao, Yang Yang, Xiaoyan Zhu
SEE: Syntax-Aware Entity Embedding for Neural Relation Extraction PDF
Zhengqiu He, Wenliang Chen, Zhenghua Li, Meishan Zhang, Wei Zhang, Min Zhang
Hierarchical Attention Transfer Network for Cross-Domain Sentiment Classification PDF
Zheng Li, Ying Wei, Yu Zhang, Qiang Yang
Towards a Neural Conversation Model With Diversity Net Using Determinantal Point Processes PDF
Yiping Song, Rui Yan, Yansong Feng, Yaoyuan Zhang, Dongyan Zhao, Ming Zhang
S-Net: From Answer Extraction to Answer Synthesis for Machine Reading Comprehension PDF
Chuanqi Tan, Furu Wei, Nan Yang, Bowen Du, Weifeng Lv, Ming Zhou
Investigating Inner Properties of Multimodal Representation and Semantic Compositionality With Brain-Based Componential Semantics PDF
Shaonan Wang, Jiajun Zhang, Nan Lin, Chengqing Zong
Learning Multimodal Word Representation via Dynamic Fusion Methods PDF
Shaonan Wang, Jiajun Zhang, Chengqing Zong
R3: Reinforced Ranker-Reader for Open-Domain Question Answering PDF
Shuohang Wang, Mo Yu, Xiaoxiao Guo, Zhiguo Wang, Tim Klinger, Wei Zhang, Shiyu Chang, Gerry Tesauro, Bowen Zhou, Jing Jiang
Assertion-Based QA With Question-Aware Open Information Extraction PDF
Zhao Yan, Duyu Tang, Nan Duan, Shujie Liu, Wendi Wang, Daxin Jiang, Ming Zhou, Zhoujun Li
Scale Up Event Extraction Learning via Automatic Training Data Generation PDF
Ying Zeng, Yansong Feng, Rong Ma, Zheng Wang, Rui Yan, Chongde Shi, Dongyan Zhao
Learning Structured Representation for Text Classification via Reinforcement Learning PDF
Tianyang Zhang, Minlie Huang, Li Zhao
Duplicate Question Identification by Integrating FrameNet With Neural Networks PDF
Xiaodong Zhang, Xu Sun, Houfeng Wang
Variational Reasoning for Question Answering With Knowledge Graph PDF
Yuyu Zhang, Hanjun Dai, Zornitsa Kozareva, Alexander J. Smola, Le Song
Hierarchical Attention Flow for Multiple-Choice Reading Comprehension PDF
Haichao Zhu, Furu Wei, Bing Qin, Ting Liu

AAAI18 - Planning and Scheduling

Knowledge-Based Policies for Qualitative Decentralized POMDPs PDF
Abdallah Saffidine, François Schwarzentruber, Bruno Zanuttini
Risk-Aware Proactive Scheduling via Conditional Value-at-Risk PDF
Wen Song, Donghun Kang, Jie Zhang, Hui Xi
Learning Conditional Generative Models for Temporal Point Processes PDF
Shuai Xiao, Hongteng Xu, Junchi Yan, Mehrdad Farajtabar, Xiaokang Yang, Le Song, Hongyuan Zha

AAAI18 - Reasoning under Uncertainty

An Experimental Study of Advice in Sequential Decision-Making Under Uncertainty PDF
Florian Benavent, Bruno Zanuttini
A Neural Stochastic Volatility Model PDF
Rui Luo, Weinan Zhang, Xiaojun Xu, Jun Wang
Towards Training Probabilistic Topic Models on Neuromorphic Multi-Chip Systems PDF
Zihao Xiao, Jianfei Chen, Jun Zhu

AAAI18 - Robotics

Learning Integrated Holism-Landmark Representations for Long-Term Loop Closure Detection PDF
Fei Han, Hua Wang, Hao Zhang

AAAI18 - Search and Constraint Satisfaction

On Cryptographic Attacks Using Backdoors for SAT PDF
Alexander Semenov, Oleg Zaikin, Ilya Otpuschennikov, Stepan Kochemazov, Alexey Ignatiev

AAAI18 - Vision

Temporal-Difference Learning With Sampling Baseline for Image Captioning PDF
Hui Chen, Guiguang Ding, Sicheng Zhao, Jungong Han
Learning a Wavelet-Like Auto-Encoder to Accelerate Deep Neural Networks PDF
Tianshui Chen, Liang Lin, Wangmeng Zuo, Xiaonan Luo, Lei Zhang
Self-View Grounding Given a Narrated 360° Video PDF
Shih-Han Chou, Yi-Chun Chen, Kuo-Hao Zeng, Hou-Ning Hu, Jianlong Fu, Min Sun
A Deep Cascade Network for Unaligned Face Attribute Classification PDF
Hui Ding, Hao Zhou, Shaohua Kevin Zhou, Rama Chellappa
Hierarchical Nonlinear Orthogonal Adaptive-Subspace Self-Organizing Map Based Feature Extraction for Human Action Recognition PDF
Yang Du, Chunfeng Yuan, Bing Li, Weiming Hu, Hao Yang, Zhikang Fu, Lili Zhao
Learning Pose Grammar to Encode Human Body Configuration for 3D Pose Estimation PDF
Hao-Shu Fang, Yuanlu Xu, Wenguan Wang, Xiaobai Liu, Song-Chun Zhu
Hierarchical LSTM for Sign Language Translation PDF
Dan Guo, Wengang Zhou, Houqiang Li, Meng Wang
Learning Coarse-to-Fine Structured Feature Embedding for Vehicle Re-Identification PDF
Haiyun Guo, Chaoyang Zhao, Zhiwei Liu, Jinqiao Wang, Hanqing Lu
Residual Encoder Decoder Network and Adaptive Prior for Face Parsing PDF
Tianchu Guo, Youngsung Kim, Hui Zhang, Deheng Qian, ByungIn Yoo, Jingtao Xu, Dongqing Zou, Jae-Joon Han, Changkyu Choi
CMCGAN: A Uniform Framework for Cross-Modal Visual-Audio Mutual Generation PDF
Wangli Hao, Zhaoxiang Zhang, He Guan
Integrating Both Visual and Audio Cues for Enhanced Video Caption PDF
Wangli Hao, Zhaoxiang Zhang, He Guan
Dual-Reference Face Retrieval PDF
BingZhang Hu, Feng Zheng, Ling Shao
Recurrently Aggregating Deep Features for Salient Object Detection PDF
Xiaowei Hu, Lei Zhu, Jing Qin, Chi-Wing Fu, Pheng-Ann Heng
SAP: Self-Adaptive Proposal Model for Temporal Action Detection Based on Reinforcement Learning PDF
Jingjia Huang, Nannan Li, Tao Zhang, Ge Li, Tiejun Huang, Wen Gao
Learning to Guide Decoding for Image Captioning PDF
Wenhao Jiang, Lin Ma, Xinpeng Chen, Hanwang Zhang, Wei Liu
Deep Low-Resolution Person Re-Identification PDF
Jiening Jiao, Wei-Shi Zheng, Ancong Wu, Xiatian Zhu, Shaogang Gong
Robust Collaborative Discriminative Learning for RGB-Infrared Tracking PDF
Xiangyuan Lan, Mang Ye, Shengping Zhang, Pong C. Yuen
DF2Net: Discriminative Feature Learning and Fusion Network for RGB-D Indoor Scene Classification PDF
Yabei Li, Junge Zhang, Yanhua Cheng, Kaiqi Huang, Tieniu Tan
Deep Semantic Structural Constraints for Zero-Shot Learning PDF
Yan Li, Zhen Jia, Junge Zhang, Kaiqi Huang, Tieniu Tan
Multi-Rate Gated Recurrent Convolutional Networks for Video-Based Pedestrian Re-Identification PDF
Zhihui Li, Lina Yao, Feiping Nie, Dingwen Zhang, Min Xu
Cross-View Person Identification by Matching Human Poses Estimated With Confidence on Each Body Joint PDF
Guoqiang Liang, Xuguang Lan, Kang Zheng, Song Wang, Nanning Zheng
Tracking Occluded Objects and Recovering Incomplete Trajectories by Reasoning About Containment Relations and Human Actions PDF
Wei Liang, Yixin Zhu, Song-Chun Zhu
Multi-Scale Face Restoration With Sequential Gating Ensemble Network PDF
Jianxin Lin, Tiankuang Zhou, Zhibo Chen
Action Recognition With Coarse-to-Fine Deep Feature Integration and Asynchronous Fusion PDF
Weiyao Lin, Chongyang Zhang, Ke Lu, Bin Sheng, Jianxin Wu, Bingbing Ni, Xin Liu, Hongkai Xiong
Cross-Domain Human Parsing via Adversarial Feature and Label Adaptation PDF
Si Liu, Yao Sun, Defa Zhu, Guanghui Ren, Yu Chen, Jiashi Feng, Jizhong Han
Co-Attending Free-Form Regions and Detections With Multi-Modal Multiplicative Feature Embedding for Visual Question Answering PDF
Pan Lu, Hongsheng Li, Wei Zhang, Jianyong Wang, Xiaogang Wang
Curve-Structure Segmentation From Depth Maps: A CNN-Based Approach and Its Application to Exploring Cultural Heritage Objects PDF
Yuhang Lu, Jun Zhou, Jing Wang, Jun Chen, Karen Smith, Colin Wilder, Song Wang
Multi-Channel Pyramid Person Matching Network for Person Re-Identification PDF
Chaojie Mao, Yingming Li, Yaqing Zhang, Zhongfei Zhang, Xi Li
Scene-Centric Joint Parsing of Cross-View Videos PDF
Hang Qi, Yuanlu Xu, Tao Yuan, Tianfu Wu, Song-Chun Zhu
Adversarial Discriminative Heterogeneous Face Recognition PDF
Lingxiao Song, Man Zhang, Xiang Wu, Ran He
Transferable Semi-Supervised Semantic Segmentation PDF
Huaxin Xiao, Yunchao Wei, Yu Liu, Maojun Zhang, Jiashi Feng
Emphasizing 3D Properties in Recurrent Multi-View Aggregation for 3D Shape Retrieval PDF
Cheng Xu, Biao Leng, Cheng Zhang, Xiaochen Zhou
Unsupervised Learning of Geometry From Videos With Edge-Aware Depth-Normal Consistency PDF
Zhenheng Yang, Peng Wang, Wei Xu, Liang Zhao, Ramakant Nevatia
Co-Saliency Detection Within a Single Image PDF
Hongkai Yu, Kang Zheng, Jianwu Fang, Hao Guo, Wei Feng, Song Wang
Mix-and-Match Tuning for Self-Supervised Semantic Segmentation PDF
Xiaohang Zhan, Ziwei Liu, Ping Luo, Xiaoou Tang, Chen Change Loy
Audio Visual Attribute Discovery for Fine-Grained Object Recognition PDF
Hua Zhang, Xiaochun Cao, Rui Wang
Kill Two Birds With One Stone: Weakly-Supervised Neural Network for Image Annotation and Tag Refinement PDF
Junjie Zhang, Qi Wu, Jian Zhang, Chunhua Shen, Jianfeng Lu
Face Sketch Synthesis From Coarse to Fine PDF
Mingjin Zhang, Nannan Wang, Yunsong Li, Ruxin Wang, Xinbo Gao
Accelerated Training for Massive Classification via Dynamic Class Selection PDF
Xingcheng Zhang, Lei Yang, Junjie Yan, Dahua Lin
FLIC: Fast Linear Iterative Clustering With Active Search PDF
Jiaxing Zhao, Bo Ren, Qibin Hou, Ming-Ming Cheng, Paul Rosin
Deep Reinforcement Learning for Unsupervised Video Summarization With Diversity-Representativeness Reward PDF
Kaiyang Zhou, Yu Qiao, Tao Xiang
Towards Automatic Learning of Procedures From Web Instructional Videos PDF
Luowei Zhou, Chenliang Xu, Jason J. Corso
Graph Correspondence Transfer for Person Re-Identification PDF
Qin Zhou, Heng Fan, Shibao Zheng, Hang Su, Xinzhe Li, Shuang Wu, Haibin Ling
Progressive Cognitive Human Parsing PDF
Bingke Zhu, Yingying Chen, Ming Tang, Jinqiao Wang
Learning Adversarial 3D Model Generation With 2D Image Enhancer PDF
Jing Zhu, Jin Xie, Yi Fang
Deep Structured Learning for Visual Relationship Detection PDF
Yaohui Zhu, Shuqiang Jiang
HCVRD: A Benchmark for Large-Scale Human-Centered Visual Relationship Detection PDF
Bohan Zhuang, Qi Wu, Chunhua Shen, Ian Reid, Anton van den Hengel
3D Box Proposals From a Single Monocular Image of an Indoor Scene PDF
Wei Zhuo, Mathieu Salzmann, Xuming He, Miaomiao Liu
Understanding Human Behaviors in Crowds by Imitating the Decision-Making Process PDF
Haosheng Zou, Hang Su, Shihong Song, Jun Zhu

IAAI18 - Deployed

SmartHS: An AI Platform for Improving Government Service Provision PDF
Yongqing Zheng, Han Yu, Lizhen Cui, Chunyan Miao, Cyril Leung, Qiang Yang

IAAI18 - Emerging

Death vs. Data Science: Predicting End of Life PDF
Muhammad A. Ahmad, Carly Eckert, Greg McKelvey, Kiyana Zolfagar, Anam Zahid, Ankur Teredesai
Is a Picture Worth a Thousand Words? A Deep Multi-Modal Architecture for Product Classification in E-Commerce PDF
Tom Zahavy, Abhinandan Krishnan, Alessandro Magnani, Shie Mannor

EAAI18 - Poster Papers

Introducing AI to Undergraduate Students via Computer Vision Projects PDF
Kaiman Zeng, Yancheng Li, Yida Xu, Di Wu, Nansong Wu

Doctoral Consortium

Building More Explainable Artificial Intelligence With Argumentation PDF
Zhiwei Zeng, Chunyan Miao, Cyril Leung, Jing Jih Chin

Student Abstracts

FR-ANet: A Face Recognition Guided Facial Attribute Classification Network PDF
Jiajiong Cao, Yingming Li, Xi Li, Zhongfei Zhang
Visual Recognition in Very Low-Quality Settings: Delving Into the Power of Pre-Training PDF
Bowen Cheng, Ding Liu, Zhangyang Wang, Haichao Zhang, Thomas S. Huang
Multi-Label Community-Based Question Classification via Personalized Sequence Memory Network Learning PDF
Xinyu Duan, Shengyu Zhang, Zhou Zhao, Fei Wu, Yueting Zhuang
Towards Experienced Anomaly Detector Through Reinforcement Learning PDF
Chengqiang Huang, Yulei Wu, Yuan Zuo, Ke Pei, Geyong Min
StackReader: An RNN-Free Reading Comprehension Model PDF
Yibo Jiang, Zhou Zhao
Generative Adversarial Network for Abstractive Text Summarization PDF
Linqing Liu, Yao Lu, Min Yang, Qiang Qu, Jia Zhu, Hongyan Li
A Novel Embedding Method for News Diffusion Prediction PDF
Ruoran Liu, Qiudan Li, Can Wang, Lei Wang, Daniel Dajun Zeng
Playing SNES Games With NeuroEvolution of Augmenting Topologies PDF
Son Pham, Keyi Zhang, Tung Phan, Jasper Ding, Christopher L. Dancy
A New Benchmark and Evaluation Schema for Chinese Typo Detection and Correction PDF
Dingmin Wang, Gabriel Pui Cheong Fung, Maxime Debosschere, Shichao Dong, Jia Zhu, Kam-Fai Wong
Deep Embedding for Determining the Number of Clusters PDF
Yiqi Wang, Zhan Shi, Xifeng Guo, Xinwang Liu, En Zhu, Jianping Yin
Path-Based Attention Neural Model for Fine-Grained Entity Typing PDF
Denghui Zhang, Manling Li, Pengshan Cai, Yantao Jia, Yuanzhuo Wang
Learning Attention Model From Human for Visuomotor Tasks PDF
Luxin Zhang, Ruohan Zhang, Zhuode Liu, Mary M. Hayhoe, Dana H. Ballard
Bayesian Network Structure Learning: The Two-Step Clustering-Based Algorithm PDF
Yikun Zhang, Jiming Liu, Yang Liu
A Semi-Supervised Network Embedding Model for Protein Complexes Detection PDF
Wei Zhao, Jia Zhu, Min Yang, Danyang Xiao, Gabriel Pui Cheong Fung, Xiaojun Chen
Variance Reduced K-Means Clustering PDF
Yawei Zhao, Yuewei Ming, Xinwang Liu, En Zhu, Jianping Yin
Joint Learning of Evolving Links for Dynamic Network Embedding PDF
Aakas Zhiyuli, Xun Liang, YanFang Chen, Peng Shu, Xiaoping Zhou
Generative Adversarial Networks and Probabilistic Graph Models for Hyperspectral Image Classification PDF
Zilong Zhong, Jonathan Li

Demonstrations

Lookine: Let the Blind Hear a Smile PDF
Yaohua Bu, Jia Jia, Yuhan Tang, Xuan Zang, Tianyu Gao
Perception-Action-Learning System for Mobile Social-Service Robots Using Deep Learning PDF
Beom-Jin Lee, Jinyoung Choi, Chung-Yeon Lee, Kyung-Wha Park, Sungjun Choi, Cheolho Han, Dong-Sig Han, Christina Baek, Patrick Mokodir Emaase, Byoung-Tak Zhang
MAgent: A Many-Agent Reinforcement Learning Platform for Artificial Collective Intelligence PDF
Lianmin Zheng, Jiacheng Yang, Han Cai, Ming Zhou, Weinan Zhang, Jun Wang, Yong Yu


Copyright © 2018 Association for the Advancement of Artificial Intelligence. All Rights Reserved.