TOGELIUS, J.; SHAKER, N.; KARAKOVSKIY, S.; YANNAKAKIS, G. N. The Mario AI Championship 2009-2012. AI Magazine, v. 34, n. 3, p. 89-92, 15 Sep. 2013.