Noda, Itsuki, Sho’ji Suzuki, Hitoshi Matsubara, Minoru Asada, and Hiroaki Kitano. 1998. “RoboCup-97: The First Robot World Cup Soccer Games and Conferences”. AI Magazine 19 (3), 49. https://doi.org/10.1609/aimag.v19i3.1391.