Bradley, Elizabeth, University of Colorado, United States