Albrecht, Stefano V., University of Edinburgh, United Kingdom