Stoyanchev, Svetlana, Columbia University, United States