Chaudhri, Vinay K., SRI International, United States