Mott, Bradford W, North Carolina State University, United States