Broz, Frank, University of Hertfordshire, United Kingdom