Kolojejchic, Jake, General Dynamics C4 Systems | Viz, United States