Gary, James, Giacomo Marchesi Design, United States