Roschelle, Jeremy, SRI International, United States