Michalowski, Martin, University of Minnesota School of Nursing, United States