Yorke-Smith, Neil, SRI International, United States