Agmon, Noa, University of Texas at Austin, United States