Dasgupta, Prithviraj, University of Nebraska at Omaha, United States