Dasgupta, Prithviraj, University of Nebraska, United States