Sen, Prithviraj, University of Maryland, United States