Albrecht, Stefano V, University of Edinburgh, United Kingdom