Chaudhri, Vinay K, SRI International, United States