Lanfranchi, Vitaveska, University of Sheffield, United Kingdom