Wilks, Yorick, University of Sheffield, United Kingdom