Lierler, Yuliya, University of Nebraska at Omaha, United States